ZÁPIS
z členské schůze Bytového družstva Veletržní 17
se sídlem Praha 7, Veletržní 196/17

Schůze BD Veletržní 17 se konala dne 13.10.2003 od 19:00 hodin v prostorách prádelny domu.

Dle prezenční listiny byli na schůzi družstva BD Veletržní 17
přítomni: Jana Bendová, Ivan Horák, Božena Křesťanová, Jana Remková, Michaela Sternová, Blanka Stuchlíková, Václava Sušánková, Lucie Syrová, Marie Štarhová, Irena Šťastná, p. Dvořák, František Nováček, Miloš Vondruška
nepřítomni: Naděžda Balcarová, Daniela Almargni, Věra Kübli

Program členské schůze:

1. prezentace členů družstva
2. schválení dohody o vedení potrubí našim sklepem
3. v případě kladného rozhodnutí sepsání smlouvy s domem Veletržní 15
4. hlasování o využití volných bytů
5. dohoda o výměně termoventilů
6. diskuse ohledně opravy dvoru
7. projednání stavu úklidu v domě
8. diskuse na téma práva a povinnostmi družstevníků
9. závěr


Ad 1) Byla podepsaná prezenční listina.

Ad 2) Pan Nováček seznámil přítomné s požadavkem Magistrátu Hl. města Prahy o připojení sousedního domu č.p. 15 na teplárenskou síť. Magistrát nabídl za toto připojení částku 20 000 Kč. Připojení by mělo být realizováno přes sklep domu Veletržní 17. Nikdo z přítomných nebyl v zásadě proti, ale podmínkou bylo, že bude vypracován projekt a bude vyhotovena platná smlouva.

Ad 3) Pokud bude splněn výše uvedený bod nikdo nebyl proti sepsání smlouvy.

Ad 4) Pan Nováček přednesl návrh na nové využití bytu 23 (viz. zápis schůze z 11.3.2003 bod 6.). V diskusi na toto téma bylo řečeno, že byt má hodnotu kolem 900 000,-Kč. Pro prodej se vyslovilo 8 družstevníků, pro pronájem se vyslovili 3 družstevníci, a 2 družstevníci se zdrželi hlasování. Po hlasování si vzala Jana Bendová za úkol udělat průzkum trhu.
Dále byl vznesen návrh na využití ateliéru. Pan Nováček sdělil přítomným, že nebude problém ateliér rekolaudovat na byt a ten pak následně prodat. Tento postup je podle pana Nováčka nejvýhodnější, protože nezatíží rozpočet družstva a přinese prostředky které jsou tolik potřebné na opravy v domě. Pro tento návrh se vyslovilo 6 družstevníků, proti tomuto návrhu se vyslovilo 5 družstevníků a 2 družstevníci se zdrželi hlasování.

Ad 5) Výměna termoventilů se bohužel nestihne do začátku topné sezóny, protože ještě není zpracován projekt

Ad 6) Bylo diskutováno o možné opravě dvoru. Vzhledem chýlící se zimě a vytíženosti stavebních firem ke konci roku bohužel nebude možno opravy uskutečnit letos za nižší DPH. Oprava bude odsunuta na jaro.
Paní Nováčková přednesla návrh nepřítomné paní Kübli o odstranění patníků u vchodu. Názory na toto téma se různily a po diskusi na bylo řečeno, že se nejdříve informujeme na stavebním úřadě zdali je toto vůbec možné.
Dále byl připomenut stav dveří. Nabídku na opravu dveří předložila paní Šťastná již na minulé schůzi, ale byla pro nedostatek finančních prostředků zamítnuta. Pan Nováček poprosil paní Šťastnou aby nabídku aktualizovala.

Ad 7) Někteří družstevníci poukázali na neustále se zhoršující kvalitu úklidu v domě. Po diskusi Jana Bendová sdělila, že bude tyto připomínky tlumočit úklidové firmě.

Ad 8) Pan Nováček sdělil přítomným, že se domnívá, že údaje v evidenčních listech neodpovídají skutečnosti. Řekl, že pokládá za důležité přeměřit celý dům znovu a na základě výsledků měření poopravit evidenční listy. Dále se rozpoutala diskuse na téma započítání balkónů. Pan Vondruška řekl, že diskuse je zbytečná, protože započtení balkónů a sklepů vymezuje výměr MF č. 06 /2002., ale někteří družstevníci byli jiného názoru a vyslovili přání balkóny a sklepy do evidenčních lisů buď vůbec nezapočítávat, nebo započíst celou plochou. Nakonec bylo rozhodnuto, že bude vznesen dotaz na Svaz malých bytových družstev, jak tuto otázku řešit.
Dále byl diskutován stav balkónů v mezipatrech. Nejdříve bylo řečeno kdo je za jaký balkón zodpovědný: balkón v prvním mezipatře je v užívání manželů Nováčkových, balkón v druhém mezipatře je v užívání manželů Syrových a Balcarových, balkón v třetím mezipatře užívá sl. Šternová a manželé Vondruškovi, balkón v čtvrtém mezipatře je v užívání manželů Křesťanových, balkón v pátém mezipatře je v užívání paní Sušánkové a balkón v šestém mezipatře slouží jako vstup na střechu domu. Bylo připomenuto, že výše mímění uživatelé jsou zodpověděni za stav balkónů. Při této příležitosti paní Křesťanová přítomným sdělila, že balkón již nepotřebuje a nabídla užívání balkónu ostatním družstevníkům.

Ad 9) Na závěr byl diskutována pohledávka obchodu a prosba paní Štarhové.
Jana Bendová seznámila přítomné, že firma využívající nebytový prostor již tři měsíce nezaplatila nájemné. Pohledávka nebyla údajně splacena protože se firma dostala do druhotné platební neschopnosti. Všichni přítomní se shodli, že pokud dlužnou částku neuhradí do 14. 10. 2003 bude s nimi rozvázána smlouva.
Paní Štarhová poprosila přítomné, zdali by bylo možné aby její dcera použila její adresu pro sídlo své firmy. Nikdo nebyl proti tomuto návrhu.V Praze, dne 7. prosince 2003


Irena Šťastná
Marie Štarhová
Jana Remková
zapsal ověřila ověřila

Zpět na hlavní stránku

Copyright (c) 7. prosince 2003 by Irena Šťastná. Design by Webmaster