Výroční zpráva za rok 2017
Bytového družstva Veletržní 17

Touto výroční zprávou seznamuje předseda s pověřenými členy BD Veletržní 17 své členy s činností

a hospodařením za období od 1.1.2017 do 31.12.2017.

Identifikační údaje:

Bytové družstvo Veletržní 17

se sídlem Praha 7, Veletržní 196/17, PSČ: 17000

IČO: 26501848

Předmět činnosti družstva:

- pronájem bytů a nebytových prostor s poskytováním základních služeb, zajišťujících řádný provoz bytů a nebytových prostorů

1. Informace pro členy:

Družstevník

Podíly

Kupní cena bytů

Hart

47/1000

283 238 Kč

Bolenovi

27/1000

164 553 Kč

Rubášová

45/1000

271 173 Kč

Dvořáková

52/1000

314 012 Kč

Hudečkovi

46/1000

277 976 Kč

Štarhová

72/1000

431 208 Kč

Strnadovi

101/1000

606 391 Kč

Křesťanovi

72/1000

432 590 Kč

Vondruškovi

97/1000

584 812 Kč

Eiseltová

51/1000

433 175 Kč

Remkovi

117/1000

577 371 Kč

Vaníčková

72/1000

433 759 Kč

Kübli

45/1000

272 501 Kč

Almargni

52/1000

315 022 Kč

Wohanková

26/1000

159 451 Kč

Drábek

32/1000

192 776 Kč

Horák

45/1000

270 003 Kč

6 020 011 Kč


Pozemek:

899.470,- Kč

Budova:

5.120.541,- Kč

Dlouhodobý hmotný majetek:

6.020.011,- Kč

Fond oprav:

1.964.573,- Kč

Celkem:

7.984.584,- Kč

2. Výsledky roku 2017

Přiznání k dani z příjmu právnických osob od 1.1.2017 do 31.12.2017 včetně Rozvahy, Výkazu zisků a ztrát a Přílohy k dani z příjmu právnických osob za rok 2017 je k nahlédnutí u pana Miloše Vondrušky.

Z účetní závěrky vyplývá, že naše daňová povinnost za rok 2014 byla 45 220,- Kč

Účetní hospodářský výsledek za rok 2017 činí 0,- Kč..Jelikož má družstvo příjem z

nájmu nečlenů a nebytových prostor, vznikají nám zdanitelné příjmy, tzn. náklady související se

společnými prostory domu a správou byly zahrnuty do daňového základu ve výši koeficientu 10,554

%, což je poměr podlahové plochy bytů členů k podlahové ploše nečlenů a nebytových prostor.

Účetní hospodářský výsledek za rok 2017 činí 0,- Kč.

3. Návrh na rozdělení zisku

Celkem nerozdělený zisk roku 2017: 0,-Kč

Dle stávajících Stanov BD je naší povinností doplnit nedělitelný fond, a to nejméně 10ti % ročního čistého zisku.

Vzhledem k tomu, že jsme již dosáhli zákonné povinnosti, tak nedělitelný fond nebyl v roce 2017 navýšen. Současná výše nedělitelného fondu je 32.500,- Kč.


4. Zpráva o činnosti

V roce 2017 se uskutečnily následující opravy a investice v domě:

5. Přehled volených orgánů


předseda představenstva: Ing. Matěj Bolen
1. pověřený člen družstva: Ing. Miloš Vondruška
2. pověřený člen družstva: Radek Strnad

Všichni členové volených orgánů jsou osoby bezúhonné a nejednají v rozporu se zákonem o střetu zájmu.

6. Zpráva o hospodaření

Jak vyplývá z účetní závěrky, družstvo hospodařilo s vyrovnaným rozpočtem. Vyrovnaného rozpočtu

se dosáhlo tvorbou rezerv na opravy ve výši 335 906,- Kč. Vzhledem k nízkému koeficientu

(10,854 %) byly zahrnuty náklady související se společnými prostory domu a se správou družstva do

daňového základu výše uvedené koeficientem. Naše daňová povinnost je 45 220,- Kč.

7. Vyúčtování služeb 2017

Předepsané zálohy na služby v rámci celého objektu byly v celkové výši 648 018,- Kč. Skutečné náklady na provoz domu byly ve výši 496 053,- Kč. V těchto nákladech je zahrnuta i částka 4 200 Kč, kterou uhradil pan Bolen na základě náměru podružného elektromětu.

Náklady [Kč]

Zálohy[Kč]

Teplo

260 215 Kč

393 756 Kč

Ohřev TUV

68 539 Kč

99 108 Kč

Vodné a stočné

75 971 Kč

69 174 Kč

Osvětlení společných prostor

10 224 Kč

5 428 Kč

Výtah

18 860 Kč

19 890 Kč

Odvoz odpadu

23 212 Kč

25 617 Kč

Úklid

31 884 Kč

32 105 Kč

Měření a rozúčtování

2 948 Kč

2 940 Kč

C E L K E M

496 053 Kč

648 018 Kč


8. Přehled finančních pohybů na fondu oprav (FO)

Přehled o počátečním stavu FO, tvorbě FO, čerpání FO a konečném stavu FO.

Je zřejmé že družstvo hospodařilo s přebytkem, tedy se FO více tvořil než čerpal.

Tabulka níže uvádí jednotlivé složky FO, ze které vyplývá, že v r. 2012 se hospodařilo s přebytkem

669 408,- Kč.

 

Počáteční stav

Čerpání

Tvorba

Konečný stav

 

Dlouhodobé zálohy účet 475

664 392 Kč

0 Kč

199 236 Kč

863 628 Kč

Zákonné rezervy účet 451

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Ostatní rezervy účet 459

0 Kč

0 Kč

335 906 Kč

335 906 Kč

Ostatní kapit. fondy 411 + 413

732 539 Kč

0 Kč

0 Kč

732 539 Kč

Nedělitelný fond účet 422

32 500 Kč

0 Kč

0 Kč

3 ,500 Kč

Rozdíl kap fondy 411 + 413 minus

732 539 Kč

0 Kč

0 Kč

732 539 Kč

Celkem

1 429 431 Kč

0 Kč

535 142 Kč

1 964 573 Kč

Hospodaření ztráta

0 Kč

0 Kč

0 Kč

535 142 Kč

9. Podnikatelský záměr na rok 2018

Na další období si členové orgánů družstva vytyčují tyto úkoly:

Za všechny, kteří se o fungování našeho družstva a sestavení této zprávy zasloužili, vám děkuji.

V Praze dne 31. srpna 2018

Ing. Matěj Bolen
Předseda představenstva

BD Veletržní 17