ZÁPIS
ze schůze Bytového družstva Veletržní 17
se sídlem Praha 7, Veletržní 196/17

Schůze BD Veletržní 17 se konala dne 11.3.2003 od 19:00 hodin v prostorách prádelny domu.

Dle prezenční listiny byli na schůzi družstva BD Veletržní 17
přítomni: Daniela Almargni, Naděžda Balcarová, Jana Bendová, Lucie Syrová, Tereza Dvořáková, Smiljana Nováčková, Vladimír Remek, Marie Štarhová, Michaela Sternová, Miloš Vondruška, Václava Sušánková, Irena Šťastná, Ivan Horák, Jiří Křesťan,
nepřítomni: Blanka Stuchlíková, Věra Kübli

Program členské schůze:
1. prezentace členů Bytového družstva Veletržní 17
2. dodatečné schválení žádosti p. Nováčka o výměně pronajaté místnosti ve sklepě
3. schválení drobných úprav svépomocí spojených propojením místností (bývalá prádelna a sušárna) uvolněná p. Nováčkem
4. schválení využití tohoto prostoru pro schůzovací místnost družstva
5. likvidace a vyklizení starého kompresoru od chladicího zařízení bývalého obchodu a vyčištění prostoru
6. dodatečné schválení a vyklizení bytu č. 23 svépomocí:
§ hlasování o využití tohoto bytu - pronájem nebo prodej
§ schválení dalších úprav na náklady družstva: odhad cca. 20.000,- Kč
§ schválení dalších úprav na náklady pronajímatele nebo případného kupce
7. seznámení členů družstva se stavem pronájmu nebytových prostor
8. seznámení členů družstva se stavem výpovědí ze 4 garáží plus atelier, případná úprava ceny pronájmu
9. p. Nováček podá zprávu o přemístění zvonků – termín, cena asi 6.000,- kč
10. plán oprav na rok 2003
a. drobná oprava střechy: počet hlasů
b. celková oprava střechy: počet hlasů
c. instalace vodoměru – hlasování
d. snímače tepla včetně oprav ventilů lze provést v létě a najednou – hlasování
11. výhledový plán velkých oprav:
  • výměna oken – plastová nebo euro
  • výměna stoupaček
  • oprava výtahu případně výměna
  • oprava betonové plochy dvora
  • přepažení smetníku – ze 60 % stojíme a využíváme cizí pozemek
  • oprava obrubníku na dvoře
  • opatření proti vloupání světlíky ze střechy a sklepa
12. personální otázka představenstva Bytového družstva Veletržní 17
13. diskuse
14. závěr


Ad 1) Byla podepsaná prezenční listina.

Ad 2) Pan Nováček oznámil, že již nějaký čas užívá místnost po bývalé boilerové stanici a že vyklidil místnost vedle prádelny, kterou užíval dosud. Oznámil, že nájemné v stávající místnosti činilo 10 000,- Kč ročně a v nové místnosti je ochoten platit stejné nájemné. Poté co sdělil členské schůzi změny, které bez předchozí písemné žádosti a svolení realizoval, ústně požádal o dodatečné schválení těchto změn. Změny byly schváleny 13ti hlasy jeden hlas se zdržel.

Ad 3) & Ad 4) Pan Křesťan navrhl spojení bývalé prádelny a vedlejší místnosti. Proti tomuto nikdo nic nenamítl. Spojené místnosti bude v budoucnu možno využívat k různým účelům (schůze, sportovní vyžití atd.)

Ad 5) Pan Křesťan navrhl že by bylo vhodné odstranit zbytky staré lednice z obchodu. Proti tomuto návrhu nikdo nevznesl námitku. Tato činnost bude provedena vlastními silami a akce bude s dostatečným předstihem ohlášena.

Ad 6) Došlo k hlasování o budoucnosti bytu č. 23. Pro pronájem se vyslovilo 11 družstevníků, 3 družstevníci se zdrželi hlasování. Dále se hlasovalo o tom zda může být uvolněno z účtu družstva cca 20 000,- Kč na nezbytné opravy v bytě. Předběžný rozpočet předložil pan Vondruška. Pan Nováček oponoval, že je počítáno s cenama z akcí supermarketů a doporučil použití kvalitnějších komponent. Pro uvolnění těchto prostředků se vyslovilo 10 družstevníků.

Ad 7) Pan Horák seznámil přítomné se stavem pronajímání nebytových prostor. Konstatoval že při jednání s vybranými zájemci (viz. zápis schůze ze 3.2.2003 bod 2 a 19.2.2003 bod 3.) nedosáhl žádného uspokojivého výsledku. Dalším zájemci o prostory jsou firma Hák & Hák a Butovická obchodní. Členská schůze rozhodla, že firma Hák & Hák s.r.o. je důvěryhodnější partner pro spolupráci a požádala pana Horáka aby uzavřel smlouvu s nimi, přičemž byl kladen důraz na rychlost jednání a co možná nejrychlejší uzavření smlouvy a pronájmu obchodu.

Ad 8) Mgr. Bendová seznámila přítomné se stavem výpovědí z garáží. Výpověď byla doručena panu Ladislavu Novákovi, paní Jaroslavě Lukáčové a paní Emíliï Schmelzové. Bohužel panu Ing. Václavu Slabochovi se výpověď nepodařilo do konce února doručit. Dále Mgr. Bendová seznámila přítomné také s výpovědí panu ak.mal. Petrovi Šafusovi z ateliéru.

Ad 9) Pan Nováček podal zprávu o přemístění zvonků. Přítomným oznámil, že akce proběhne nejpozději do týdne a cena bude asi 6.000,- Kč.

Ad 10 & 11) Pan Křesťan přítomné seznámil s možností instalace vodoměrů do jednotlivých bytů a začal přítomné seznamovat se svojí vizí plánu oprav dle jím navrženého programu. Na toto téma se rozpoutala diskuse. Ing. Remek poznamenal, že není vhodné vést diskusi pouze nad subjektivními názory jednotlivých družstevníků. Zeptal se, zdali by nemohla provést audit domu odborná firma. Pan Křesťan sdělil družstevníkům, že cena takovéto studie dosahuje 100 000 Kč. Mgr. Bendová poznamenala, že toto navrhovala již na několika předešlých schůzích a řekla, že má kontakt na odbornou firmu, která tento audit provede za minimální náklady. Součástí auditu bude popis stávajícího stavu domu, popíše činnosti co nesnesou odklad, připraví plán oprav ke kterému opatří ceny. Výši těchto nákladů na audit nebyla Mgr. Bendová schopna přesně definovat, ale oznámila přítomným, že nepřesáhnou 5 000 Kč a před vyhotovením bude o přesných nákladech informovat představenstvo. O tomto návrhu bylo hlasováno a byl jednomyslně přijat všemi 14 ti hlasy.

Ad 9) Pan Ivan Horák informoval přítomné, že se rozhodl řešit napjatou personální otázku (viz. zápis schůze z 19.2.2003 bod 2) svojí rezignací na post druhého pověřeného člena družstva a navrhl pana Františka Nováčka jako svého vhodného nástupce. O tomto návrhu bylo hlasováno a byl jednomyslně přijat všemi 12 ti hlasy (pan Horák a pan Nováček nehlasovli).

Dalším bodem byla diskuse na téma zlepšení informovanosti družstevníků. Bylo konstatováno, že družstevníci nejsou dobře informováni o činnosti a rozhodnutích představenstva. Tento problém se přítomní pokusili vyřešit ustanovením kontrolní komise, která se bude účastnit všech schůzí představenstva. Do kontrolní komise byli navrženi a jednomyslně zvoleni paní Daniela Almargni a pani Anna Vondrušková.


V Praze, dne 21. března 2003


Miloš Vondruška Irena Šťastná Marie Štarhová
zapsal ověřila ověřila

Zpět na hlavní stránku

Copyright (c) 21. září 2002 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky: