Výroční zpráva za rok 2006
Bytového družstva Veletržní 17

Touto výroční zprávou seznamuje předseda s pověřenými členy BD Veletržní 17 své členy s činností a hospodařením za období od 1.1.2006 do 31.12.2006.

Identifikační údaje:
Bytové družstvo Veletržní 17
Se sídlem Praha 7, Veletržní 196/17, PSČ: 17000
IČO: 26501848

Předmět činnosti družstva
- pronájem bytů a nebytových prostor s poskytováním základních služeb, zajišťujících řádný provoz bytů a nebytových prostor

1. Informace pro členy:
 • Družstvo BD Veletržní 17 má ke dni výroční zprávy celkem 17 členů
 • Podmínky vstupu jsou určeny stanovami družstva.
 • Podíly jednotlivých členů včetně pohledávek

Družstevník Podíly Kupní cena bytů Ročnísplátka Pohledávka k 31.12.2006
Balcarová 47/1000 283 238 Kč 22.488 Kč 133.056 Kč
Hüttelová 27/1000 164 553 Kč 13.068 Kč 77.289 Kč
Syrový 45/1000 271 173 Kč 21.528 Kč 127.397 Kč
Dvořáková 52/1000 314 012 Kč 24.936 Kč 147.494  Kč
Nováčkovi 46/1000 277 976 Kč 22.068 Kč 130.593 Kč
Štarhová 72/1000 431 208 Kč 34.236 Kč 202.569 Kč
Stern 101/1000 606 391 Kč 48.144 Kč 284.868 Kč
Křesťanovi 72/1000 432 590 Kč 34.344 Kč 203.225 Kč
Vondruškovi 97/1000 584 812 Kč 46.428 Kč 274.742 Kč
Stuchlíková 51/1000 433 175 Kč 94.821 Kč 143.065 Kč
Remkovi 117/1000 577 371 Kč 14.566 Kč 331.641 Kč
Vaníčková 72/1000 433 759 Kč 34.440 Kč 203.762 Kč
Kübli 45/1000 272 501 Kč 21.636 Kč 128.011 Kč
Almargni 52/1000 315 022 Kč 25.008 Kč 148.002 Kč
Klimešová 26/1000 159 451 Kč 0 Kč 0 Kč
Franz 32/1000 192 776 Kč 15.300 Kč 90.583 Kč
Horák 45/1000 270 003 Kč 21.432 Kč 126.860 Kč


6 020 011,00 465.311 Kč 2,753.157 Kč

 • V průběhu roku 2006 nebyly uděleny pokuty a penále.
 • Nebytové prostory – veškeré nebytové prostory jsou pronajaty
 • Pohledávky po lhůtě splatnosti byly v loňském roce za byty - Družstvo nemá pohledávky po lhůtě splatnosti.
 • Základní kapitál: 65.000,- Kč
 • Nedělitelný fond: 10.590,- Kč
 • Přehled majetku 2004:
Pozemek: 899.470,-Kč
Budova: 5.120.541,-Kč
Dlouhodobý hmotný investiční majetek: 6.020.011,- Kč
Dlouhodobý hmotný majetek: 5.600.125,- Kč
Fond oprav: 1.115.999,- Kč

2. Výsledky roku 2006
Přiznání k dani z příjmu právnických osob od 1.1.2006 do 31.12.2006 včetně Rozvahy, Výkazu zisků a ztrát a Přílohy k dani z příjmu právnických osob za rok 2006 je k nahlédnutí u pana Vondrušky.

Z  účetní závěrky vyplývá, že naše daňová povinnost za rok 2006 byla 51.120,- Kč. Jelikož na zálohách za rok 2006 bylo zaplaceno
18.900,- Kč, činí nedoplatek daňové povinnosti na rok 2006 32.220,- Kč.
Hospodářský výsledek za rok 2006 činí 213.000,- Kč, tj. účetní zisk. Jelikož má družstvo příjem z nájmu nečlenů a nebytových prostor, vznikají nám zdanitelné příjmy, tzn. náklady související se společnými prostory domu a správou byly zahrnuty do daňového základu ve výši koeficientu 11,28 %,což je poměr podlahové plochy bytů členů k podlahové ploše nečlenů a nebytových prostor.

3. Návrh na rozdělení zisku
Celkem nerozdělený zisk roku 2006: 213.253,-Kč

Dle Stanov BD je naší povinností doplnit nedělitelný fond a to nejméně 10ti % ročního čistého zisku.
Předseda a pověření členové družstva navrhují doplnit nedělitelný fond o částku ve výši 21.500.- Kč. Dojde k navýšení nedělitelného fondu na celkových 32.090,- Kč.
Celkem nerozdělený zisk roku 2006 po doplnění nedělitelného  fondu: 191.753.- Kč

Předseda a pověření členové družstva navrhují převést zisk za rok 2006  do dlouhodobé zálohy na opravy a rekonstrukce  – dlouhodobého fondu oprav (tzv. fond oprav) a to v celkové výši 191.753.- Kč.

4. Zpráva o činnosti
V roce 2006 došlo k převodu části členských práv a povinností mezi manžely Remkovými a paní Stuchlíkovou. Jednalo se o jednu místnost o výměře 24,2m2.
V roce 2006 se uskutečnily následující opravy a revize v domě:
 • Lakování oken pan Sláma: 128.792,- Kč
 • Rekonstrukce stoupaček: 280.413,- Kč
 • Revize a preventivní prohlídky PO: 2.886,- Kč
 • Výměna vstupních vrat 115.513,- Kč
 • Montáž elektronických indikátorů tepla: 26.460,-Kč
 • STA: 5.797,-  Kč
 • Havarijní dispečink: 2.746,- Kč
 • Telekomunikační služby: 836,- Kč
 • ·    Náprava vandalských činů v domě: 3.090,- Kč
5. Přehled volených orgánů
předseda: Mgr. Dalibor Franz
1. pověřený člen družstva: Ing. Miloš Vondruška
2. pověřený člen družstva: Naděžda Balcarová

Všichni členové volených orgánů jsou osoby bezúhonné a nejednají v rozporu se zákonem o střetu zájmu.

6. Zpráva o hospodaření
Jak vyplývá z účetní závěrky dostalo se družstvo účetně do zisku. Vzhledem k nízkému koeficientu (11,28  %) byly zahrnuty náklady související se společnými prostory domu a se správou družstva do daňového základu ve výše uvedeném koeficientu je naše daňová povinnost 51.120,- Kč.

Důležité uzavřené smlouvy:
Byla uzavřena nová smlouva s firmou Ronica, s. r. o., na rozúčtování otopných nákladů. Výše poplatku na rozúčtování činí 2.310,- Kč na rok a dům  .

7. Vyúčtování služeb 2006
Uhrazené zálohy na služby v rámci celého objektu byly v celkové výši 549.424,- Kč. Skutečné náklady na provoz domu byly ve výši
567.815,- Kč. Náklady byly překročeny především u ohřevu teplé vody a tepla samotného. Výše nákladů spojených s teplem a TUV je provázaná navýšením ceny ze strany Pražské teplárenské. Náklady na ohřev teplé vody bude možné individuálně ovlivnit instalací podružných vodoměrů v jednotlivých bytových jednotkách, které fungují s platností od 1.1.2007. Na členské schůzi budou předány individuální vyúčtování služeb za rok 2006.

Náklady [Kč]
Zálohy[Kč]
TEPLO 319.137,-Kč 279.172,-Kč
OHREV TUV 115.844,-Kč 97.188,-Kč
VODNE A STOCNE 76.082,-Kč 101.372,-Kč
OSVETLENI SPOLECNYCH PROSTOR 5.568,-Kč 7.212,-Kč
VYTAH 13.510,-Kč 16.974,-Kč
ODVOZ ODPADU 7.140,-Kč 18.384,-Kč
UKLID 30.535,-Kč 29.122,-Kč
C E L K E M 567.815,- Kč 549.424,-Kč

7. Podnikatelský záměr na rok 2007
Na další období si členové orgánů družstva vytyčují tyto úkoly:
 • Čerpání z fondu oprav pouze v nutných případech
 • Oprava teras
 • Lokální opravy a nátěr fasády do ulice
 • Výměna/repase vrat do dvora
 • Deratizace a dezinsekce sklepů a bytů
 • Výměna vstupních dveří a dveří do dvora
 • Optimalizovat daňové příjmy a výdaje
Za všechny, kteří se o fungování našeho družstva a sestavení této zprávy zasloužili, Vám děkuji.

V Praze dne 19. května 2007

Mgr. Dalibor Franz
Předsedkyně BD Veletržní17

Kniha
Zpět na hlavní stránku
Kniha

Copyright (c) 19. května 2007 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster