STANOVY
bytového družstva Veletržní 17

STANOVY
bytového družstva Veletržní 17čl. 1.
Firma a sídlo družstva


l. Firma:            Bytové družstvo Veletržní 17 (Veletržní 17, bytové družstvo)
2. Sídlo:            Praha 7, Veletržní 196/17

Družstvo bylo založeno za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti bydlení a je společenstvím osob vlastnících podíl na družstvu.


čl. 2.
Předmět podnikání (činnosti)

Pronájem bytů a nebytových prostor s poskytováním základních služeb zajišťujících řádný povoz bytů a nebytových prostor


čl. 3.
Vznik a zánik členství


1. Vznik členství

Členství v družstvu vzniká mezi občanem ČR starším l8ti let s trvalým pobytem v ČR a družstvem na základě podané přihlášky spolu s čestným prohlášením za podmínek daných zákonem a těmito stanovami. Uhrazený členský podíl členem družstva je vázán vždy k příslušné bytové jednotce.
K přihlášce musí být připojeno potvrzení o zaplacení zápisného ve výši Kč 500,-- a základního členského vkladu ve výši Kč 5 000,-- a dále částky ve výši Kč 500,-- na činnost družstva za každého člena.

a) při založení družstva dnem vzniku družstva
b) za trvání družstva přijetím za člena družstva na základě písemné členské přihlášky
c) převodem a přechodem členství
d) jiným způsobem stanoveným zákonem

Nezletilý občan se může stát členem bytového družstva na základě pravomocného rozhodnutí soudu o dědictví. Členství v družstvu vzniká dnem, kdy členská schůze rozhodne o přijetí za člena.
Družstvo vrátí zápisné a základní členský vklad nejpozději do 30 dnů od svého rozhodnutí tomu občanovi, kterého nepřijalo za člena družstva.

2. Přechod členství

K přechodu členství v družstvu dochází děděním, a to na toho dědice, kterému připadl na základě rozhodnutí o dědictví základní členský vklad, případně členský podíl.
Dále členství v družstvu přechází i dnem vzniku nájmu družstevního bytu na základě dohody o výměně družstevního bytu.

3. Převod členství

Převod práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu na základě dohody o převodu práv a povinností nepodléhá souhlasu družstva.
Členská práva a povinnosti přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu členství v družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě.
Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členství nastávají, jakmile družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena (společných členů) o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství.
Při převodu musí být splněny podmínky členství podle čl. 3., bod 1., a čl. 7. těchto stanov.
Převod členských práv a povinností v bytovém družstvu spojených s nájmem bytu, lze uskutečnit, až po zápisu družstva jako vlastníka domu čp. 196 v katastru nemovitostí pro k.ú. Holešovice.
 
4. Zánik členství

Členství ž družstvu zaniká:
a) písemnou dohodou
b) vystoupením
c) smrti člena, pokud jeho členství nepřejde na dědice
d) vyloučením člena
e) prohlášením konkurzu na majetek člena
f) zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku člena
g) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností
h) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce
i) zánikem družstva

ad a)    Dohodu o skončení členství uzavírají družstvo a člen písemně, členství končí
        sjednaným dnem. Jedno vyhotovení dohody si ponechá družstvo druhé vydává
        členovi.
ad b)    Člen může z družstva vystoupit a jeho členství v družstvu zaniká uplynutím tříměsíční lhůty, tato
        začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena
        o vystoupení z družstva. Toto oznámení může člen odvolat pouze písemně a se souhlasem družstva
ad c)    Zemře-li člen družstva a nejde-li o společné členství manželů, přechází členství v družstvu na dědice, kterému připadl členský vklad nebo členský podíl. S přechodem členství přechází na dědice i nájem
        k družstevnímu bytu, případně právo na uzavření nájemní smlouvy o nájmu družstevního bytu.
        Nepřešlo-li na dědice zaniká smrtí člena.
ad d)    O vyloučení člena družstva rozhoduje předseda družstva, a to jestliže člen
        - závažným způsobem nebo opětovně i přes v ý s t r a h u porušuje své členské
            povinnosti stanovené zákonem nebo stanovami družstva, (např. neplatí nájem)
        - byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu, jeho majetku nebo
            proti členům družstva,
        - nesplatil ve stanovených termínech nebo určené náhradní lhůtě základní členský vklad a hodnotu jiné             majetkové účasti, (podíl na kupní ceně domu)
        - je v prodlení s úhradou platby určené dle individuelního závazku jednotlivých členů na kupní ceně             domu.
Rozhodnutí o vyloučení musí být členovi doručeno do vlastních rukou a musí obsahovat řádné zdůvodnění vyloučení. Členství zaniká dnem, kdy bylo členovi doručeno rozhodnutí o vyloučení. Nesouhlasí-li člen s rozhodnutím o vyloučení, může do 3 měsíců ode kdy se o loučení dozvěděl nebo mohl dozvědět podat odvolání k členské schůzi. Odvolání má odkladný účinek.členská schůze může rozhodnout o vyloučení člena pouze 2/3 většinou všech členů družstva. Potvrdí-li členská schůze vyloučení, má člen právo do tří měsíců požádat příslušný soud, aby prohlásil rozhodnutí členské schůze za neplatné, je- li v rozporu s právními předpisy a se stanovami družstva.

ad e,f)    Prohlášením konkurzu na majetek člena jsou spolu s dalším majetkem člena postiženy jeho členská práva a povinnosti a členský podíl v družstvu. V případě, že bude konkurz na majetek člena zrušen z jiných důvodů než po splnění rozvrhového usnesení nebo pro nedostatek majetku, jeho členství se obnovuje. Byl-li již vyplacen vypořádací podíl musí jej člen družstvu nahradit.
ad g,h)    Byl-li pravomocně zastaven výkon rozhodnutí, který postihoval členská práva a povinnosti člena v družstvu nebo pravomocně zastavena exekuce, členství se obnovuje
ad i)    Členství zaniká po zrušení družstva a ukončení jeho likvidace, dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku

čl. 4.
Společné členství manželů


Vznikne-li jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, vznikne se společným nájmem bytu i společné členství manželů v družstvu. Z tohoto členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Jako společní členové mají jeden hlas.
Právo společného nájmu družstevního bytu manžely i společné členství manželů v družstvu vznikne také v případě přechodu a převodu členství na jednoho z manželů.
Společné členství manželů nevznikne, jestliže manželé spolu trvale nežijí a nevedou společnou domácnost.

čl. 5.
Zánik společného členství manželů

Společné členství manželů v družstvu zaniká:
a) smrtí jednoho z manželů
b) dohodou rozvedených manželů
c) rozhodnutím soudu o zrušení práva společného nájmu bytu rozvedenými manžely
d) převodem jejich členských práv a povinností na jinou osobu
e) dohodou s družstvem
f) vystoupením z družstva
g) vyloučením z družstva
h) zánikem družstva po ukončení likvidace

čl. 6.
Základní členská práva a povinnosti a důsledky porušování povinností


Práva člena družstva:
a) účastnit se jednání a rozhodování členské schůze
b) být volen do funkce předsedy družstva
c) účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo členům poskytuje
d) na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu na základě rozhodnutí o přidělení družstevního bytu vydaného příslušným orgánem družstva, na základě převodu nebo přechodu členských práv a povinností a na základě dohody o výměně bytu
e) na roční vyúčtování zaplacených záloh za plnění a služby poskytované s užíváním bytu
f) po uhrazení celé výše svého podílu a po zaplacení domu družstvem
původnímu vlastníku, požádat družstvo o převod užívaného bytu nebo podílu na domě do osobního vlastnictví v souladu s příslušnými zákony.

Povinnosti člena družstva:
a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva
b) platit úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo zálohy na ně
c) uhradit vstupní vklad a dále základní členský vklad a splátky členského podílu ve stanovené výši a lhůtě
d) chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, předpisy o požární ochraně, řádně užívat a udržovat byt, jakož i společné prostory a zařízení a řádně užívat plnění poskytovaná s užíváním bytu, hradit veškeré drobné opravy v bytě.
e) umožnit pověřeným zástupcům družstva po předchozím oznámení přístup do bytu za účelem zjištění technického stavu bytu.
f) oznamovat družstvu změny týkající se člena a příslušníků jeho domácnosti,
které jsou podstatné pro vedení družstevní a bytové evidence a rozúčtovávání záloh úhrad na plnění poskytovaná s užíváním bytu a to nejpozději do 30 dnů od změny.
g) hradit příspěvky na činnost družstva a hradit poplatky za úkony, jejichž výši určí členská schůze
h) přispívat na úhradu ztráty družstva na základě rozhodnutí členské schůze až do výše majetkové účasti člena v družstvu.
ch) požádat družstvo o souhlas s pronájmem bytu
i) oznámit družstvu jakoukoliv podnikatelskou činnost hlášenou v bytě, případně sídlo společnosti apod.

Důsledky porušování povinnosti člena družstva:
a) porušení uvedených povinností členem družstva zakládá právo družstva na náhradu způsobené škody. Při opakovaném porušování povinností může být členu uložena peněžitá pokuta, jejíž výši určí členská schůze nebo může být v souladu s čl. .3písm.d) člen z družstva vyloučen.
 
čl. 7.
Majetková účast člena v družstvu

Majetkovou účast v družstvu tvoří základní členský vklad a členský podíl a případně dodatečný členský vklad. Základní členský vklad je pro zakládající členy družstva Kč 5 000 --, u členů nově přistupujících Kč 10 000,--. Po dobu trvání členství nemůže majetková účast člena v družstvu klesnout pod uvedenou hodnotu.

Členský podíl představuje majetkovou účast člena na pořízení (výstavbu či koupi) modernizaci či rekonstrukci bytového domu ve vlastnictví družstva. Jeho výše je stanovena podle výměru podlahových ploch užívaných bytů a alikvotním podílu na nebytových a společných prostorách domu a pozemcích.

čl. 8.
Členská evidence


Družstvo vede předepsaným způsobem evidenci všech svých členů a udržuje ji v souladu se skutečným stavem. Do členské evidence se zapisuje :
-jméno, bydliště, rodné číslo
- výše základního členského vkladu a členského podílu, datum jejich zaplacení - a další rozhodné skutečnosti např. o placení záloh za užívaní bytu atd.

V evidenci se bez zbytečného odkladu vyznačují všechny změny evidovaných skutečností. Člen pověřený členskou schůzí vedením této evidence umožní každému, kdo prokáže právní zájem, nahlédnout do evidence. Člen družstva má právo nahlížet do té části evidence, která se týká jeho členství, žádat o vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v evidenci.

čl. 9.
Majetkové vypořádání

Zánikem členství za trvání družstva vzniká bývalému členu nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl se rovná výplatě majetkové účasti dosavadního člena družstva.

U nájemce družstevního bytu při zániku jeho členství se vypořádací podíl rovná výplatě základního členského vkladu a členského podílu, zhodnoceného o splacený úvěr (další členský vklad). Do vypořádacího podílu může případně patřit i další majetková účast člena. Pro určení výše vypořádacího podílu
je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle účetní závěrky za rok v němž členství zaniklo, nepřihlíží se však ke kapitálu, jež je v nedělitelném fondu.
Nárok na výplatu vypořádacího podílu vzniká uplynutím 3 měsíců po schválení roční účetní uzávěrky za rok, ve kterém členství zaniklo. Pokud to hospodářská situace družstva dovoluje, může být tento nárok uspokojen i dříve. Výplata členského podílu a ev. dalšího čl.vkladu je vázána vždy na uvolnění bytu.
Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členovi.

Zánikem členství v důsledku převodu práv a povinností spojených s členstvím anebo výměny bytů, nevzniká dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu nebo výměny vypořádají mezi sebou.

čl. 10
Orgány družstva


Orgány družstva jsou:
a) členská schůze
b) předseda

Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva starší l8ti let. Pro platnost usnesení zjednání členské schůze se vyžaduje její řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny hlasů přítomných členů, s výjimkou jednání o vyloučení člena družstva kdy platí 2/3 přítomnost všech členů družstva.

ad a) Členská schůze
Je nejvyšším orgánem družstva, který současně plní i funkci představenstva a kontrolní komise, schází se nejméně lx za rok a do její výlučné pravomoci
patří:
- přijímat a měnit stanovy družstva - volit a odvolávat předsedu
- schvalovat roční účetní závěrku
- rozhodovat o rozdělení a užití zisku a o způsobu úhrady ztrát
- rozhodovat o výši a změně výše zapisovaného základního kapitálu
- rozhodovat o základních koncepčních otázkách a o předmětu činnosti družstva
- rozhodovat o splynutí, sloučení, přeměně a jiném zrušení družstva
- rozhodovat o otázkách spojených s členstvím v družstvu a s nájmem bytu
- stanovit výši ročních příspěvků členů na činnost družstva
- jmenovat likvidátora, rozhodovat o likvidačním zůstatku
- projednávat odvolání proti rozhodnutí předsedy
- rozhodovat o dalších otázkách, které si vyhradí nebo nespadají do působnosti předsedy
- přijímat a vylučovat členy družstva
- pověřit dva členy družstva kteří ve stanoveném pořadí zastupují předsedu
- o splynutí, sloučení rozdělení, zrušení družstva a o změně právní formy
- stanovit výši poplatků za úkony prováděné družstvem z podnětu či ve prospěch jednotlivého člena
- rozhodovat o prodeji a nákupu nemovitostí

Jednání členské schůze svolává písemně předseda, nejméně jedenkrát ročně a dále musí být členská schůze svolána, požádá-li o to písemně alespoň 1/3 členů družstva nebo předseda družstva.
Na členskou schůzi musí být pozváni všichni členové družstva. Na pozvánkách zaslaných nejpozději 7 dnů před zasedáním členské schůze musí být oznámen program jednání.
Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů družstva. Usnesení je přijato hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů, s výjimkou jednání o vyloučení člena družstva.

Není-li členská schůze usnášení schopná, svolává předseda náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří týdnů od data, kdy se měla konat původně svolaná členská schůze. Náhradní členská schůze musí zachovat původní pořad jednání a je usnášení schopná bez ohledu na počet přítomných členů.
Při hlasování má každý člen jeden hlas. Manželé společní členové družstva, mají rovněž jeden hlas. Člen družstva může zmocnit jiného člena družstva, aby jej na schůzi zastupoval na základě písemné plné moci, která musí být úředně ověřená.
O způsobu hlasování rozhoduje členská schůze.
Usnesení členské schůze může být na návrh člena zrušeno soudem pokud je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami družstva. Návrh může podat člen, požádá-li o zaprotokolování námitky na členské schůzi, která usnesení přijala, nebo jestliže námitku oznámil předsedovi do jednoho měsíce od konání této členské schůze. Návrh soudu lze podat jen do jednoho měsíce ode dne, kdy člen požádal o zaprotokolování námitky nebo od oznámení námitky předsedovi.

O každém jednání členské schůze se pořizuje zápis, který musí obsahovat:
- datum a místo konání členské schůze
- přijatá usnesení
- výsledky hlasování
- nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování

Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům.

ad b) Předseda družstva

Předseda je statutárním orgánem družstva, který je volen členskou schůzí na období 5ti let
a) řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou
zákonem nebo stanovami vyhrazeny členské schůzi nebo jinému orgánu
b) plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost.
c) za družstvo jedná předseda nebo pověřený člen družstva. Je-li však pro právní úkon předepsaná písemná forma, je třeba podpisů alespoň dvou členů a to tak, že k napsanému nebo vytištěné firmě družstva připojí své podpisy.
Předsedu družstva zastupují dva členové družstva, kteří jsou k tomu ve stanoveném pořadí pověřeni členskou schůzí.


čl. 11.
Členství v orgánech družstva


První funkční období předsedy družstva po ustanovení je tříleté a může být volen opětovně.

Člen družstva, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je však povinen to oznámit. Jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení bylo projednáno členskou schůzí.

čl. 12.
Hospodaření družstva


1. Základní kapitál

Základní kapitál družstva tvoří souhrn základních členských vkladů, které členové splatili při vstupu do družstva.

Výše zapisovaného základního kapitálu je Kč 50 000,-- (slovy: padesáttisíc).
Výše základního kapitálu se zvyšuje nebo snižuje přijetím nových členů nebo skončením členství v družstvu, nesmí klesnout pod částku Kč 50 000,-- a eviduje se podle jednotlivých členů.

2. Nedělitelný fond (fond ze zisku)

Nedělitelný fond se tvoří při vzniku družstva ve výši 10% zapisovaného základního kapitálu družstvo jej doplňuje nejméně l0ti% ročního čistého zisku až do doby, kdy výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se minimálně polovině zapisovaného kapitálu družstva tj. Kč 25 000,--.

Prostředky nedělitelného fondu jsou volně k použití a používají se na úhradu ztráty družstva nebo k modernizaci či rekonstrukci domu apod.
Nedělitelný fond se nesmí za trvání družstva použít k rozdělení mezi členy.

3. Rezerva na opravy a údržbu bytového fondu

Rezerva se vytváří dlouhodobě na vrub nákladů, pravidelným a mimořádným příspěvkem, který je součástí nájemného.
Rezerva se rozpouští ve výši účtovaných nákladů na opravy a údržbu bytového fondu a vede se podle jednotlivých bytů.

4. Družstvo může dle své úvahy a činnosti tvořit i další fondy.

5. Účetní období začíná zapsáním družstva do obchodního rejstříku a končí 31. 12. tohoto roku. Každé další období je totožné s kalendářním rokem, za každý rok se sestavuje účetní závěrka.

čl. 13.
Zrušeni, likvidace a změna právní formy družstva


Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. Zániku družstva předchází zrušení.

1. Družstvo se zrušuje:
a) usnesením členské schůze
b) prohlášením konkurzu po splnění rozvrhového usnesení nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku
c) rozhodnutím soudu
d) uplynutím doby na kterou bylo družstvo zřízeno
e) dosažením účelu, k němuž bylo družstvo zřízeno

O rozhodnutí členské schůze o zrušení musí být pořízen notářský zápis.
Zrušené družstvo vstupuje do likvidace, likvidátor je jmenován členskou schůzí.

Likvidátor vypracovává před rozdělením likvidačního zůstatku návrh na jeho rozdělení, který projednává členská schůze. Návrh na rozdělení musí být na požádání předložen každému členu družstva. Členům se vyplatí splacená část jejich členského vkladu a zbytek likvidačního zůstatku se rozdělí mezi členy podle výše v jaké se podílí na základním kapitálu družstva.

Každý člen družstva může do 3 měsíců ode dne konání členské schůze navrhnout, aby soud prohlásil usnesení členské schůze o rozdělení likvidačního zůstatku za neplatné pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami. Vyhoví-li soud návrhu, rozhodne zároveň o rozdělení likvidačního zůstatku. Do uplynutí lhůty 3 měsíců nebo do pravomocného rozhodnutí soudu nesmí být likvidační zůstatek rozdělen.
Družstvo zaniká výmazem družstva z obchodního rejstříku.

2. Družstvo může změnit právní formu na obchodní společnost.
Pří změně právní formy nezaniká družstvo, ale mění se pouze jeho vnitřní poměry a právní postavení členů. Právní účinky změny právní formy nastanou ke dni zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku. Ke změně právní formy se vyžaduje dohoda členů ve formě notářského zápisu.

3. Členská schůze také rozhoduje o sloučení, splynutí či rozdělení družstva, usnesení o tomto rozhodnutí musí obsahovat určení právního nástupce a vymezení výše kapitálu , který na něj přechází. Člen, který nesouhlasí s převodem svých členských práva a povinností na právního nástupce, může z družstva vystoupit ke dni, kdy k tomuto převodu dojde.

čl. 14.
Společná a závěrečná ustanovení


Rozhodnutí týkající se jednotlivých členů družstva, jim musí být prokazatelným způsobem doručeno nebo oznámeno.

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obchodním a občanským zákoníkem

Tyto stanovy byly přijaty ustavující členskou schůzi bytového družstva Veletržní 17, dne 26. 6. 2001 a nabývají účinností zápisem družstva do obchodního rejstříku

Zpět na hlavní stránku

Copyright (c) 21. září 2002 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky: