Domovní řád
BD Veletržní 17

Úvodní ustanovení
Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových a společných částí domu v domě bytového družstva Veletržní 17, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi družstvem a jeho členem je v této oblasti stanovena občanským zákoníkem a stanovami družstva. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí domu a zařízení.
Dodržování domovního řádu pomůže zajistit spokojené bydlení v domě všem jeho obyvatelům. Proto členská schůze družstva očekává, že nebude docházet k jeho porušování.

Základní pojmy
Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení.
Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení (např. k podnikatelské činnosti, společenské, zájmové činnosti, garáže a ateliéry). Nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu ani společné prostory (části) domu.
Příslušenstvím k bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem používány (např. sklepní kóje, spižní komora mimo byt apod.).
Společnými částmi domu jsou části domu určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, schody, schodiště, chodby, balkóny v mezipatrech, přístupové cesty ke sklepním kójím, kotelny, komíny, rozvody tepla a teplé vody, kanalizace, rozvody plynu, elektřiny, společné antény, a to i když jsou umístěny mimo dům, dále se za společné části domu považují příslušenství domu (např. dvorek, oplocení) a stavby vedlejší včetně jejich příslušenství.

I. Povinnosti družstva vůči členům, vlastníkům bytů a nájemníkům
Družstvo je povinno pečovat o společné části domu a o dodávku energií a služeb souvisejících s bydlením tak, aby umožnilo členům družstva, vlastníkům bytů i nájemníkům nerušené bydlení a využívání všech služeb souvisejících s bydlením v domě. Družstvo je povinno pečovat zejména o střechu, fasádní opláštění, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, sklepy, rozvody tepla a teplé vody umístěné mimo byty, kanalizaci, rozvody plynu, elektřiny ve společných prostorech. Družstvo je povinno zajistit příjem všech v místě terestricky šířených televizních kanálů pro všechny byty, jejichž uživatelé řádně platí poplatky za tuto službu. Družstvo pečuje, aby byla prováděna včasná údržba, opravy i modernizace společných částí domu podle možností.
Družstvo vede technickou dokumentaci domu a jeho částí včetně bytů a nebytových prostor.
Družstvo provádí administrativní práce spojené se správou domu, zajišťuje pravidelné vybírání záloh od uživatelů bytů za užívání služeb spojených s bydlením a úhradu těchto služeb dodavatelům, platí daně a pojištění domu.
K úhradě prací družstva spojených se správou domu má družstvo nárok na pravidelné měsíční příspěvky od členů družstva a vlastníků bytových jednotek.
 
II. Práva a povinnosti uživatelů bytů
Práva a povinnosti z nájmu bytu upravuje hlava sedmá občanského zákoníku.
Uživatel bytu je oprávněn vyžadovat po družstvu, aby mu zajistilo nerušené bydlení v jeho bytě, užívání společných částí domu a jejich zařízení v souladu zejména s tímto domovním řádem a včas odstraňovalo závady, které jej omezují v bydlení.
Úklid, údržbu a opravy bytu a jeho zařízení provádí uživatel bytu na svůj náklad. Družstvo hradí údržbu a opravy společných částí domu.
Člen družstva a vlastník bytu může provádět úpravy bytu podle vlastního uvážení. Nesmí však jimi poškozovat, ohrožovat, nebo nadměrně omezovat ostatní byty, nebo jejich uživatele, ani funkčnost společných částí domu. Úpravy bytu, jimiž se mění jeho vnitřní uspořádání, zařízení, nebo užitý materiál, může uživatel bytu provádět jen se souhlasem družstva. Souhlas družstva je nutný také v případě, že při opravách a úpravách bytu bude jeho uživatel užívat společných částí domu nad obvyklou míru, např. k časově omezenému skladování potřebného materiálu.
Veškeré opravy, rekonstrukce, výměny apod. v bytě si hradí jeho uživatel. Výjimku tvoří hromadné akce odsouhlasené členskou schůzí družstva, nebo předsedou družstva a pověřenými členy. Rozhodnete-li se družstevník pro větší rekonstrukci v bytě, např. přestavbu bytu, obecně platí, že takové akce družstvo povoluje, avšak za přesně stanovených podmínek. Na akci bude vyhotoven projekt včetně statického posouzení, podána žádost o povolení předsedovi a pověřeným členům družstva, na základě tohoto povolení bude teprve podána žádost na stavební odbor OÚ MČ Praha 7. Akce bude zahájena až po obdržení všech těchto povolení. Před zahájením akce se zapíše do protokolu stav zdiva ve všech bytech sousedících s bytem rekonstruovaným. Rekonstrukci elektroinstalace lze zahájit až po konzultaci s předsedou a pověřenými členy a vydání písemného povolení družstvem. Při úpravách v bytě hlučnějším způsobem berte ohled na spolubydlící z domu. Není dovoleno tyto činnosti provádět od 22 do 8 hodin a o nedělích a svátcích po celý den. Dojde-li při rekonstrukci k poškození majetku družstva, které bude prokazatelně souviset s prováděnou stavební prací a to i v následné době po zhotovení díla, je stavebník povinen na své náklady veškeré zjištěné závady odstranit.
Pověřený funkcionář, či pracovník družstva může vstoupit do bytu zásadně jen se svolením člena družstva. Tento nemůže odmítnout jeho vstup v případě, že to nezbytně vyžaduje úprava, provoz, nebo opravy v ostatních bytech, příp. společných částech domu, nebo opatření směřující k zamezení či šíření škod z havárie, nebo živelné události.
Uživatel bytu je povinen přispívat družstvu pravidelně měsíčně na úhradu výdajů, které má družstvo jako správce společných částí domu a do příslušných fondů družstva. Spolu s tím je uživatel bytu povinen platit měsíční zálohy za služby poskytované mu v souvislosti s bydlením a zprostředkovávané družstvem. Vyúčtování těchto příspěvků a záloh provádí družstvo každoročně nejpozději do konce následujícího roku.
V zájmu předcházení násilného otevření bytu nebo nebytového prostoru z důvodu havárie apod. doporučuje se v případě déle trvající nepřítomnosti nájemce oznámit družstvu místo pobytu anebo adresu a telefon osoby zplnomocněné ke zpřístupnění bytu.
 
III. Užívání společných prostor a zařízení domu
Společné prostory a zařízení domu se mohou používat pouze k účelu, k nimž jsou určeny a tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních uživatelů bytů, nebo nebytových prostor. Vchody, chodby, a schodiště musí zůstat volné. Není přípustné používat společné prostory ke skladování čehokoli, co náleží jen jednomu, nebo několika vlastníkům bytů v domě, pokud nemají od družstva povolení k časově omezenému využití části těchto prostor pro sebe. Společná zařízení domu se mohou používat pouze podle pravidel stanovených družstvem. Pokud je používání společného zařízení spojeno se spotřebou energie nebo vody, je uživatel povinen spotřebu družstvu uhradit způsobem, který mu družstvo určí.
Uživatelé bytů jsou povinni umožnit družstvu přístup k uzávěrům plynu, vody, tepla a k měřičům jejich spotřeby i v případě, že jsou umístěny v jejich bytě.
Uživatelé bytů jsou na výzvu družstva povinni zanechat nedovoleného užívání společných prostor a zařízení, tj. např. odstranit z chodby své věci, které tam skladují.
Způsobí-li uživatel bytu, osoby s ním bydlící, nebo jejich návštěva, škodu na společných prostorech a zařízení domu, je tento uživatel bytu povinen ji na svůj náklad bezodkladně odstranit. Neučiní-li tak, zajistí odstranění škody družstvo na náklad uživatele bytu.

IV. Zajištění pořádku a čistoty v domě
Uživatelé bytů jsou povinni udržovat čistotu a pořádek v domě.
Družstvo zajišťuje pořádek a čistotu ve společných prostorech domu, zejména:
·    Mytí a stírání schodiště a chodeb, čištění oken, zábradlí na chodbách a schodištích, udržování čistoty v místnostech určených ke společnému užívání.
·    Osvětlování schodišť, chodeb a jiných společných prostor.
·    Zajišťuje údržbu a opravy společných prostor a zařízení, jakož i střechy, fasády apod.

V. Přístup do domu a ke společným částem
Každý uživatel bytu a jeho spolubydlící, za kterého jsou hrazeny všechny zálohy na služby, energie a další poplatky související s bydlením, obdrží od družstva jeden klíč od vchodů do domu zdarma. Při ukončení užívání bytu je uživatel povinen vrátit družstvu jeden klíč od vchodů do domu za každou odhlášenou osobu. Nájemci jsou povinni zamykat dům v době od 22:00 do 7:00 hodin. V případě, že členská schůze rozhodne o tom, že dům bude uzavřen neustále, jsou všichni obyvatelé domu toto rozhodnutí povinni respektovat. Klíče od sklepa jsou totožné s klíčem od vchodů.
Klíče od výtahu se vydávají každému uživateli bytu zdarma na jeho žádost. Převzetí klíče stvrdí uživatel svým podpisem. Případnou ztrátu klíče od výtahu popř. od vchodů je uživatel povinen neprodleně nahlásit družstvu. Pokud by byl touto ztrátou ohrožen majetek ostatních uživatelů sklepa ve sklepě uložený, může družstvo na uživateli, který klíč ztratil, požadovat uhrazení nákladů souvisejících s výměnou zámkové vložky a všech klíčů od vchodů a od výtahu. V takovém případě je uživatel povinen tyto náklady uhradit.
Klíče od místností, kde jsou obslužná zařízení domu, např. od strojovny výtahu, hlavních uzávěrů plynu, vody, tepla a jejich měřidel, jsou uloženy u odpovědných osob, zpravidla předsedy družstva, pověřených členů družstva, příp. dalších osob určených družstvem.
Všichni uživatelé bytů i osoby s nimi bydlící jsou povinny dbát na uzamčení domu a po skončení užívání společných částí domu i těchto částí.
 
VI. Klid v domě
Uživatel bytu je povinen zajistit, aby všichni, kdo s ním byt obývají, nebo ho navštěvují, nerušili obyvatele domu, zejména sousedy, nadměrným hlukem.
Pokud je vlastník bytu nucen povolit nadměrný hluk ve svém bytě, např. v důsledku opravy bytu, oznámí to předem družstvu i sousedům, a dobu obtěžování hlukem zkrátí na nejkratší možnou míru, nebo se bude snažit ji přizpůsobit požadavkům sousedů, příp. družstva.
V době od 22 hodin do 8 hodin a v neděli a ve svátek po celý den se nesmí používat nadměrně hlučné spotřebiče, ani jinak rušit hlukem. V případě družstvem písemně povolené rekonstrukce bytu, nebo jiných prostor, může družstvo vydat krátkodobou výjimku, ve které povolí hlučnou činnost i o nedělích, příp. svátcích v zájmu co nejrychlejšího dokončení rekonstrukce.
Uživatelé bytů i nebytových prostor v domě jsou povinni respektovat příslušné právní předpisy upravující provozování jejich činnosti z hlediska hlučnosti a respektovat požadavky družstva, nebo správce domu.
Rušitele klidu v domě vyzve družstvo, aby této činnosti zanechal. Není-li výzvy uposlechnuto, družstvo uplatní veřejné napomenutí. Nepomůže-li ani veřejné napomenutí, obrátí se družstvo o pomoc na obvodní úřad, policii, soud, příp. další složky.

VII. Umisťování předmětů a manipulace s nimi
Umisťovat předměty na fasádu domu, nebo střechu je možné jen se souhlasem družstva.
Rostliny v oknech, nebo na lodžiích musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je nutno dbát, aby voda nestékala a nesmáčela zdi.
K instalaci venkovních individuálních rozhlasových, televizních, nebo jiných antén a jejich svodů je třeba povolení družstva. Družstvo preferuje používání a zkvalitňování společné antény.
Čištění věcí, např. klepáním a vytřepáváním je možné jen na místech k tomu určených a mimo dobu nočního klidu. Znečištěný prostor musí být uveden do původního stavu.
Přísně zakázáno je vyhazování předmětů z oken, nebo lodžií, zejména cigaretových nedopalků a klepání popela.

VIII. Zdroje informací
Základním zdrojem informací pro všechny uživatele bytů je nástěnka umístěná v přízemí. Jejím prostřednictvím předává družstvo a správa domu nejdůležitější informace všem uživatelům bytů. K podrobnějšímu informování členů družstva může družstvo využít, zpravodaje (Informačního servisu), příp. oběžníku. Dalším zdrojem informací pro všechny uživatele bytů i vnější dodavatele a jiné partnery družstva může být internetová stránka na adrese http://www.volny.cz/veletrzni/.
Uživatelé bytů jsou povinni označit svůj byt, sklepní kóji, příp. zvonek u bytu jmenovkou se svým jménem, příp. jménem podnájemníka. Jmenovky na domovní schránky a zvonky v přízemí a před vchodem vyrábí a umísťuje družstvo z důvodu jejich jednotného vzhledu. Obsah jmenovky si určuje uživatel bytu s ohledem na místní zvyklosti a vzhled a obsah ostatních jmenovek.
Jakékoli informační zařízení, např. firemní či reklamní štít, je možné umístit na dům jen se souhlasem družstva a při dodržení předpisů, které se na ně vztahují.
 
IX. Chov domácích zvířat
Uživatelé bytů mohou chovat jen přiměřený počet domácích zvířat. Hodlají-li chovat větší počet zvířat, jsou povinni požádat o souhlas družstvo.
Uživatelé bytů jsou odpovědni za jimi chovaná zvířata. Zejména jsou povinni zajistit, aby zvířata nenarušovala výkon užívacích práv ostatních uživatelů bytů a domu, zejména psi svým hlasitým štěkotem, příp. znečišťováním společných prostor. Znečištění, nebo škody na společných částech a jiných prostorech a zařízení v domě chovanými zvířaty, jsou jejich vlastníci povinni odstranit.
Je přísně zakázáno venčit psy na dvoře před garážemi.
Pokud nájemce hodlá v bytě chovat exotické zvíře, které by mohlo ohrozit život nebo zdraví ostatních nájemců, je tuto skutečnost povinen neprodleně písemně oznámit družstvu a projednat s ním podmínky pro zajištění bezpečnosti nájemců ostatních bytů. V případě, že nebylo možné v daných podmínkách bezpečnost nájemců dostatečně zajistit, nemusí družstvo k chování zvířete dát souhlas. Chování nebezpečného zvířete bez písemného souhlasu družstva bude považováno za hrubé porušení nájemní smlouvy.
Vydala-li obec vyhlášku, či jiný předpis pro chov domácích zvířat, jsou uživatelé bytu - chovatelé povinni zajistit její dodržování.

X. Společná a závěrečná ustanovení
Tento domovní řád platí pro členy družstva, nájemníky i uživatele nebytových prostor v domě.
Bydlení členů družstva upravují dále nájemní smlouvy členů družstva a stanovy družstva. Bydlení nájemníků, stejně jako užívání nebytových prostor nájemci, upravují nájemní smlouvy o užívání bytu, nebo nebytových prostor.
Spory vzniklé mezi vlastníky bytů navzájem a mezi družstvem a vlastníky bytů, které vznikly ve vztazích upravených tímto domovním řádem, řeší příslušný orgán družstva, pokud řešení nenáleží jinému orgánu.

Tento domovní řád byl přijat členskou schůzí družstva dne: 31. května 2004

Zpět na hlavní stránku

Copyright (c) 21. září 2002 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky: