POZVÁNKA
na členskou schůzi Bytového družstva Veletržní 17
se sídlem Praha 7, Veletržní 196/17
Členská schůze č. 01/2011

Představenstvo Bytového družstva Veletržní 17, IČ 265 01 848, se sídlem Praha 7, Veletržní 196/17, PSČ 17000 (dále jen „bytové družstvo“)

s v o l á v á

podle čl. 10 stanov bytového družstva, v souladu s ust. § 239 obch. Zák., ve znění pozdějších předpisů

členskou schůzi bytového družstva

která se koná dne 8.11.2011  v 18:00 hodin,
v prostorách bývalé prádelny v sídle bytového družstva

Program členské schůze:
1. Zahájení, schválení programu
2. Volba zapisovatele
3. Volba ověřovatele zápisu
4. Výsledky hospodaření družstva za rok 2010
5. Plán investic družstva
    a) okna
    b) garáže
    c) drobné práce ve sklepě domu
6. Seznámení členů družstva s probíhajícími soudními spory a jejich průběhem
7. Schválení výroční zprávy za rok 2010
8. Rozprava
9. Závěr

15 minut před zahájením členské schůze bude v prostorách prádelny probíhat prezentace členů družstva do prezenční listiny, kdy každý z členů, který se účastní schůze připojí svůj podpis.
V případě zastupování se zástupce člena družstva prokáže občanským
průkazem, případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí s
opatřenou podpisem člena družstva, kterého zastupuje.

V Praze, dne 24.10.2011


Mgr. Dalibor Franz
předseda představenstva BD VeletržníZpět na hlavní stránku

Copyright (c) 24. října 2011 by Mgr. Dalibor Franz. Design by Webmaster
Související linky: