ZÁPIS
z mimořádné členské schůze Bytového družstva Veletržní 17
se sídlem Praha 7, Veletržní 196/17
Členská schůze č.01/2004

Členská schůze Bytového družstva Veletržní 17 se konala dne 25. února 2004 od 18:00 do 21:00 v prostorách prádelny domu.

Dle prezenční listiny byli na členské schůzi Bytového družstva Veletržní 17
Přítomni: Naděžda Balcarová, Jana Bendová, Lucie Syrová, Tereza Dvořáková zastoupena na základě Plné moci otcem Milošem Dvořákem,  Smiljana Nováčková s manželem Františkem Nováčkem,  Marie Štarhová,  Michaela Sternová, Božena Křesťanová, Miloš Vondruška s manželkou Annou Vondruškovou, Blanka Stuchlíková, Václava Sušánková, Daniela Almargni, Irena Šťastná, Ivan Horák tj. 14 členů Bytového družstva

Nepřítomni: Věra Kübli, Ing. Vladimír Remek 2 členové Bytového družstva

Členská schůze byla na základě Stanov Bytového družstva a počtu zúčastněných členů usnášení schopná.

Program členské schůze dle pozvánky ze dne 19.února 2004 byl následující:
1.    prezence členů družstva
2.    odvolání a jmenování předsedy a pověřených členů Bytového družstva
3.    dořešení otázky přijetí nového člena Bytového družstva - byt č. 23
4.    otázka rekolaudace ateliéru, předložení cenových nabídek na rekonstrukci
5.    seznámení s novou správní firmou
6.    seznámení s účetnictvím Bytového družstva
7.    diskuse
8.    závěr

 
Hlasování o odvolání pana Jiřího Křesťana proběhlo následovně:
Pro: 11 hlasů
Proti: 2 hlasy
1 hlas se zdržel hlasování
Hlasování o odstoupení pana Ivana Horáka proběhlo následovně:
Pro: 12 hlasů
Proti: 1 hlas
1 hlas se zdržel hlasování Pro:  8 hlasů
Proti: 2 hlasy
Zdrželi se hlasování: 4 hlasy Pro: 9 hlasů
Proti: 3 hlasy
Zdržel se hlasování: 2 hlasy Pro: 11 hlasů
Proti: žádný hlas
Zdrželi se hlasování: 3 hlasy Na závěr navrhla předsedající, aby členská schůze schválila toto usnesení:
1)    Schvaluje
a) odvolání
-    předsedy družstva pana Jiřího Křesťana
-    prvého a druhého pověřeného člena Mgr. Janu Bendovou a Ivana Horáka
b) jmenování
-    Mgr. Jany Bendové do funkce předsedy družstva
-    Ing. Miloše Vondrušky, prvním pověřeným členem
-    Marie Štarhové, druhým pověřeným členem
2)    Ukládá
a) předsedovi družstva předložit návrh na změnu zápisu do obchodního rejstříku
b) prvnímu i druhému pověřenému členovi projednat prostřednictvím R K pronájem volného bytu s možností přijetí nového člena družstva.
Vzhledem k tomu, že program členské schůze byl vyčerpán ukončila paní Mgr. Jana Bendová jednání členské schůze Bytového družstva v 21:00 hod.
V Praze, dne 26. února 2004

Daniela Almargni Božena Křesťanová  Blanka Stuchlíková
zapsala ověřila ověřila

Jana
Mgr. Jana Bendová
Předseda Bytového družstva

Zpět na hlavní stránku

Copyright (c) 26. února 2004 by Daniela Almargni. Design by Webmaster