Výroční zpráva za rok 2016
Bytového družstva Veletržní 17

Touto výroční zprávou seznamuje předseda s pověřenými členy BD Veletržní 17 své členy s činností

a hospodařením za období od 1.1.2016 do 31.12.2016.


Identifikační údaje:

Bytové družstvo Veletržní 17

se sídlem Praha 7, Veletržní 196/17, PSČ: 17000

IČO: 26501848


Předmět činnosti družstva:

- pronájem bytů a nebytových prostor s poskytováním základních služeb, zajišťujících řádný provoz bytů a nebytových prostorů


1. Informace pro členy:

 • Družstvo BD Veletržní 17 má ke dni výroční zprávy celkem 17 členů

 • Podmínky vstupu jsou určeny stanovami družstva.

 • Podíly jednotlivých členů včetně pohledávek


Družstevník

Podíly

Kupní cena bytůHart

47/1000

283 238 Kč

Bolenovi

27/1000

164 553 Kč

Rubášová

45/1000

271 173 Kč

Dvořáková

52/1000

314 012 Kč

Remková

46/1000

277 976 Kč

Štarhová

72/1000

431 208 Kč

Strnadovi

101/1000

606 391 Kč

Křesťanovi

72/1000

432 590 Kč

Vondruškovi

97/1000

584 812 Kč

Eiseltová

51/1000

433 175 Kč

Remkovi

117/1000

577 371 Kč

Vaníčková

72/1000

433 759 Kč

Kübli

45/1000

272 501 Kč

Almargni

52/1000

315 022 Kč

Klimešová

26/1000

159 451 Kč

Franz

32/1000

192 776 Kč

Horák

45/1000

270 003 Kč6 020 011 Kč
 • V průběhu roku 2016 nebyly uděleny pokuty a penále.

 • Nebytové prostory
  - nebytový prostor obchodje pronajat firmě Proficook.
  - ostatní nebytové prostory jsou pronajaty.
  - parkovací místo je pronajmuto.

 • Pohledávky po lhůtě splatnosti byly v loňském roce za byty:

  - Nejsou registrovány žádné pohledávky

 • Pohledávky po lhůtě splatnosti byly v loňském roce za nebytové prostory:

  - Nejsou registrovány žádné pohledávky firma Nabys s.ro. své pohledávky vyrovnala.

 • Základní kapitál: 65.000,- Kč

 • Přehled majetku k 31.12.2016:

Pozemek:

899.470 Kč

Budova:

5.120.541 Kč

Dlouhodobý hmotný majetek:

6.020.011 Kč

Fond oprav:

1.429.430 Kč

Celkem:

7.449.441 Kč


2. Výsledky roku 2016

Přiznání k dani z příjmu právnických osob od 1.1.2016 do 31.12.2016 včetně Rozvahy, Výkazu zisků a ztrát a Přílohy k dani z příjmu právnických osob za rok 2016 je k nahlédnutí u pana Miloše Vondrušky.

Z  účetní závěrky vyplývá, že díky plánovaným opravám (výměna oken) i neplánovaným opravám (havárie kanalizace, oprava ateliéru) daňová povinnost byla rovna nule, protože družstvo hospodařilo se ztrátou 2 218 800,- Kč, viz níže uvedené sestavy, což znamená že se FO o toto více čerpal než tvořil.

Účetní hospodářský výsledek za rok 2016 činí 0,- Kč.

3. Návrh na rozdělení zisku

Celkem nerozdělený zisk roku 2016: 0,-Kč


Dle stávajících Stanov BD je naší povinností doplnit nedělitelný fond, a to nejméně 10ti % ročního čistého zisku.
Vzhledem k tomu, že jsme již dosáhli zákonné povinnosti, tak nedělitelný fond nebyl v roce 2016 navýšen. Současná výše nedělitelného fondu je 32.500,- Kč.


4. Zpráva o činnosti


V roce 2016 se uskutečnily následující opravy v domě:

 • Instalace filtru vody a podružného patního vodoměru                37 410 ,- Kč

 • Výměna oken v domě                                                                2 425 282 ,- Kč

 • Stavební dozor                                                                            10 800 ,- Kč

 • Oprava levé části kanalizace                                                       99 648 ,- Kč

 • Úprava čipového systému, začlenění nových dveří                    41 067 ,- Kč

 • Výměna indikátorů tepla                                                            19 677 ,- Kč

 • Oprava zničeného zámku Bera                                                    11 374 ,- Kč

 • Oprava ateliéru a vybavení elektrospotřebiči                            137 539 ,- Kč

 • Poplatky městské části za zábory                                                6 532 ,- Kč


5. Přehled volených orgánů

předseda představenstva: Ing. Matěj Bolen
1. pověřený člen družstva: Ing. Miloš Vondruška
2. pověřený člen družstva: Radek Strnad


Všichni členové volených orgánů jsou osoby bezúhonné a nejednají v rozporu se zákonem o střetu zájmu.


6. Zpráva o hospodaření

Jak vyplývá z účetní závěrky, družstvo hospodařilo s vyrovnaným rozpočtem. Vyrovnaného rozpočtu se dosáhlo tvorbou rezerv na opravy ve výši 257 158,- Kč. Vzhledem k nízkému koeficientu (10,854 %) byly zahrnuty náklady související se společnými prostory domu a se správou družstva do daňového základu výše uvedené koeficientem. Naše daňová povinnost je 88 160,- Kč.


7. Vyúčtování služeb 2016

Předepsané zálohy na služby v rámci celého objektu byly v celkové výši 581.932,- Kč. Skutečné náklady na provoz domu byly ve výši 545.018,- Kč.Náklady [Kč]

Zálohy[Kč]

Teplo

276 337 Kč

  395 971 Kč

Ohřev TUV

83 008 Kč

92 310 Kč

Vodné a stočné

73 461 Kč

69 683 Kč

Osvětlení společných prostor

7 445 Kč

6 881 Kč

Výtah

23 162 Kč

27 691 Kč

Odvoz odpadu

21 241 Kč

25 777 Kč

Úklid

31 884 Kč

33 135 Kč

Měření a rozúčtování

2 948 Kč

2 920 Kč

C E L K E M

519 486 Kč

654 368 Kč


8. Přehled finančních pohybů na fondu oprav (FO)

Přehled o počátečním stavu FO, tvorbě FO, čerpání FO a konečném stavu FO.
Je zřejmé že družstvo hospodařilo se ztrátou, tedy se FO více čerpal, než tvořil.
Tabulka níže uvádí jednotlivé složky FO, ze které vyplývá, že v r. 2016 se hospodařilo se ztrátou 2 218 800,- Kč.

 

 

Počáteční stav

Čerpání

Tvorba

Konečný stav

 

Dlouhodobé zálohy účet 475

1 917 500 Kč

1 457 445 Kč

204 336 Kč

664 391 Kč

Zákonné rezervy účet 451

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Ostatní rezervy účet 459

965 691 Kč

965 691 Kč

0 Kč

  0 Kč

Ostatní kapit. fondy účet 411 + 413

732 539 Kč

0 Kč

0 Kč

732 539 Kč

Nedělitelný fond účet 422

32 500 Kč

0 Kč

0 Kč

32 500 Kč

Rozdíl kap fondy 411 + 413 minus

732 539 Kč

0 Kč

0 Kč

732 539 Kč

Celkem

3 461 966 Kč

18 072 Kč

204 336 Kč

3 648 230 Kč

Hospodaření přebytek

0 Kč

0 Kč

 0 Kč

-2 218 800 Kč


9. Podnikatelský záměr na rok 2017

Na další období si členové orgánů družstva vytyčují tyto úkoly:

 • Realizace zateplení domu

 • Pokračování v realizaci projektu na vlastní kotelnu (musí být rozhodnuto do roku 2018)

 • Předělání elektroinstalace v garážích

 • Připravit projekt na revitalizaci výtahu a opravu domovní střechy

 • Optimalizovat daňové příjmy a výdaje


Za všechny, kteří se o fungování našeho družstva a sestavení této zprávy zasloužili, vám děkuji.V Praze dne 31. srpna 2017Ing. Matěj Bolen
Předseda představenstva
BD Veletržní 17

Kniha
Zpět na hlavní stránku
Kniha

Copyright (c) 31. srpna 2017 by Matěj Bolen. Design by Webmaster