Výroční zpráva za rok 2004
Bytového družstva Veletržní 17

Touto výroční zprávou seznamuje předseda s pověřenými členy BD Veletržní 17 své členy s činností a hospodařením za období od 1.1.2004 do 31.12.2004.

Identifikační údaje:
Bytové družstvo Veletržní 17
Se sídlem Praha 7, Veletržní 196/17, PSČ: 17000
IČO: 26501848

Předmět činnosti družstva
- pronájem bytů a nebytových prostor s poskytováním základních služeb, zajišťujících řádný provoz bytů a nebytových prostor

1. Informace pro členy:
 • Družstvo BD Veletržní 17 má ke dni výroční zprávy celkem 17 členů
 • Podmínky vstupu jsou určeny stanovami družstva.
 • Podíly jednotlivých členů včetně pohledávek
Družstevník Podíly Kupní cena bytů Pravidelná měsíční splátka Pohledávka k 31.12.2004
Balcarová 47/1000 283 238 Kč 1 874 Kč 178.032 Kč
Bendová 27/1000 164 553 Kč 1 089 Kč 103.425 Kč
Syrový 45/1000 271 173 Kč 1 794 Kč 170.453 Kč
Dvořáková 52/1000 314 012 Kč 2 078 Kč 197.366 Kč
Nováčkovi 46/1000 277 976 Kč 1 839 Kč 174.729 Kč
Štarhová 72/1000 431 208 Kč 2 853 Kč 271.041Kč
Stern 101/1000 606 391 Kč 4 012 Kč 381.156 Kč
Křesťanovi 72/1000 432 590 Kč 2 862 Kč 271.913 Kč
Vondruškovi 97/1000 584 812 Kč 3 869 Kč 367.598 Kč
Stuchlíková 72/1000 433 175 Kč 2 866 Kč 272.278 Kč
Remkovi 96/1000 577 371 Kč 3 820 Kč 362.915 Kč
Vaníčková 72/1000 433 759 Kč 2 870 Kč 272.642 Kč
Kubli 45/1000 272 501 Kč 1 803 Kč 171.283 Kč
Almargni 52/1000 315 022 Kč 2 084 Kč 198.018 Kč
Klimešová 26/1000 159 451 Kč 0 Kč
Štastná 32/1000 192 776 Kč 1 275 Kč 121.183 Kč
Horák 45/1000 270 003 Kč 1 786 Kč 169.724 Kč


6 020 011 Kč 38 774 Kč 3 683 756 Kč

 • V průběhu roku 2004 nebyly uděleny pokuty a penále.
 • Nebytové prostory – veškeré nebytové prostory jsou pronajaty
 • Pohledávky po lhůtě splatnosti byly v loňském roce za byty:
 1. Paní Balcarová (6.037,- Kč) - ke dni 30.5.2005 pohledávka uhrazena
 2. Manželé Syrových (1.719,- Kč)
 3. Stern Ilja (30,- Kč)
 4. Klimešová (7.523,- Kč)
 5. Šťastná (6.415, Kč) – splátkový kalendář na úhradu navýšení podílu za byt do listopadu 2005
 6. Horák (140,-Kč)
 • Pohledávky po lhůtě splatnosti byly v loňském roce za nebytové prostory:
 1. Vondruškovi (4.905,- Kč) - ke dni 30.5.2005 pohledávka uhrazena
 2. NSI (61.720,- Kč) – ke dni 30.5.2005 pohledávka ve výši 24.740,-Kč
 3. Lukeš (7.335,- Kč)
 • Základní kapitál: 65.000,- Kč
 • Nedělitelný fond: 10.590,- Kč
 • Přehled majetku 2004:
Pozemek: 899.470,-Kč
Budova: 5.120.541,-Kč
Dlouhodobý hmotný investiční majetek: 6.020.011,- Kč
Odpis za rok 2004: 174.099,- Kč
Dlouhodobý hmotný majetek: 5.774.224,- Kč
Fond oprav: 656.303,- Kč

2. Výsledky roku 2004
Přiznání k dani z příjmu právnických osob od 1.1.2004 do 31.12.2004 včetně Rozvahy, Výkazu zisků a ztrát a Přílohy k dani z příjmu právnických osob za rok 2004 je k nahlédnutí u pani Štarhové a pana Vondrušky.

Z účetní závěrky vyplývá, že naše daňová povinnost za rok 2004 byla 33.320,- Kč. Jelikož na zálohách za rok 2004 bylo přeplaceno 17.680,-Kč, zažádali jsme FÚ o vrácení přeplatku na dani z příjmu právnických osob 2004. Záloha na rok 2005 je ve výši 33.320,- Kč.
Hospodářský výsledek za rok 2004 činí –269.426,- Kč tj. účetní ztráta. Jelikož má družstvo příjem z nájmu nečlenů a nebytových prostor, vznikají nám zdanitelné příjmy, tzn. Náklady související se společnými prostory domu a správou byly zahrnuty do daňového základu pouze ve výši koeficientu 5,94%,což je poměr podlahové plochy bytů členů k podlahové ploše nečlenů a nebytových prostor.

3. Zpráva o činnosti
V roce 2004 byl přijat nový člen družstva – slečna Klimešová. Nový členský vklad činil 624.539,-Kč (vklad 784.000,- Kč minus podíl za byt 159.461,-Kč). Díky tomuto vkladu (podíl za byt 159.461,-Kč) byly sníženy podíly a splátky za jednotlivé družstevní podíly.
Došlo k přeměření bytových jednotek a k následnému přepočítaní podílů družstevníků. Díky této skutečnosti došlo ke změnám měsíčních splátek za družstevní podíl a taktéž ke změnám v evidenčních listech. Evidenční listy byly upraveny a byly vydány Nájemní smlouvy, které zohledňují nové členské vklady.
Dále došlo k převodu členských práv a povinností z pani Václavy Sušánkové na paní Petru Vaníčkovou.
V roce 2004 se uskutečnily následující opravy a revize v domě:
· Dokončena oprava dvoru. Náklady spojené s touto opravou včetně ušlého zisku z nájemného za nebytové prostory činily: 170.010.-Kč (36.114,- Kč fa.Oktábec; 123.047,-Kč Liver; 10.350,- Kč ušlý zisk garáže)
 • Výměna termoventilů a regulačních ventilů v celkové výši: 85.120,-Kč
 • Oprava STA: 29.075,-Kč
 • Oprava plynovodu po revizi: 7.319,- Kč
 • Výměna hromosvodu a oprava svodu u garáže (Stern): 11.078,- Kč
 • Revize hromosvodu: 3.904,- Kč
 • Revize elektroinstalace (společné prostory a atelier): 14.161,- Kč
 • Čištění kanalizační stoupačky: 4.783,- Kč
 • Oprava vstupních dveří: 8.820,- Kč
 • Montáž samozavíračů: 3.415,- Kč
 • Montáž a demontáž poštovních schránek: 14.673,- Kč
 • Havarijní zásahy: 5.314,- Kč
4. Přehled volených orgánů
předseda: Mgr. Jana Bendová
1. pověřený člen družstva: Ing. Miloš Vondruška
2. pověřený člen družstva: Marie Štarhová

Všichni členové volených orgánů jsou osoby bezúhonné a nejednají v rozporu se zákonem o střetu zájmu.

5. Zpráva o hospodaření
Jak vyplývá z účetní závěrky dostalo se družstvo účetně do ztráty. Vzhledem k nízkému koeficientu (5,94%) byly zahrnuty náklady související se společnými prostory domu a se správou družstva do daňového základu ve výše uvedeném koeficientu a ačkoliv jsme účetně ve ztrátě, naše daňová povinnost činila 33.320,- Kč. Tato ztráta bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.
Důležité uzavřené smlouvy: Byla uzavřena nová smlouva na pojištění objektu a to se společností Allianz. Sjednaný rozsah pojištění je na 30 mil. Kč, roční pojistné činí 29.175,-Kč. Byla uzavřena Nájemní smlouva na pronájem parkovacího stání společnosti NSI, s.r.o. (800,- Kč/měsíčně), dále nebytový prostor (sklad) panu Remkovi (8.000.- Kč/rok) a byla uzavřena Nájemní smlouva na pronájem nebytového prostoru (atelier) panu Lukešovi (8.000,- Kč/měsíc).

6. Vyúčtování služeb 2004
Uhrazené zálohy na služby v rámci celého objektu byly v celkové výši 501.397,- Kč. Skutečné náklady na provoz domu byly ve výši 497.791,- Kč. Vzhledem ke zvýšení pojistného, zdražení některých medií (voda) a nízkým zálohám na teplo a úklid budou navýšeny služby a to ke dni 1.7.2004. Podklady o navýšení služeb budou všem družstevníkům předány na členské schůzi dne 7.6.2005. Zároveň budou předána finální individuální vyúčtování bytů a nebytových prostor a nové evidenční listy.

Náklady [Kč]
Zálohy[Kč]
TEPLO 264.914,- 222.915,-
OHREV TUV 81.849,- 100.092,-
VODNE A STOCNE 96.097,- 97.899,-
OSVETLENI SPOLECNYCH PROSTOR 2.864,- 7.147,-
VYTAH 16.877,- 22.266,-
ODVOZ ODPADU 6.546,- 22.609,-
STA 0,- 5.200,-
UKLID 28.644,- 23.269,-
C E L K E M 497.791,- 501.397,-

7. Podnikatelský záměr na rok 2005
Na další období si členové orgánů družstva vytyčují tyto úkoly:
 • Čerpání z fondu oprav pouze v nutných případech
 • Lokální oprava střechy a terasy – zatékání
 • Lokální oprava balkonů
 • Výměna jedné strany stoupaček a odpadů v domě
 • Lakování oken v bytech a společných prostorách domu – plán na rok 2005 a 2006
 • Impregnace podlahy ve sklepních prostorách
 • Deratizace a dezinsekcesklepů a bytů
 • Oprava garáže (Sternovi)
 • Demolice části přístřešku pro popelnice
 • Úprava podlahy u hlavního vchodu
 • Udržet nájemce nebytových prostor
 • Optimalizovat daňové příjmy a výdaje
 • Snížit pohledávky za členy a nebytové prostory

Za všechny, kteří se o fungování našeho družstva a sestavení této zprávy zasloužili, Vám děkuji.

V Praze dne 31. května 2005
Bendová
Mgr. Jana Bendová
Předsedkyně BD Veletržní17

Kniha
Zpět na hlavní stránku
Kniha

Copyright (c) 31. května 2005 by Jana Bendová. Design by Webmaster
Související linky: