Výběrové řízení na celkovou výměnu osobního výtahu A1O

Výběrové řízení na celkovou výměnu osobního výtahu A1O

Úvod

Vypsání výběrového řízení vzniklo jako reakce na negativní hodnocení výtahu v poslední inspekční zprávě, kdy vzhledem k velkému počtu závad s vysokým stupněm rizika a stáří výtahu se jeví jako nejrentabilnější kompletní výměna. Jedná se o výtah typu A1O osobní se samoobsluhou, nosnost výtahu je 250 kg a v kabině se mohou přepravovat maximálně 3 osoby. Motor výtahu je asynchronní a byl vyroben v roce 1986. Jedná se o typ VM10a/6 o výkonu 2,5 kW. Rychlost výtahu je 0,5 m/s. Kabinu výtahu nesou dvě lana o průměru 11 mm2. Výtah obsluhuje
8 stanic (požadujeme jednu stanici přidat), celková délka obsluhované dráhy je 31 m. Výtah tak jak jej známe v tuto dobu byl instalován v roce 1987 firmou Montážní závody Liberec. Dodávka má být realizována „na klíč“ vč. místního šetření, návrhu možností rekonstrukce nového výtahu, průvodní dokumentace (projektu), vyřízení všech povolení, demontáže, odvozu a ekologické likvidace původního vybavení/vzniklého odpadu, instalace výtahového zařízení, úpravy elektroinstalace, rozšíření a opláštění šachty, generálního úklidu vč. případného zapravení poškozené omítky a renovace pův. výmalby v bezprostřední blízkosti výtahového zařízení, šachty a strojovny podle stavu znečištění, verifikace funkčnosti nového stroje, kolaudace aj..

Náš dům

Bytový dům Veletržní 17/196, vlastněný BD Veletržní 17

Popis prostředí a zakázky

Naše Bytové družstvo Veletržní 17 (dále jen „BD“) je samostatný právní subjekt, který je lokalizován v bytovém činžovním domě s popisným číslem Veletržní 196/17. Náš subjekt obhospodařuje 16 bytových jednotek šestipodlažního domu, na každém patře je tedy 1 byt velikosti 3+1 a 1 byt velikosti 2+1, nebo 1 garsoniéra, a dva byty 2+1.
Celý bytový zděný objekt má namontována nová do ulice špaletová a do dvora histrizující okna, jak v bytech, tak i na společných balkonech v mezipatrech.
Cílem zakázky je provedení kompletní výměny 1 ks osobního výtahu dle ČSN EN 81-20 a s tím spojených prací (tj. demontáž původní staré technologie, dodávka a montáž kompletně nového výtahu, stavební úpravy v prohlubni - dojezdu výtahu, výtahové šachtě, šachetních dveřích na patrech a související úpravy ve strojovně výtahu) - odstranění zjištěných provozních rizik dle ČSN EN 81-20 v objektu uvedeném níže. V rámci této zakázky bude vybrán dodavatel, který zrealizuje a předá zadavateli kompletní stavební dílo splňující podmínku nejlepšího poměru „ceny a výkonu“.

Stanovené cíle projektu

Požadujeme výtah české provenience (u výtahů z ostatních zemí bude muset uchazeč dokládat průkaznou evidenci kvality výrobku, jakož i garantovat dostupnost náhradních dílů).
Dáváme přednost kvalitní strojní výrobě (laserové vypalování, řezání a poloautomatické sváření) před domácí zámečnickou ruční prací. Už jen to, že díly přesně lícují, znamená bezpečnou a tichou jízdu kabiny vzhůru.
Od nabídky očekáváme, že bude cenově výhodná, ale zároveň chceme, aby byla racionálně postavená.
Nechceme tlačit na cenu v tom smyslu, že tím bude dotčena kvalita - ideální stav je dobře vybavený bezpečný výtah, který bude spolehlivý, úsporný a vydrží pro další generace.
Porovnávat budeme vybrané parametry, které budou svým charakterem porovnatelné:

Součástí navrženého řešení by mělo být i finanční poradenství, tzn. nabídka možností financování předmětné investice s tím, že uchazeči, kteří budou sto poskytnout třeba formu splátkového kalendáře nebo zajistit i nějaký dotační titul, budou oproti ostatním zvýhodněni. Předpokládáme, že pravidelná kontrola, údržba a revize budou poskytovány vybraným zhotovitelem. Požadujeme ale ujištění, že v nenadálém případě (krach, či akvizice zhotovitelské firmy, popř. při zhoršení vztahů mezi zhotovitelem a odběratelem) bylo možné servis předat jiné konkurenční firmě.

Požadavky na zájemce o zakázku

Kromě ocenění zakázky se od každého zájemce očekává doložení popisu zázemí pro řešení následného servisu, zastupitelnost pracovníků, jestli má dostatečnou kapacitu pro provádění samotných prací, jaké práce bude realizovat subdodavatelsky apod. Dále žádáme vyjádření o možnostech servisu jinou firmou, tedy zdali v případě změny servisní firmy nehrozí, že nějaké nastavení či součástka nebude vázána na zhotovitele. Zájemce může uvést možnost dodání doplňkové výbavy jako například rekuperace el. energie a pod., to vše je ale třeba oddělit od mandatorní části zadání.

REFERENCE A KVALIFIKACE UCHAZEČE

Referenční zákazníci

Zájemce uvede seznam jeho referenčních zákazníků v předmětné oblasti tohoto výběrového řízení v České republice. Seznam musí být v počtu min. 20 zakázek, budou uvedeny adresy realizací s kontaktem na oprávněnou osobu.

Referenční projekty

Zájemce uvede seznam významných projektů identického druhu a zaměření odpovídající předmětu`tohoto výběrového řízení. Uchazeč stručně popíše rozsah, stav a průběh realizace uvedených projektů.

Požadovaná certifikace

Zájemce musí doložit jeho způsobilost k podání nabídky tak, že předloží veškerá potřebná odborná certifikační osvědčení požadovaná v souvislosti s nabízeným řešení (certifikace nebo osvědčení, kterými disponují jeho pracovníci nebo přímo on sám). Podmínkou je platné osvědčení o autorizaci ČSN 274002 v podobě kopie vydané Hospodářskou komorou.Zájemce musí předložit kopii výpisu z obchodního rejstříku, přičemž doklad nesmí být starší 90ti dnů. Zájemce musí předložit prohlášení, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz nebo proti němu nebylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnací řízení, nebo nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce nebo není v likvidaci prohlášení zájemce. Zájemce předloží kopii pojistné smlouvy, či pojistného certifikátu na krytí škod zaměstnanci dodavatele a také veškerá sjednaná pojištění vč. všeobecné odpovědnosti, kryjící odpovědnost za újmu na zdraví či majetku až do výše nejméně 2 miliony Kč na každou pojistnou událost. Zájemce prokáže splnění technických předpokladů předložením přehledu obratů za rok 2018, 2019, 2020 fromou čestného prohlášení podepsané statutárním orgánem.

Všeobecné podmínky

  1. Náklady na účast ve výběrovém řízení nese uchazeč.
  2. Výběrové řízení může SV kdykoliv i bez uvedení důvodu zrušit.
  3. Do doby uzavření písemné smlouvy nevznikají SV ani uchazeči žádná práva nebo závazky z titulu výběrového řízení.


Příloha č. 1.

Harmonogram plnění zakázka:

Číslo
položky

Předmět plnění

Termín
zahájení

Počet dnů

Počet týdnů

Termín dokončení

1

Předpokládaný termín uzavření Smlouvy o dílo
30.11.2021

2

 Předání staveniště
30.1.2022

3

Výroba a příprava dodávky

4

Zahájení demontáže stáv. výtahu (vypnutí výtahu)

5

Zahájení montáže nového výtahu

6

Předání a převzetí díla

7

Odstranění vad a nedodělků

8

Zahájení provozu výtahu

9

Zkušební provoz výtahu


Příloha č. 1.

Minimální technická specifikace

OSOBNÍ VÝTAH


Druh:

Lanový, trakční, s jednočinnou brzdou

Typ:

A1O

Nosnost v kg:

250 kg

Počet přepravovaných osob:

3

Stroj:

Převodový

Pohon:

Elektrický

Řízení:

Reléové se sběrem dolů

Jmenovitá rychlost v m/s:

0,5 m/s

Počet stanic/nástupišť:

8/8, požadujeme 9/9

Příkon v kW (maximální):

2,5kW

VÝTAHOVÁ ŠACHTA


Šířka v m:

1,15 m - vnitřní rozměr

Hloubka v m:

0,92 m + pouzdro na protiváhu (celkem 1,16 m)

Pracovní zdvih v m:

24 m

Prohlubeň v m:

1 m

Nosná konstrukce:

Ocelová nebo zděná (preferované řešení)

Provedení šachty:

Železobetonový dojezd

Umístění stroje:

Ve strojovně nad šachtou

Strojovna:

Původní - nahoře nad šachtou

Další výbava šachty:

Šachtou jsou odvětrány spíže

ŠACHETNÍ DVEŘE


Provedení (ruční/automatické):

Ruční dveře*

Typ (jedno/dvoukřídlé):

Jednokřídlé

Materiálové provedení:

 Ocelové + lak fládrovaný, požadujeme dveře co nejvíce původním mahagonovým s kulatým okénkem

Šířka v m:

0,66 m

Výška v m:

1,97 m

Požární odolnost:

Bez PO (pokud nebude normativně nařízeno jinak)

Přivolávače:

Tlačítkový původní

Polohová signalizace:

Není

Směrová signalizace:

Ano, šipky příštího směru jízdy ve všech/ostatních stanicích

VÝTAHOVÁ KABINA


Šířka v m:

0,8 m

Hloubka v m:

0,87 m

Plocha v m2:

0,7 m2

Světlá výška v m:

25 m

Materiálové provedení:

Dřevěná kabina

Povrchová úprava stěn:

Lakovaná mahagonová dýha

Povrchová úprava a provedení podhledu - stropu:

Lakovaná mahagonová dýha

Povrchová úprava podlahy kabiny:

Linoleum

Osvětlení:

24V žárovka umístěná v stropním světle

Ovládací panel v kabině (provedení):

Klasický tlačítkový

Tlačítka:

Původní, bakelitové, vysoký zdvih

Dorozumívací zařízení:

NE, pouze nouzový zvonek

Signalizace přetížení:

NE

Nouzové osvětlení:

NE

Ovladač otevření dveří:

NE

Ovladač zavření dveří:

NE

Polohová signalizace:

NE

Směrová signalizace:

NE

Další vybavení kabiny:

Zrcadlo

KABINOVÉ DVEŘE


Šířka v m:

0,66 m

Výška v m:

1,96 m

Materiálové provedení:

Ocel, drátosklo

OSTATNÍ DATA NEUVEDENÁ V ČÁSTECH SPECIFIKACE:Nový výtah bude mít jednu stanici navíc, stanici na střeše domu


Nové dveře a nová výtahová kabina bude co nejvíce podobná původnímu výtahu z roku 1934, tedy mahagonová kabina, mahagonové mechanické dveře s kulatým okénkem.


Zachování stávající ochrany zneužití výtahu pomocí čipu, pokud bude možné rozšíření o přiřazení práv (na střechu a do sklepa nebude moci každý)


Integrace kamery, ve výtahu požadujeme umístit kameru, který bude napojena na stávající kamerový systém v domě. Po dohodě kameru může dodat BD.


Hluková zkouška výtahu


Součástí nabídky je bezhalogenová (méně hořlavá) elektroinstalace v šachtě


24 hod dispečink na hlášení poruch

* Ve 2. kole očekáváme od uchazečů návrh způsobu provedení automatických dveří, informaci o kolik vnitřního prostoru kabiny se tak přijde a rozdílu v ceně dodávky

Kabina výtahu

Stávající kabina s mechanickými dveřmi


Tlačítka s vysokým
              zdvihem

Tlačítka s vysokým zdvihem plus čipový systém zabraňující jízdě neoprávněné osobě.


Výtahová šachta

Stávající výtahová šachta


Protiváha výtahu

Protiváha


Strojovna výtahu

Strojovna výtahu


Střecha domu

Strojovna výtahu z venku. Na tomto místě požadujeme vytvořit nové nástupištěOpravar
Zpět na hlavní stránku
Opravar

Copyright (c) 3. dubna 2021 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky: