Výroční zpráva za rok 2009
Bytového družstva Veletržní 17

Touto výroční zprávou seznamuje předseda s pověřenými členy BD Veletržní 17 své členy s činností a hospodařením za období od 1.1.2009 do 31.12.2009.

Identifikační údaje:

Bytové družstvo Veletržní 17
Se sídlem Praha 7, Veletržní 196/17, PSČ: 17000
IČO: 26501848

Předmět činnosti družstva:

- pronájem bytů a nebytových prostor s poskytováním základních služeb, zajišťujících řádný provoz bytů a nebytových prostor

1. Informace pro členy:
 • Družstvo BD Veletržní 17 má ke dni výroční zprávy celkem 17 členů
 • Podmínky vstupu jsou určeny stanovami družstva.
 • Podíly jednotlivých členů včetně pohledávek


Družstevník

Podíly

Kupní cena bytů

Roční splátka

Pohledávka k 31.12.2009

Balcarová

47/1000

283 238 Kč

22.488 Kč

65 592 Kč

Hüttelová

27/1000

164 553 Kč

13.068 Kč

38 085 Kč

Rubášová

45/1000

271 173 Kč

21.528 Kč

62 813 Kč

Dvořáková

52/1000

314 012 Kč

24.936 Kč

72 686 Kč

Nováčkovi

46/1000

277 976 Kč

22.068 Kč

64 389 Kč

Štarhová

72/1000

431 208 Kč

34.236 Kč

99 861 Kč

Strnadovi

101/1000

606 391 Kč

48.144 Kč

140 436 Kč

Křesťanovi

72/1000

432 590 Kč

34.344 Kč

100 193 Kč

Vondruškovi

97/1000

584 812 Kč

46.428 Kč

135 461 Kč

Eiseltová

51/1000

433 175 Kč

24 180 Kč

70 525 Kč

Remkovi

117/1000

577 371 Kč

56 052 Kč

163 485 Kč

Vaníčková

72/1000

433 759 Kč

34.440 Kč

100 442 Kč

Kübli

45/1000

272 501 Kč

21.636 Kč

63 103 Kč

Almargni

52/1000

315 022 Kč

25.008 Kč

72 978 Kč

Klimešová

26/1000

159 451 Kč

0 Kč

0 Kč

Franz

32/1000

192 776 Kč

15.300 Kč

44 683 Kč

Horák

45/1000

270 003 Kč

21.432 Kč

62 564 Kč6 020 011 Kč

465 288 Kč

1 357 293 Kč


 • V průběhu roku 2009 nebyly uděleny pokuty a penále.
 • Nebytové prostory – nebytový prostor obchod, nájemci byla dána výpověď k 1/4/2009. Nájemce do konce roku 2009 řádně nepředal nebytové prostory a nebylo možné je znovu pronajmout. S nájemcem vede BD soudní řízení. Ostatní nebytové prostory jsou pronajaty.
 • Pohledávky po lhůtě splatnosti byly v loňském roce za byty:

      Balcarová Naděžda              66 980,- Kč  (dluh uhrazen 8/1/2010)

 • Pohledávky po lhůtě splatnosti byly v loňském roce za nebytové prostory

      Immobilien International, s.r.o.        710 505,- Kč
      Lukeš Jan – Ateliér                            73 092,- Kč

 • Základní kapitál: 65.000,- Kč
 • Přehled majetku k 31.12.2009:

Pozemek:

899.470,-Kč

Budova:

5.120.541,-Kč

Dlouhodobý hmotný investiční majetek:

6.020.011,- Kč

Fond oprav:

1.876.523,- Kč


2. Výsledky roku 2009


Přiznání k dani z příjmu právnických osob od 1.1.2009 do 31.12.2009 včetně Rozvahy, Výkazu zisků a ztrát a Přílohy k dani z příjmu právnických osob za rok 2009 je k nahlédnutí u pana Mgr. Franze.

Z  účetní závěrky vyplývá, že naše daňová povinnost za rok 2009 byla 9 200,- Kč.
Účetní hospodářský výsledek za rok 2009 činí 0,- Kč. Jelikož má družstvo příjem z nájmu nečlenů a nebytových prostor, vznikají nám zdanitelné příjmy, tzn. náklady související se společnými prostory domu a správou byly zahrnuty do daňového základu ve výši koeficientu 11,28 %, což je poměr podlahové plochy bytů členů k podlahové ploše nečlenů a nebytových prostor.3. Návrh na rozdělení zisku

Celkem nerozdělený zisk roku 2009: 0,-Kč

Dle stávajících Stanov BD je naší povinností doplnit nedělitelný fond a to nejméně 10ti % ročního čistého zisku.

Vzhledem k tomu, že jsme již dosáhli zákonné povinnosti, tak nedělitelný fond nebyl v roce 2009 navýšen. Současná výše nedělitelného fondu je 32.500,- Kč.4. Zpráva o činnosti


V roce 2009 došlo k převodu členských práv z manželů Sternových na manželé Strnadovi.

V roce 2009 se uskutečnily následující opravy v domě:

 •  Oprava teras            811 614,- Kč

5. Přehled volených orgánů


předseda představenstva: Mgr. Dalibor Franz
1. pověřený člen družstva: Ing. Miloš Vondruška
2. pověřený člen družstva: Naděžda Balcarová

Všichni členové volených orgánů jsou osoby bezúhonné a nejednají v rozporu se zákonem o střetu zájmu.

6. Zpráva o hospodaření


Jak vyplývá z účetní závěrky družstvo hospodařilo s vyrovnaným rozpočtem. Vyrovnaného rozpočtu se dosáhlo čerpáním rezerv. Bylo čerpáno 458 939,- Kč. Vzhledem k nízkému koeficientu (11,28 %) byly zahrnuty náklady související se společnými prostory domu a se správou družstva zahrnuty do daňového základu do výše uvedené koeficientem. Naše daňová povinnost je 9 200,- Kč.7. Vyúčtování služeb 2009


Předepsané zálohy na služby v rámci celého objektu byly v celkové výši 682.936,- Kč. Skutečné náklady na provoz domu byly ve výši 523.366,- Kč. 


Náklady [Kč]

Zálohy[Kč]

Teplo

279 664,08 Kč

381 308,00 Kč

Ohřev TUV

93 499,21 Kč

131 252,00 Kč

Vodné a stočné

63 853,90 Kč

83 108,00 Kč

Osvětlení společných prostor

6 164,00 Kč

6 750,00 Kč

Výtah

21 411,00 Kč

20 078,00 Kč

Odvoz odpadu

24 438,00 Kč

24 432,00 Kč

Úklid

31 413,00 Kč

34 502,00 Kč

Měření a rozúčtování

2 923,00 Kč

1 506,00 Kč

C E L K E M

523 366,19 Kč

682.936,00 Kč

8. Přehled finančních pohybů na fondu oprav (FO)

Přehled o počátečním stavu FO, tvorbě FO, čerpání FO a konečném stavu FO.
Je zřejmé že družstvo hospodařilo se ztrátou, tedy se FO více čerpal než tvořil. V roce 2009 byla uskutečněna dlouho připravovaná a nákladná oprava teras.
Tabulka níže uvádí jednotlivé složky FO a ze které vyplývá že v r. 2009 se hospodařilo se ztrátou 458 939,- Kč.

 

Počáteční stav

Čerpání

Tvorba

Konečný stav

 

Dlouhodobé zálohy účet 475

1 320 423 Kč

833 125 Kč

204 186 Kč

691 484 Kč

Zákonné rezervy účet 451

250 00 Kč

40 000 Kč

210 000 Kč

420 000 Kč

Ostatní kapit. fondy účet 413

13 000 Kč

0 Kč

0 Kč

13 000 Kč

Nedělitelný fond účet 422

32 500 Kč

0 Kč

0 Kč

32 500 Kč

Rozdíl kupní cena dům + pozemek

 

 

 


a základní kapitál

719 539 Kč

0 Kč

0 Kč

719 539 Kč

Celkem

2 335 462 Kč

873 125 Kč

414 186 Kč

1 876 523 Kč

Hospodaření ztráta

 

 

 

-458 939 Kč


9. Podnikatelský záměr na rok 2010
Na další období si členové orgánů družstva vytyčují tyto úkoly:

 • Čerpání z fondu oprav pouze v nutných případech
 • Zajištění řádného předání nebytových prostor obchodu a jeho další pronájem
 • Vypracování projektu na vlastní kotelnu
 • Vypracování projektu na solární ohřev vody v návaznosti na ohřev vody ve vlastní kotelně.
 • Snaha o získání dotace Zelená úsporám. Pokud by náš dům ušetřil 20% tepla můžeme nárokovat dotaci 540 tisíc, pokud 30% můžeme nárokovat dotaci 720 tisíc.
 • Zvážení možnosti výše uvedených úspor při opravě oken a fasády domu.
 • Oprava střech garáží
 • Optimalizovat daňové příjmy a výdaje


Za všechny, kteří se o fungování našeho družstva a sestavení této zprávy zasloužili, Vám děkuji.

V Praze dne 23.května 2010
Mgr. Dalibor Franz
Předseda představenstva
BD Veletržní 17


Kniha
Zpět na hlavní stránku
Kniha

Copyright (c) 23. května 2010 by Dalibor Franz. Design by Webmaster