Zápis

Ze schůzky Bytového družstva Veletržní 17, která se konala v pondělí 10. června 2002 v přízemí domu Veletržní 17, Praha 7 (18:30 – 19:30 h)

Přítomni:    Daniela Almargni, Naděžda Balcarová, Mgr. Jana Bendová, Miloš Dvořák, Ivan Horák, Jiří Křesťan, manželé Nováčkovi, Václava Sušánková, Lucie Syrová, Irena Šťastná, Marie Štarhová, paní Sternová, manželé Vondruškovi
Nepřítomni:    Blanka Stuchlíková
Zastoupeni:    Vladimír Remek zplnomocnil Ing. Rudolfa Báču


Program:

1.    Předložení potvrzení neplatičů o zaplacení všech závazků vůči městské části Praha 7
a Centře.
2.    Rozdání přihlášek novým členům družstva
3.    Hlasování o přijmutí nových členů do družstva.
4.    Hlasování o udělení plné moci Ing. Rudolfu Báčovi.
5.    Seznámení se stavem oprávněných nájemníků


Ad 1)    Neplatiči jmenovaní na minulé schůzi splnili svůj závazek až na paní Balcarovou. Ta se zavázala svůj dluh uhradit do konce měsíce června 2002.

Ad 2)    Manželé Syrových a Tereza Dvořáková splnili podmínky pro vstup do družstva, proto jim byla předána závazná přihláška pro vstup do družstva.
    Nově přijatí členové Bytového družstva Veletržní 17 jsou:
    Vladimír Syrový r.č. 710912/0381, bytem Veletržní 17/196, Praha 7
    Lucie Syrová r.č. 755225/0090, bytem Veletržní 17/196, Praha 7
    Tereza Dvořáková r.č. 815926/0428, bytem Veletržní 17/196, Praha 7

Ad 3)    Bylo hlasováno o přijetí nových členů. Všichni zúčastnění hlasovali pro přijetí, kromě Ing. Rudolfa Báči, který se zdržel hlasování.

Ad 4)    Bylo hlasováno o udělení plné moci Ing. Rudolfu Báčovi ve věci jednání s JUDr. Alenou Matolínovou a magistrátem Prahy 7 v doprovodu jednoho statutárního člena Bytového družstva Veletržní 17.
    Všichni přítomní hlasovali pro udělení Plné moci.

Ad 5)    Mgr. Jana Bendová seznámila přítomné se stavem oprávněných nájemníků. K dnešnímu dni bylo shledáno, že byt č. 21 po zemřelé Amálii Sumovské nemá vyřešené dědické řízení a u byty č. 23 po zemřelé Martě Pišanové nebyla ustanovena žádná nová právoplatná smlouva o nájmu bytu.


Jana
Mgr. Jana Bendová


Zpět na hlavní stránku

Copyright (c) 21. září 2002 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky: