ZÁPIS
z členské schůze Bytového družstva Veletržní 17
se sídlem Praha 7, Veletržní 196/17

Schůze BD Veletržní 17 se konala dne 15.12.2003 od 19:30 hodin v prostorách prádelny domu.

Dle prezenční listiny byli na schůzi družstva BD Veletržní 17 přítomni:
Přítomni: Naděžda Balcarová, Jana Bendová,Lucie Syrová, Tereza Dvořáková, Smiljana Nováčková a František Nováček, Marie Starhová, Božena Křesťanová a Jiří Křesťan, Anna Vondrušková a Miloš Vondruška, Blanka Stuchlíková, Daniela Almargni, Irena Šťastná, Ivan Horák. (12 hlasů)
Plné moci: Jana Remková zplnomocněná na základě Plné moci Ing. Vladimíra Remka , Michaela Sternová zplnomocněná na základě Plné moci pana Ilji Sterna (2 hlasy)
Nepřítomni: Věra Kübli, Václava Sušánková (Plná moc na pana Nováčka je neplatná, není  úředně ověřená) (2 členové nepřítomni)

Program členské schůze:

1.    prezentace
2.    opravy nemovitosti – vstupní dveře, dvůr, garážové dveře atd.
3.    prodej bytu č. 23
4.    vyřešení koncepce nebytového prostoru-ateliér
5.    práce představenstva
6.    diskuse
7.    závěr


Ad 1)    Byla podepsaná prezenční listina, předána plná moc Ing. Vladimíra Remka na jeho dceru Janu Remkovou. Plná moc paní Vaclavy Sušánkové na pana Františka Nováčka, člena družstva nebyla úředně ověřená a nemůže být považována za platnou. Michaela Sternová je zplnomocněná na základě Plné moci pana Ilji Sterna (otec).

Ad 2)    Mgr. Jana Bendová vyzvala pana Františka Nováčka o vyjádření k otázce oprav nemovitostí, které byly započaty před samotným odsouhlasením členskou schůzí a od kterých se statutární orgán Bytového družstva Veletržní 17 distancoval. Pan Nováček uvedl, že opravy nemovitosti, konkrétně dvoru, se dějí na základě dohody se slečnou Bendovou a Milošem Vondruškou. Prohlásil, že oba s opravou souhlasili. Byl toho názoru, že je třeba rychle jednat a opravu započít i bez souhlasu členské schůze a potřebných právních náležitostí. Slečna Bendová a pan Vondruška prohlásili, že s opravou dvoru nesouhlasili, neboť na členské schůzi ze dne 13.10.2003 bylo řečeno, že oprava dvoru se bude konat na jaře. Pan Nováček se hájil argumentem, že tato oprava, která by mohla být posuzována jako havarijní, nesnesla odkladu a náklad s tímto spojený by podle jeho názoru napomohl snížit daňový základ pro výpočet daně z příjmu. Potřebné povolení a souhlas družstevníků pan Nováček chtěl zajistit dodatečně. Práce související s opravou dvoru byly na popud Mgr. Bendové zastaveny.
Paní Starhová spolu s některými družstevníky vyjádřila nesouhlas s odstraněním patníků u hlavního vchodu. Tato akce nebyla odsouhlasena družstevníky, neměla patřičná povolení, nebyl předán rozpočet a byla poplatná pouze lidem, kteří využívají garáže. Většina družstevníků odmítá financovat tuto akci, kvůli výše uvedeným důvodům.
Po vášnivé diskusi bylo rozhodnuto, že pan Nováček obstará patřičné náležitosti související s opravou dvoru a to nejpozději do konce ledna 2004 tak, aby bylo možné na jaře v opravách pokračovat. Bylo odsouhlaseno, že vyčištění guly a práce s tím spojené budou uhrazeny Bytovým družstvem.

Ad 3)    Byl vznesen dotaz manželů Nováčkových ohledně přijetí nového člena družstva, který by měl členský podíl vůči bytu č. 23. O vstup do družstva projevila zájem dcera manželů Nováčkových, která je ochotna uhradit základní členský vklad a dodatečný členský vklad ve výši 900.000,- Kč. Bylo hlasováno o této skutečnosti. Pro vstup bylo 13 hlasů, 1 hlas se zdržel hlasování. Bylo usneseno, že celá věc bude vyřešena v okamžiku, kdy budou zaneseny opravy do obchodního rejstříku.

Ad 4)    Byla řešena otázka nebytového prostoru, ateliéru v 6. patře. Mgr. Bendová sdělila družstevníkům, že dle Kupní a Zástavní smlouvy nelze nebytový prostor prodat, neboť má prodávající (Městská část Praha 7) předkupní právo na 10 let a v případě prodeje by hrozilo penále. Bylo navrženo, že bude ateliér rekolaudován tak, aby bylo možné přijmout dalšího člena družstva. Dále Mgr. Bendová sdělila přítomným, že rekolaudace bude složitější a nákladnější, než bylo na minulé schůzi prezentováno. Paní Starhová a pan Vondruška dostali za úkol do konce měsíce února zjistit od stavebních firem finanční náklady a postup pro rekolaudaci tak, aby na následující členské schůzi měli družstevníci podklady pro správné rozhodnutí.

Ad 5)    Práce představenstva byla zhodnocena jako nepříliš uspokojivá a byla především způsobena špatnou komunikací mezí jednotlivými členy představenstva. Bylo dáno spoustu podnětů nejen k zamyšlení, ale především k samotné realizaci, která bude potřebovat spolupráci nejen představenstva, nýbrž i členů samotných. Pan Nováček, 2. pověřený člen družstva se rozhodl odstoupit ze své funkce. Na funkci druhého pověřeného člena družstva byla navržena paní Marie Starhová. Bylo hlasováno a to následovně: 12 hlasů pro, 2 se zdrželi hlasování. Po tomto hlasování je družstvo representováno předsedou Mgr. Janou Bendovou, prvním pověřeným členem družstva Ing. Milošem Vondruškou a druhým pověřeným členem družstva paní Marií Starhovou. Do revizní komise byli zvolena paní Daniela Almargni, hlasovalo 13 lidí pro, 1 se zdržel hlasování. Dále se stala členem revizní komise paní Blanka Stuchlíková, hlasovalo 12 hlasů pro, 2 hlasy se zdrželi hlasování.Revizní komise, předseda a pověření členové družstva se budou scházet dle potřeby, minimálně však jednou za měsíc a budou družstevníky následně informovat o plánech.

Ad 6)    Paní Křesťanová konstatovala, že stanovy družstva nejsou dostačující s čímž většina družstevníků souhlasila. Mgr. Jana Bendová připraví do konce měsíce ledna nový návrh stanov tak, aby jej bylo možné projednat a přijmout na následující členské schůzi za přítomnosti notáře.
Ekonomickou a technickou správu družstva bude nutné zadat správní firmě. Budou vytipovány minimálně tři firmy, z nichž bude vybráno a to nejpozději v měsíci lednu.
Pan Nováček dále předal revizi plynového zařízení, kde některé ze závad měly být opraveny již do 15.12.2003. Bude vybrána firma, která zajistí nápravu závad, aby vše bylo v souladu s revizí.
Miloš Vondruška zajistil požární kontrolu objektu o dodržování požární bezpečnosti ve smyslu vyhlášky MV ČR č. 21/1996. Seznámil přítomné s rozmístěním hasících přístrojů v domě a s nutností odstranění hořlavých předmětů na chodbě v 6. patře a ve sklepě.
Jana Bendová přislíbila dodat znovu všem družstevníkům současné stanovy družstva, Kupní a Zástavní smlouvy a revizi plynového zařízení.
Dále bylo navrženo přeměřit geodetickou firmou veškeré bytové jednotky a přepočítat členské podíly bez započtení sklepů, balkonů a teras.

V Praze dne, 18.12.2003

Irena Šťastná
Naděžda Balcarová Jana Remková
zapsal ověřila ověřila

Zpět na hlavní stránku

Copyright (c) 7. prosince 2003 by Irena Šťastná. Design by Webmaster