Výroční zpráva za rok 2008
Bytového družstva Veletržní 17

Touto výroční zprávou seznamuje předseda s pověřenými členy BD Veletržní 17 své členy s činností a hospodařením za období od 1.1.2008 do 31.12.2008.

Identifikační údaje:


Bytové družstvo Veletržní 17
Se sídlem Praha 7, Veletržní 196/17, PSČ: 17000
IČO: 26501848

Předmět činnosti družstva:


- pronájem bytů a nebytových prostor s poskytováním základních služeb, zajišťujících řádný provoz bytů a nebytových prostor

1. Informace pro členy:


Družstevník

Podíly

Kupní cena bytů

Roční splátka

Pohledávka k 31.12.2008

Balcarová

47/1000

283 238 Kč

22.488 Kč

88.080 Kč

Hüttelová

27/1000

164 553 Kč

13.068 Kč

51.153 Kč

Rubášová/Syrový

45/1000

271 173 Kč

21.528 Kč

84.341 Kč

Dvořáková

52/1000

314 012 Kč

24.936 Kč

97.622  Kč

Nováčkovi

46/1000

277 976 Kč

22.068 Kč

86.457 Kč

Štarhová

72/1000

431 208 Kč

34.236 Kč

134.097 Kč

Stern

101/1000

606 391 Kč

48.144 Kč

188.580 Kč

Křesťanovi

72/1000

432 590 Kč

34.344 Kč

134.537 Kč

Vondruškovi

97/1000

584 812 Kč

46.428 Kč

181.886 Kč

Eiseltová

51/1000

433 175 Kč

24 180 Kč

94 705 Kč

Remkovi

117/1000

577 371 Kč

56 052 Kč

219 537 Kč

Vaníčková

72/1000

433 759 Kč

34.440 Kč

134.882 Kč

Kübli

45/1000

272 501 Kč

21.636 Kč

84.739 Kč

Almargni

52/1000

315 022 Kč

25.008 Kč

97.986 Kč

Klimešová

26/1000

159 451 Kč

0 Kč

0 Kč

Franz

32/1000

192 776 Kč

15.300 Kč

59.983 Kč

Horák

45/1000

270 003 Kč

21.432 Kč

83.996 Kč6 020 011 Kč

465 288 Kč

2 287 869 Kč


Družstvo nemá pohledávky po lhůtě splatnosti.

Immobilien International, s.r.o. 560.042,00 Kč

Lukeš Jan – Ateliér 120.458,00 Kč


Pozemek:

899.470,-Kč

Budova:

5.120.541,-Kč

Dlouhodobý hmotný majetek:

6.020.011,-Kč

Fond oprav:

2 335 462,- Kč


2. Výsledky roku 2008


Přiznání k dani z příjmu právnických osob od 1.1.2008 do 31.12.2008 včetně Rozvahy, Výkazu zisků a ztrát a Přílohy k dani z příjmu právnických osob za rok 2008 je k nahlédnutí u pana Franze.


Z  účetní závěrky vyplývá, že naše daňová povinnost za rok 2008 byla 66.360,- Kč. Jelikož na zálohách za rok 2008 bylo zaplaceno 39.935,- Kč, činí nedoplatek daňové povinnosti na rok 2008 26 425,- Kč. Hospodářský výsledek za rok 2008 činí 0,- Kč, tj. účetní zisk. Jelikož má družstvo příjem z nájmu nečlenů a nebytových prostor, vznikají nám zdanitelné příjmy, tzn. náklady související se společnými prostory domu a správou byly zahrnuty do daňového základu ve výši koeficientu
11,28 %,což je poměr podlahové plochy bytů členů k podlahové ploše nečlenů a nebytových prostor.


3. Návrh na rozdělení zisku
Celkem nerozdělený zisk roku 2008: 0,-Kč

Dle stávajících Stanov BD je naší povinností doplnit nedělitelný fond a to nejméně 10ti % ročního čistého zisku.

Vzhledem k tomu, že jsme již dosáhli zákonné povinnosti a vhledem k faktu, že nejvyšší orgán družstva, a to členská schůze č. 01/2008, se vyslovil pro změnu stanov, tak že, mimo jiné, bude ze stanov vypuštěna povinnost nedělitelný fond navyšovat, tak tento nebyl v roce 2008 navýšen. Současná výše nedělitelného fondu je 32.500,00 Kč.


4. Zpráva o činnosti


V roce 2008 došlo k převodu členských práv paní Stuchlíkovou a paní Eiseltovou.

V roce 2008 se uskutečnily následující opravy a revize v domě:

5. Přehled volených orgánů


předseda představenstva: Mgr. Dalibor Franz
1. pověřený člen družstva: Ing. Miloš Vondruška
2. pověřený člen družstva: Naděžda Balcarová

Všichni členové volených orgánů jsou osoby bezúhonné a nejednají v rozporu se zákonem o střetu zájmu.

6. Zpráva o hospodaření


Jak vyplývá z účetní závěrky dostalo se družstvo účetně do zisku. Vzhledem k nízkému koeficientu (11,28  %) byly zahrnuty náklady související se společnými prostory domu a se správou družstva do daňového základu ve výše uvedeném koeficientu je naše daňová povinnost 66.360,- Kč.7. Vyúčtování služeb 2008


Předepsané zálohy na služby v rámci celého objektu byly v celkové výši 696.408,00 Kč,- Kč. Skutečné náklady na provoz domu byly ve výši 579.419,63 Kč. Náklady s ohledem na zvýšení cen služeb, zejména cen tepelné energie, nedosáhly předpokládané výše, přes jejich meziroční nárůst. Dále ve srovnání s předešlými roky vzrostly náklady na odvoz odpadu. Je to proto že jsme v minulých letech platili pouze svoz komunálního odpadu Pražským službám a.s, ale neplatili jsme pražskému magistrátu za skládkování domovního odpadu. Náklady za skládkování domovního odpadu za období 1. 1. 2003 až 31. 12. 2007, které činily 98.646,- Kč jsme byli nuceni doplatit, žádné penále však nebylo účtováno.Náklady [Kč]

Zálohy[Kč]

TEPLO

315 490,80 Kč

399 903,00 Kč

OHREV TUV

107 969,93 Kč

132 270,00 Kč

VODNE A STOCNE

66 605,90-Kč

98 682,00 Kč

OSVETLENI SPOLECNYCH PROSTOR

5 631,00 Kč

6 839,00 Kč

VYTAH

22 096,00 Kč

12 100,00 Kč

ODVOZ ODPADU

26 626,00 Kč

17 864,00 Kč

UKLID

35 000,00 Kč

28 750,00 Kč

C E L K E M

579 419,63 Kč

696.408,00 Kč8. Přehled finančních pohybů na fondu oprav (FO)


Přehled o počátečním stavu FO, tvorbě FO, čerpání FO a konečném stavu FO. Je zřejmé že hospodařilo s přebytkem, tedy se FO více tvořil než čerpal.

Níže tabulka uvádí jednotlivé složky FO a ze které vyplývá že v r. 2008 se hospodařilo s přebytkem 151 432,- Kč.

 

 

Počáteční stav

Čerpání

Tvorba

Konečný stav

 

 

 

 

 

Dlouhodobé zálohy účet 475

1418991

691255

592687

1320423

Zákonné rezervy účet 451

 

 

250000

250000

Ostatní kapit. fondy účet 413

13000

 

 

13000

Nedělitelný fond účet 422

32500

 

 

32500

Rozdíl kupní cena dům + pozemek

 

 

 


a základní kapitál

719539

 

 

719539

Celkem

2184030

691255

842687

2335462

Hospodaření

 

 

 

151432
9. Podnikatelský záměr na rok 2009
Na další období si členové orgánů družstva vytyčují tyto úkoly:

Za všechny, kteří se o fungování našeho družstva a sestavení této zprávy zasloužili, Vám děkuji.

V Praze dne 23.června 2009

Mgr. Dalibor Franz
Předseda představenstva

BD Veletržní 17


Kniha
Zpět na hlavní stránku
Kniha

Copyright (c) 23. června 2009 by Dalibor Franz. Design by Webmaster