Reakce Mgr. Bendová a Ing. Vondrušky
V Praze, dne 14. prosince 2003

Vážení družstevníci,

je naší povinností uvést věci na pravou míru, protože díky nepravdivým údajům je uvedena řada družstevníků v omyl.
Dne 23.11.2003 jsme se s panem Nováčkem sešli. Pan Nováček nás informoval, že na účtu družstva je více peněz než předpokládal. Dohodli jsme se, že je nutné se o možnostech informovat u daňových poradců, respektive účetních tak, aby zbytečně nedocházelo k utrácení financí, které budeme potřebovat na důležitější opravy (např. stupačky). Jediné co bylo námi odsouhlaseno, byla oprava hlavních dveří, protože rozpočet na výše uvedenou opravu byl již na minulé členské schůzi družstevníky odsouhlasen. Ohledně samotné opravy dvora nepadla zmínka. Na členské schůzi ze dne 13.10.2003 bylo řečeno, že oprava bude provedena na jaře a to díky klimatickým podmínkám. Bylo dohodnuto, že členskou schůzi uspořádáme dne 8.12.2003. K posunutí termínu došlo na základě nám neznámých důvodů.
Není pravdou, že by se pan Nováček snažil kontaktovat moji osobu ohledně nabídek. Na mobilním telefonu od něj nebyl žádný nepřijatý hovor, emailem jsem taktéž nic neobdržela a ani ve schránce nebyl žádný rozpočet nebo aspoň zpráva o výběru firmy. Naopak, když jsem jej 2x žádala o doručení výpisu z rejstříku trestů tak, abychom konečně dali do pořádku výpis z obchodního rejstříku, bylo mi panem Nováčkem sděleno, že toto je zbytečné a naznačil, že má v úmyslu moji osobu a pana Vondrušku na členské schůzi odvolat.
Dne 7.12.2003 jsme paní Nováčkovou požádali o předložení účetnictví. Pan Nováček měl v tuto chvíli možnost nás osobně informovat o plánované akci. Toto se nestalo a oprava dvoru byla započata bez našeho souhlasu a především souhlasu členské schůze.
Oznámením ze dne 10.12. 2003 jsme se od opravy dvoru distancovali, neboť není možné dle stanov BD svévolně nakládat s penězi družstevníků bez předchozího souhlasu nejvyššího orgánu družstva, tj. členské schůze. Dle stanov má pouze členská schůze pravomoc rozhodovat o základních koncepčních otázkách družstva, tj. o hospodaření s financemi a tudíž ani předseda, ani pověření členové družstva nemají právo bez vašeho většinového souhlasu činit jakékoliv akce.
Samotná akce pana Nováčka je v rozporu nejen se stanovami družstva, nýbrž i se Stavebním zákonem. Družstvo je vystaveno nebezpečí pokuty.

Na základě výše uvedených skutečností tímto žádáme pana Nováčka o předložení následujících písemných podkladů na členskou schůzi:

Celá záležitost bude projednána na členské schůzi, která se bude konat dne 15.12.2003 v 19:30.

S pozdravem
Mgr. Jana Bendová                Ing. Miloš Vondruška
Předseda BD Veletržní 17            1.pověřený člen družstva


Zpět na hlavní stránku

Copyright (c) 14. prosince 2003 by BD Veletržní 17. Design by Webmaster