Výroční zpráva za rok 2005
Bytového družstva Veletržní 17

Touto výroční zprávou seznamuje předseda s pověřenými členy BD Veletržní 17 své členy s činností a hospodařením za období od 1.1.2005 do 31.12.2005.

Identifikační údaje:
Bytové družstvo Veletržní 17
Se sídlem Praha 7, Veletržní 196/17, PSČ: 17000
IČO: 26501848

Předmět činnosti družstva
- pronájem bytů a nebytových prostor s poskytováním základních služeb, zajišťujících řádný provoz bytů a nebytových prostor

1. Informace pro členy:
 • Družstvo BD Veletržní 17 má ke dni výroční zprávy celkem 17 členů
 • Podmínky vstupu jsou určeny stanovami družstva.
 • Podíly jednotlivých členů včetně pohledávek

Družstevník Podíly Kupní cena bytů Pravidelná měsíční splátka Pohledávka k 31.12.2005
Balcarová 47/1000 283 238 Kč 1 874 Kč 155.544 Kč
Bendová 27/1000 164 553 Kč 1 089 Kč 90.357 Kč
Syrový 45/1000 271 173 Kč 1 794 Kč 148.925 Kč
Dvořáková 52/1000 314 012 Kč 2 078 Kč 172.430 Kč
Nováčkovi 46/1000 277 976 Kč 1 839 Kč 152.661 Kč
Štarhová 72/1000 431 208 Kč 2 853 Kč 236.805 Kč
Stern 101/1000 606 391 Kč 4 012 Kč 333.012 Kč
Křesťanovi 72/1000 432 590 Kč 2 862 Kč 237.569 Kč
Vondruškovi 97/1000 584 812 Kč 3 869 Kč 321.170 Kč
Stuchlíková 72/1000 433 175 Kč 2 866 Kč 237.569 Kč
Remkovi 96/1000 577 371 Kč 3 820 Kč 317.075 Kč
Vaníčková 72/1000 433 759 Kč 2 870 Kč 238.202 Kč
Kubli 45/1000 272 501 Kč 1 803 Kč 149.647 Kč
Almargni 52/1000 315 022 Kč 2 084 Kč 173.010 Kč
Klimešová 26/1000 159 451 Kč 0 Kč 0 Kč
Franz 32/1000 192 776 Kč 1 275 Kč 105.883 Kč
Horák 45/1000 270 003 Kč 1 786 Kč 148.292 Kč


6 020 011,00 38 774 Kč 3 218 468 Kč

 • V průběhu roku 2005 nebyly uděleny pokuty a penále.
 • Nebytové prostory – veškeré nebytové prostory jsou pronajaty
 • Pohledávky po lhůtě splatnosti byly v loňském roce za byty:
  1.    Paní  Balcarová (6.203,- Kč)
  2.    Manželé Syrových (1.017,- Kč)
  3.    Stern Ilja (533,- Kč)
  4.    Stuchlíková (7.087,- Kč)
  5.    Vaníčková (13,- Kč)
  6.    Klimešová (3.830, Kč)
  7.    Franz (3.836,-Kč)
 • Pohledávky po lhůtě splatnosti byly v loňském roce za nebytové prostory:
  1.    NSI (190.540,- Kč)
  2.    Lukeš (2.892,- Kč)
 • Základní kapitál: 65.000,- Kč
 • Nedělitelný fond: 10.590,- Kč
 • Přehled majetku 2004:
Pozemek: 899.470,-Kč
Budova: 5.120.541,-Kč
Dlouhodobý hmotný investiční majetek: 6.020.011,- Kč
Odpis za rok 2005: 174.099,- Kč
Dlouhodobý hmotný majetek: 5.600.125,- Kč
Fond oprav: 1.115.999,- Kč

2. Výsledky roku 2005
Přiznání k dani z příjmu právnických osob od 1.1.2005 do 31.12.2005 včetně Rozvahy, Výkazu zisků a ztrát a Přílohy k dani z příjmu právnických osob za rok 2005 je k nahlédnutí u pani Štarhové a pana Vondrušky.

Z  účetní závěrky vyplývá, že naše daňová povinnost za rok 2005 byla 47.060,- Kč. Jelikož na zálohách za rok 2005 bylo přeplaceno 26.800,-Kč, činí nedoplatek daňové povinnosti na rok 2006 20.260,- Kč.
Hospodářský výsledek za rok 2005 činí –727.567,92,- Kč tj. účetní ztráta. (Součet ztrát za rok 2004 a 2005). Jelikož má družstvo příjem z nájmu nečlenů a nebytových prostor, vznikají nám zdanitelné příjmy, tzn. Náklady související se společnými prostory domu a správou byly zahrnuty do daňového základu pouze ve výši koeficientu 7,93 %,což je poměr podlahové plochy bytů členů k podlahové ploše nečlenů a nebytových prostor.

3. Zpráva o činnosti
V roce 2005 byl došlo k převodu členských práv a povinností z pani Ireny Šťastné na pana Mgr. Dalibora Franze.
V roce 2005 se uskutečnily následující opravy a revize v domě:
 • Lakování oken pan Sláma: 176.490,-Kč
 • Rekonstrukce stoupaček: 281.255,-Kč
 • Přeúčtování lakování oken Remkovi a Sternovi: 47,810,-Kč
 • Izolace střešního pláště: 52.177,-Kč
 • Likvidace odpadu ze sklepních prostor: 3.570,- Kč
 • Revize a preventivní prohlídky PO: 10.862,- Kč
 • STA: 15.928,- Kč
 • Havarijní dispečink: 5.130,- Kč
 • Výměna a oprava oken ateliér: 50.000,- Kč
4. Přehled volených orgánů
předseda: Mgr. Jana Bendová
1. pověřený člen družstva: Ing. Miloš Vondruška
2. pověřený člen družstva: Marie Štarhová

Všichni členové volených orgánů jsou osoby bezúhonné a nejednají v rozporu se zákonem o střetu zájmu.

5. Zpráva o hospodaření
Jak vyplývá z účetní závěrky dostalo se družstvo účetně do ztráty. Vzhledem k nízkému koeficientu (7,93%) byly zahrnuty náklady související se společnými prostory domu a se správou družstva do daňového základu ve výše uvedeném koeficientu a ačkoliv jsme účetně ve ztrátě, naše daňová povinnost činila 47.060,- Kč. Tato ztráta bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.
Důležité uzavřené smlouvy: Byla uzavřena nová smlouva s firmou Zajíček na údržbu výtahů. Výše poplatku na údržbu činí na čtvrtletí 2.142,- Kč oproti 3.144,- Kč firmy Eletec. Vzhledem ke změnám v zákoníku práce dle kterých nelze opakovaně provádět činnost na základě Dohody o provedení práce  a kdy Správa sociálního zabezpečení přestala tolerovat uzavírání těchto dohod na opakované činnosti jsme byli nuceni ukončit úklid domu s paní Almargni. Z tohoto důvodu byla uzavřena smlouva na úklid objektu s panem Pavlem Kysučanem ve výši 2.500,- Kč/měsíc.

6. Vyúčtování služeb 2005
Uhrazené zálohy na služby v rámci celého objektu byly v celkové výši 535.229,- Kč. Skutečné náklady na provoz domu byly ve výši 568.292,- Kč. Náklady byly překročeny především u ohřevu teplé vody a tepla samotného. Výše nákladů spojených s teplem a TUV je provázaná délkou trvání letošní zimy. Náklady na ohřev teplé vody bude možné individuálně ovlivnit instalací podružných vodoměrů v jednotlivých bytových jednotkách. Jelikož byly náklady na teplo v domě překročeny o 48.359,- Kč, navrhujeme instalaci elektronických měřičů na radiátory. Na členské schůzi budou předány individuální vyúčtování služeb za rok 2005.

Náklady [Kč]
Zálohy[Kč]
TEPLO 298.802,- 250.443,-
OHREV TUV 107.046,- 101.676,-
VODNE A STOCNE 102.207,- 102.204,-
OSVETLENI SPOLECNYCH PROSTOR 5.396,- 7.367,-
VYTAH 17.709,- 23.019,-
ODVOZ ODPADU 7.141,- 21.062,-
STA 0,- 2.808,-
UKLID 29.991,- 26.650,-
C E L K E M 568.292,- 535.229,-

7. Podnikatelský záměr na rok 2006
Na další období si členové orgánů družstva vytyčují tyto úkoly:
 • Čerpání z fondu oprav pouze v nutných případech
 • Dokončení výměny stoupaček a odpadů v domě
 • Instalace podružných vodoměru na SUV a TUV
 • Dokončení lakování oken v bytech a společných prostorách bytů
 • Lokální oprava, repase oken
 • Deratizace a dezinsekce sklepů a bytů
 • Výměna vstupních dveří a dveří do dvora
 • Instalace elektronických čidel na radiátory
 • Úprava podlahy u hlavního vchodu
 • Vyřešit  situaci se stávajícím nájemcem nebytových prostor (NSI), nalezení nového vhodného nájemce
 • Optimalizovat daňové příjmy a výdaje
 • Snížit pohledávky za členy a nebytové prostory

Za všechny, kteří se o fungování našeho družstva a sestavení této zprávy zasloužili, Vám děkuji.

V Praze dne 19. května 2006
Bendová
Mgr. Jana Bendová
Předsedkyně BD Veletržní17

Kniha
Zpět na hlavní stránku
Kniha

Copyright (c) 19. května 2006 by Jana Bendová. Design by Webmaster