Výroční zpráva za rok 2007
Bytového družstva Veletržní 17

Touto výroční zprávou seznamuje předseda s pověřenými členy BD Veletržní 17 své členy s činností a hospodařením za období od 1.1.2007 do 31.12.2007.

Identifikační údaje:

Bytové družstvo Veletržní 17
Se sídlem Praha 7, Veletržní 196/17, PSČ: 17000
IČO: 26501848

Předmět činnosti družstva:

- pronájem bytů a nebytových prostor s poskytováním základních služeb, zajišťujících řádný provoz bytů a nebytových prostor

1. Informace pro členy:
 • Družstvo BD Veletržní 17 má ke dni výroční zprávy celkem 17 členů
 • Podmínky vstupu jsou určeny stanovami družstva.
 • Podíly jednotlivých členů včetně pohledávek

Družstevník

Podíly

Kupní cena bytů

Roční splátka

Pohledávka k 31.12.2007

 

 

 

 

Balcarová

47/1000

283 238 Kč

22.408 Kč

110.648 Kč

Hüttelová

27/1000

164 553 Kč

11.979 Kč

65.310 

Syrový

45/1000

271 173 Kč

17.940 

109.457 

Dvořáková

52/1000

314 012 Kč

22.858 

124.636  Kč

Nováčkovi

46/1000

277 976 Kč

23.082 Kč

107.511 Kč

Štarhová

72/1000

431 208 Kč

28.530 Kč

174.039 Kč

Stern

101/1000

606 391 Kč

44.132 Kč

240.736 Kč

Křesťanovi

72/1000

432 590 Kč

31.482 Kč

171.743 Kč

Vondruškovi

97/1000

584 812 Kč

42.559 Kč

232.183 Kč

Stuchlíková/Eiseltová

51/1000

433 175 Kč

22.165 Kč

120.900 Kč

Remkovi

117/1000

577 371 Kč

51.381 Kč

280.260 Kč

Vaníčková

72/1000

433 759 Kč

34.440 Kč

169.322 Kč

Kübli

45/1000

272 501 Kč

19.833 Kč

108.178 Kč

Almargni

52/1000

315 022 Kč

22.924 Kč

125.078 Kč

Klimešová

26/1000

159 451 Kč

0 Kč

0 Kč

Franz

32/1000

192 776 Kč

14.025 Kč

76.558 Kč

Horák

45/1000

270 003 Kč

55.550 Kč

71.310 Kč

 

 

6 020 011 Kč

465 288 Kč

2 287 869 Kč

 

 • V průběhu roku 2007 nebyly uděleny pokuty a penále.
 • Nebytové prostory – veškeré nebytové prostory jsou pronajaty
 • Pohledávky po lhůtě splatnosti byly v loňském roce za byty - Družstvo nemá pohledávky po lhůtě splatnosti.
 • Pohledávky po lhůtě splatnosti byly v loňském roce za nebytové prostory

      Immobilien International, s.r.o.          -      297.625,00 Kč

      Lukeš Jan – Ateliér                -           91.682,00 Kč            

 • Základní kapitál: 65.000,- Kč
 • Přehled majetku k 31.12.2007:

Pozemek:

899.470,-Kč

Budova:

5.120.541,-Kč

Dlouhodobý hmotný investiční majetek:

6.020.011,- Kč

Dlouhodobý hmotný majetek:

5.600.125,- Kč

Fond oprav:

1.418.931,- Kč


2. Výsledky roku 2007


Přiznání k dani z příjmu právnických osob od 1.1.2007 do 31.12.2007 včetně Rozvahy, Výkazu zisků a ztrát a Přílohy k dani z příjmu právnických osob za rok 2007 je k nahlédnutí u pana Franze.


Z  účetní závěrky vyplývá, že naše daňová povinnost za rok 2007 byla 50.160,- Kč. Jelikož na zálohách za rok 2007 bylo zaplaceno 41.000,- Kč, činí nedoplatek daňové povinnosti na rok 2007 9.160,- Kč.  Hospodářský výsledek za rok 2007 činí 157.309,- Kč, tj. účetní zisk. Jelikož má družstvo příjem z nájmu nečlenů a nebytových prostor, vznikají nám zdanitelné příjmy, tzn. náklady související se společnými prostory domu a správou byly zahrnuty do daňového základu ve výši koeficientu 11,28 %,což je poměr podlahové plochy bytů členů k podlahové ploše nečlenů a nebytových prostor.3. Návrh na rozdělení zisku

Celkem nerozdělený zisk roku 2007: 157.309,-Kč

Dle Stanov BD je naší povinností doplnit nedělitelný fond a to nejméně 10ti % ročního čistého zisku.
Vzhledem k faktu, že jsme již dosáhli zákonné povinnosti o výši nedělitelného fondu, navrhuje předseda představenstva družstva hlasovat o dalším navyšování tohoto nedělitelného fondu do budoucna. Současná výše nedělitelného fondu je 32.090,00 Kč.

4. Zpráva o činnosti


V roce 2007 došlo k převodu členských práv paní Stuchlíkovou a paní Eiseltovou.

V roce 2007 se uskutečnily následující opravy a revize v domě:

 • Revize a úpravy STA: 8.592,- Kč
 • Údržba domu: 10.225,- Kč
 • Lakování oken – pan Sláma: 6.617,- Kč

5. Přehled volených orgánů


předseda představenstva: Mgr. Dalibor Franz
1. pověřený člen družstva: Ing. Miloš Vondruška
2. pověřený člen družstva: Naděžda Balcarová

Všichni členové volených orgánů jsou osoby bezúhonné a nejednají v rozporu se zákonem o střetu zájmu.

6. Zpráva o hospodaření


Jak vyplývá z účetní závěrky dostalo se družstvo účetně do zisku. Vzhledem k nízkému koeficientu (11,28  %) byly zahrnuty náklady související se společnými prostory domu a se správou družstva do daňového základu ve výše uvedeném koeficientu je naše daňová povinnost 50.160,- Kč.7. Vyúčtování služeb 2007


Uhrazené zálohy na služby v rámci celého objektu byly v celkové výši 570.210,- Kč. Skutečné náklady na provoz domu byly ve výši 478.969,- Kč. Náklady s ohledem na zvýšení cen služeb, zejména cen tepelné energie, nedosáhly předpokládané výše, přes jejich meziroční nárůst. Náklady na tepelnou energii v souvislosti s instalací podružných tepelných měřičů v jednotlivých bytových jednotkách dokonce meziročně znatelně klesly.

 

Náklady [Kč]

Zálohy[Kč]

TEPLO

260.909,56 Kč

300.696,-Kč

OHREV TUV

95.668,-Kč

97.425,-Kč

VODNE A STOCNE

58.717,-Kč

103.566,-Kč

OSVETLENI SPOLECNYCH PROSTOR

2.691,-Kč

7.125,-Kč

VYTAH

22.828,-Kč

12.540,-Kč

ODVOZ ODPADU

8.157,-Kč

18.744,-Kč

UKLID

30.000,-Kč

30.114,-Kč

C E L K E M

478.969,- Kč

570.210,-Kč

7. Podnikatelský záměr na rok 2008
Na další období si členové orgánů družstva vytyčují tyto úkoly:

 • Čerpání z fondu oprav pouze v nutných případech
 • Oprava teras
 • Lokální opravy a nátěr fasády do ulice
 • Výměna/repase vrat do dvora
 • Oprava střech garáží
 • Výměna vstupních dveří a dveří do dvora
 • Optimalizovat daňové příjmy a výdaje

Za všechny, kteří se o fungování našeho družstva a sestavení této zprávy zasloužili, Vám děkuji.

V Praze dne 23.června 2008

Mgr. Dalibor Franz
Předseda představenstva

BD Veletržní 17


Kniha
Zpět na hlavní stránku
Kniha

Copyright (c) 19. května 2008 by Dalibor Franz. Design by Webmaster