ZÁPIS
z členské schůze Bytového družstva Veletržní 17
se sídlem Praha 7, Veletržní 196/17

Členská schůze BD Veletržní 17 se konala dne 8.10.2002 od 18:00 hodin v bytě Sternů.

Dle prezenční listiny chyběla pouze paní Václava Sušánková.


Program členské schůze:
1.    prezentace členů družstva
2.    doplacení členských vkladů dodatečně přijatých členů družstva - (manželé Syroví - 5.000,- Kč, Tereza Dvořáková - 10.000,-Kč) 3.    výběr pravidelného ročního příspěvku družstvu ve výši 500,- Kč
4.    seznámení členů družstva s postupem privatizace
5.    vyřešení otazky neplatičů družstva - nejsou oprávněnými členy družstva (viz. Zásady postupu při prodeji bytových domů)
6.    zajištění vrácení členského vkladu JUDr. Habětínovi - zajistí pan Křesťan
7.    nástin řešení bezpečnosti objektu, úklid atd.


Ad 1 ) Byla podepsaná prezenční listina, chybějící byl pouze jeden člen a to paní Václava Sušánková.

Ad 2) Dodatečně přijatí členové družstva se zavazují doplatit své členské vklaty. Tj. Tereza Dvořáková 10.000,- Kč, manželé Syroví 5.000,- Kč.

Ad 3) Vybrány pravidelné roční příspěvky družstvu ve výši 500,-Kč, do pátku 18.10.2002 uhradí příspěvky Michaela Sternová, Václava Sušánková, Irena Št'astná a Ivan Horák.

Ad 4) Pan Horák seznámil se stavem privatizace. Městský úřad odsouhlasil postup privatizace a během 14 dnů by měla Kupní smlouva projít schválením jednotlivými zodpovědnými odbory (bytový, nebytový, privatizační..). V případě, že bude Kupní smlouva Městskou části Prahy 7 podepsána, je třeba očekávat platbu prvních 25% kupní ceny plus pohledávek vůči městu (dluh paní Balcarové, Pišanová a Sumovská) a to nejpozději do 30 dnů od podpisu. Viz. Kupní smlouva, jež každý člen v minulosti obdržel. Dále každý člen družstva dostane do 11.10.2002 tabulku s kalkulacemi cen pro jednotlivé členy dle podílů.

Ad 5) Bylo rozhodnuto že dle Zásad privatizace při prodeji bytových domů není paní Balcarová oprávněný člen družstva, bude jí navrácen členský vklad a to nejpozději do pátku 18.10.2002.

Ad 6) Pan Křest'an zajistí navrácení členského vkladu Judr. Habětínovi (do 18.10.2002)

Ad 7) Bylo dohodnuto, že paní Balcarová do pátku 18.10.2002 odstraní svoji pračku ze společných prostor - prádelny.

Ad 8) Nájemníci byli seznámeni se skutečností, že bez Nájemní smlouvy na garáž nelze parkovat ve dvoře, týká se sto především automobilů pana Balcara, jež není trvale hlášen v domě ve Veletržní 17 a následně pana Nováčka.

Ad 9) Na závěr proběhla diskuse na téma řešení bezpečností a čistoty domu, jež bude prioritní po převzetí domu.

Ad 10) Evidenční listy do 18. 10. 2002 dodat Janě Bendové.


Jana Bendová

V Praze, dne 5. 10. 2002V Praze, dne 24. dubna 2003


Irena Šťastná Naděžda Balcarová Jana Remková
zapsala ověřila ověřila

Zpět na hlavní stránku

Copyright (c) 21. září 2002 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky: