Zpráva od J. N. Nova
Bytové družstvo Veletržní 17
Veletržní 196/17
170 00  Praha 7


    25. března 2004

    Připomínky ke zpracování daní z příjmů právnických osob


    Naše firma se zavázala že za období od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003 provede kompletní rekonstrukci všech účetních zápisů prováděných na účtech Bytového družstva. Z převzatých podkladů bylo možno odsouhlasit konečnou rozvahu roku 2002 s daňovým přiznáním za rok 2002. Inventarizace účtů byla námi odsouhlasena. Rovněž byly podrobně rozebrány poskytnuté zálohy SDR do 31. 07. 2003 včetně vyúčtování. Nebyly shledány závažné nedostatky.

    Od 1. 8. 2003 do 31. 12. 2003 nám byly předány pouze faktury za dodávané služby, drobné opravy apod. Źádný účetní doklad což je např. kniha faktur, hlavní kniha apod. jsme nepřevzali. Pokladní doklady nebyly rovněž zavedeny do řádné pokladní knihy, některé z nich byly zaúčtovány na chybné částky. Předpis do dlouhodobé zálohy ani za služby spojené s užíváním bytů nám nebyl předán vůbec. K datu 31. 12. 2003 nebyly známy družstvu pohledávky ani závazky vůči vlastním členům či nečlenům ani dodavatelům. Za nejzávažnější nedostatek považujeme nepoužívání řádné analytické evidence k souvztažnostem účtů ze které by vyplynulo, že bytové družstvo se dostává do daňové povinnosti. Vypracování struktury a rozsahu zákonných rezerv, při uplatnění nízkého nákladového koeficientu pro nebytové prostory, je nutné tvořit během celého účetního období čímž je kalendářní rok.

    Tímto neprofesním zpracováváním účetnictví se Bytové družstvo dostalo do časové tísně pro provedení celkové rekonstrukce zpracované do výstupů k daňovému přiznání.


    S pozdravem


                                J. N. Nova – spol. s r.o.
                                    Vlasta Niederlová
                                         jednatelka


Zpět na hlavní stránku

Copyright (c) 25. března 2004 by J. N. Nova. Design by Webmaster