Barevné nádoby na odpad

Vážení spolubydlící,

byly přistaveny nádoby na tříděný sběr odpadu, tak jak bylo rozhodnuto na členské schůzi 27. června 2007.

Jedná se o nádobu na papír, plasty a sklo. Třiďte rosím dle těchto pokynů.

Rád bych připomenul že ve smlouvě s firmou Pražské služby a.s. je uveden článek, který říká že:

Bude-li v nádobě uložen jiný než určený odpad je objednatel povinen tento odpad ze sběrné nádoby odstranit. Neodstraní-li objednatel tento odpad ze sběrné nádoby nebo není-li v místě svozu odpadu k zastižení, je zhotovitel oprávněn dle svého uvážení takový odpad z nádoby odstranit sám nebo dovézt a zajistit jeho zneškodnění a to vše na náklady a odpovědnost objednatele nebo svoz odpadu neuskutečnit. Poruší-li objednatel povinnost stanovenou v těchto odstavcích je zhotoviteli povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každé takovéto porušení.

Připomínám jen že toto se vztahuje jak na tříděný tak směsný odpad a doufám že kolem popelnic bude vždy čisto.

S pozdravem

Miloš Vondruška

Miloš Vondruška


cisto
Zpět na hlavní stránku
cisto


Copyright (c) 15. září 2007 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky: