POZVÁNKA
na členskou schůzi bytového družstva Veletržní 17

Představenstvo Bytového družstva Veletržní 17, IČ 265 01 848, se sídlem Praha 7, Veletržní 196/17, PSČ 17000 (dále jen "bytové družstvo).

svolává

podle čl. 10 stanov bytového družstva

členskou schůzi bytového družstva

která se koná dne 17. 12. 2014 v 19:00 hodin
v prostorách bývalé prádelny v sídle bytového družstva.

Program členské schůze:
1.    Zahájení, schválení programu
2.    Volba zapisovatele
3.    Volba ověřovatele zápisu
4.    Výsledky hospodaření družstva za rok 2013
5.    plán investic družstva
 a) okna
  b) fasáda
 c) další investice
6. Přijetí odstoupení předsedy družstva Mgr. Dalibora Franze a člena představenstva Naděždy Balcarové a volba nových statutárních orgánů
7. Schválení výroční zprávy za rok 2013
8. Rozprava
9. Závěr

15 minut před zahájením členské schůze bude v prostorách prádelny probíhat prezentace členů družstva do prezenční listiny, kdy každý z členů, který se účastní schůze připojí svůj podpis.
V případě zastupování se zástupce člena družstva prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí opatřenou podpisem člena družstva, kterého zastupuje.V Praze dne, 9.12.2014


Mgr. Dalibor Franz

Zpět na hlavní stránku

Copyright (c) 9. prosince 2014 by Dalibor Franz. Design by Webmaster
Související linky: