Výroční zpráva za rok 2003
Bytového družstva Veletržní 17

Touto výroční zprávou seznamuje předseda s pověřenými členy BD Veletržní 17 své členy s činností a hospodařením za období od 1.1.2003 do 31.12.2003.

Identifikační údaje:
Bytové družstvo Veletržní 17
Se sídlem Praha 7, Veletržní 196/17, PSČ: 17000
IČO: 26501848

Předmět činnosti družstva
- pronájem bytů a nebytových prostor s poskytováním základních služeb, zajišťujících řádný provoz bytů a nebytových prostor

1.    Informace pro členy:
 • Družstvo BD Veletržní 17 má ke dni výroční zprávy celkem 16 členů
 • Podmínky vstupu jsou určeny stanovami družstva.
 • Podíly jednotlivých členů včetně pohledávek
--
Družstevník Podíly Kupní cena bytů Pravidelná měsíční splátka Pohledávka k 31.12.2003
Balcarová  54/1000 322 838,71 2 136 Kč 228 466 Kč
Bendová  29/1000 174 138,84 1 152 Kč 123 219 Kč
Syrový  44/1000 267 659,78 1 771 Kč 189 406 Kč
Dvořáková  51/1000 307 890,05 2 037 Kč 217 973 Kč
Nováčkovi  49/1000 296 612,99 1 963 Kč 209 936 Kč
Štarhová  75/1000 454 334,51 3 006 Kč 321 632 Kč
Stern  101/1000 605 814,32 4 008 Kč 428 847 Kč
Křesťanovi  76/1000 454 649,22 3 008 Kč 315 535 Kč
Vondruškovi  101/1000 605 656,97 4 007 Kč 428 746 Kč
Stuchlíková  76/1000 459 474,76 3 040 Kč 325 257 Kč
Remkovi  101/1000 608 436,89 4 026 Kč 430 652 Kč
Sušánková  76/1000 457 638,96 3 028 Kč 323 987 Kč
Kubli  45/1000 273 586,80 1 810 Kč 193 586 Kč
Almargni  53/1000 316 911,70 2 097 Kč 224 285 Kč
Volný byt
0,00 0 Kč
Štastná  26/1000 154 994,05 1 026 Kč 109 671 Kč
Horák  43/1000 259 372,45 1 716 Kč 183 568 Kč


6 020 011,00 39 831 Kč 4 254 766 Kč

 • V průběhu roku 2003 nebyly uděleny pokuty a penále.
 • Nebytové prostory – obchod v přízemí objektu je pronajat ode dne 12.5.2003 společnosti NSI s.r.o.
 • Pohledávky po lhůtě splatnosti  byla v loňském roce za byty: manželé Syrových (1.560,- Kč) a Almargni ( 322,- Kč)
 • Nebyty: pan Remek (35,-Kč), NSI (41.980),Stern(1535), Novaček (1600), Almargni (2.400)
 • Základní kapitál: 65.000,- Kč
 • Nedělitelný fond:  6.500,- Kč
 • Přehled majetku 2003:
Dlouhodobý hmotný investiční majetek: 6.020.011,- Kč
Odpis za rok 2003: 71.688,- Kč
Dlouhodobý hmotný majetek: 5.948.323,- Kč
Krátkodobý finanční majetek: 781.690,- Kč
Fond oprav: 225.684,- Kč

2.    Výsledky roku 2003
Účetní závěrka za období 1.1 až 31.12.2003 jsou přílohou této zprávy:
 • Výsledovka (výkaz zisků a ztrát k 31.12.2003)
 • Rozvaha (porovnání pasiv a aktiv) k 31.12.2003
 • Příloha k dani z příjmu právnických osob za rok 2003
Z této účetní závěrky vyplývá, že naše daňová povinnost za rok 2003 byla 63.550,- Kč. Výsledek hospodaření za rok 2003 je zisk ( po zdanění) ve výši 40.896,- Kč.

3.    Návrh na rozdělení zisku   

Celkem nerozdělený zisk roku 2003:  59.446,-Kč   

Dle Stanov BD je naší povinností doplnit nedělitelný fond a to nejméně 10ti % ročního čistého zisku.

Představenstvo navrhuje doplnit nedělitelný fond o částku ve výši 5.945.- Kč. Dojde k navýšení nedělitelného fondu na celkových 12.445,- Kč.

Celkem nerozdělený zisk roku 2003 po doplnění nedělitelného  fondu 53.501.- Kč


Představenstvo navrhuje převést zisk za rok 2003  do dlouhodobě přijatých záloh – dlouhodobého fondu oprav a to v celkové výši 53.501,- Kč.

4.    Zpráva o činnosti
Představenstvo se v roce 2003 dvakrát změnilo. Ze své funkce odstoupil pan Jiří Křesťan a Ivan Horák. Nově zvolení členové představenstva byli pan František Nováček a Ing. Miloš Vondruška. Na konci roku 2003 odstoupil pan František Nováček a byla zvolena paní Marie Štarhová. Tyto změny byly zaneseny do obchodního rejstříku v roce 2004 poté co byla uspořádána členská schůze (25.2.2004). Vzhledem k četným změnám v představenstvu nebyly dotaženy podstatné otázky fungování družstva. Nebyl řešen dlouhodobý plán oprav v souvztažnosti s Odborným posouzením stavu nemovitosti, který byl vypracován Ing. Tomášem Brožem. Nebylo správně vedeno účetnictví družstva. Kombinace nesprávného ekonomického vedení družstva a nepředložení plánu oprav zapříčinilo, že představenstvo netvořilo zákonné rezervy na opravu investičního majetku. Jelikož náklady související se společnými prostory objektu mohou být zahrnuty do daňového základu jen koeficientem ve výši cca. 6% (poměr podlahové plochy bytů členů k podlahové ploše nečlenů a nebytových prostorů), bylo družstvo daňově zbytečně zatíženo. Otázka plánu oprav, rezerv bude koncepčně řešena ve spolupráci se správní firmou J.N.Nova tak, aby se tato situace neopakovala.

5.    Přehled volených orgánů
předseda: Mgr. Jana Bendová           
1. pověřený člen družstva: Ing. Miloš Vondruška               
2. pověřený člen družstva: Marie Štarhová           
           
Všichni členové volených orgánů jsou osoby bezúhonné a nejednají v rozporu se zákonem o střetu zájmu.

6.    Zpráva o hospodaření
Jak vyplývá z účetní závěrky dostalo se družstvo do daňové povinnosti ve výši 63.550,- Kč a to především díky nesprávnému vedení účetnictví v období 1.8.2003 - 31.12.2003. Družstvu nebyly známy pohledávky a závazky, nebyla vedena kniha faktur, ani analytická evidence, ze které by vyplynulo, že se družstvo dostává do daňové povinnosti. Na konci zúčtovacího období nebylo účetnictví řádně předáno. Bytové družstvo se tak dostalo do časové tísně, vynaložilo zbytečné finanční  prostředky za provedení celkové rekonstrukce účetnictví, tak aby bylo včas podáno daňové přiznání za rok 2003.
Byla zahájena nekoncepční oprava dvoru, která nebyla předem projednána s členy družstva, nebyla schválena (orgán družstva a stavební úřad), bez projektové dokumentace a odborného vedení stavby - dodavatel díla nebyl vybrán na základě výběrového řízení. Vzniklý náklad nemohl být zahrnut v plné výši ke snížení daňového základu (viz koeficient 6%). Družstvo se zavázalo opravu dvoru dokončit v roce 2004 ve spolupráci s panem Nováčkem, který se na členské schůzi ze dne 15.12.2003 zavázal opatřit patřičná  povolení nutná pro výše uvedenou opravu. Náklad spojený s opravou dvoru nebude z důvodu koeficientu (6%) zahrnut ke snížení daňového základu pro rok 2004. V návaznosti na rok 2003 byla provedena oprava vstupních dveří včetně instalace elektrického vrátného.

Důležité uzavřené smlouvy: Byly uzavřeny smlouvy s dodavateli médií tj. s PRE, Pražská teplárenská, Pražské vodárny, Pražské služby, dočasná Mandátní smlouva se správní firmou SMBD, Smlouva na úklid domu (pí. Olivová), Smlouva na servis výtahů (Eletec), Smlouva o PO (Kanfas). Dále byla uzavřena zmíněná Nájemní smlouva na pronájem nebytového prostoru společnosti NSI s.r.o.

7.    Vyúčtování služeb 2003
Uhrazené zálohy na služby v rámci celého objektu byly v celkové výši 476.171,- Kč. Skutečné náklady na provoz domu byly ve výši 416.697,- Kč. Zálohy na služby pro rok 2004 budou stanoveny na základě těchto podkladů a to ode dne 1.7.2004.


Náklady [Kč]
Zálohy[Kč]
TEPLO 217.208,- 210.892,-
OHREV TUV 73.823,- 98.064,-
VODNE A STOCNE 80.887,- 94.448,-
OSVETLENI SPOLECNYCH PROSTOR 2.674,- 6.488,-
VYTAH 16.090,- 21.812,-
ODVOZ ODPADU 6.300,- 22.024,-
STA 0,- 4.992,-
UKLID 19.715,- 18.579,-
C E L K E M 416.696,-
477.299,-
          
8.    Podnikatelský záměr na rok 2004
Na další období si členové orgánů družstva vytyčují tyto úkoly:
 • Čerpání z fondu oprav pouze v nutných případech
 • Nutnost vypracovat strukturu a rozsah zákonných rezerv
 • Předložit dlouhodobý plán oprav
 • Připravit akci na výměnu stoupaček v domě
 • Udržet nájemce nebytového prostoru
 • Optimalizovat daňové příjmy a výdaje
 • Snížit pohledávky za členy
 • Dořešit pojištění domu
 • Dotáhnout vzniklé provozní problémy (oprava dvoru)
 • Vyregulování otopné soustavy
 • Dořešení nájemních smluv na byty a nebytové prostory
Za všechny, kteří se o fungování našeho družstva a sestavení této zprávy zasloužili, Vám děkuji.  Za celé představenstvo  prohlašuji, že uděláme vše pro to, aby se v roce 2004 neopakovaly problémy, které nás připravily o čas a především finance.

V Praze dne 30. května 2004
Bendová
Mgr. Jana Bendová
Předsedkyně BD Veletržní17

Kniha
Zpět na hlavní stránku
Kniha

Copyright (c) 30. května 2004 by Jana Bendová. Design by Webmaster
Související linky: