ZÁPIS
z členské schůze Bytového družstva Veletržní 17,
se sídlem Praha 7, Veletržní 196/17
Členská schůze č. 02/2004

Členská schůze BD Veletržní 17 se sídlem ve Veletržní 196/17 se konala dne 31.05.2004 v 19:00 hodin v prostorách bývalé prádelny domu.

Dle prezenční listiny byli na schůzi družstva BD Veletržní 17 přítomni:
Přítomni: Naděžda Balcarová, Jana Bendová, Lucie Syrová, Tereza Dvořáková, Smiljana Nováčková a František Nováček, Jana Remková a Ing. Vladimír Remek, Marie Starhová, Božena Křesťanová, Anna Vondrušková a Miloš Vondruška, Blanka Stuchlíková, Daniela Almargni, Irena Šťastná, Ivan Horák, Václava Sušánková. (14 hlasů)
Plné moci: Michaela Sternová zplnomocněná na základě Plné moci otce pana Ilji Sterna (1 hlas)
Nepřítomni: Věra Kübli, (1 člen nepřítomen)

Program členské schůze:
1.    prezence členů družstva
2.    představení a hlasování o přijetí nového člena Bytového družstva - byt č. 23
3.    seznámení s plánem oprav na rok 2004
4.    rozhodnutí a odhlasování výše finanční částky s kterou může předseda a pověření členové družstva nakládat tak, aby nemusela být svolávána členská schůze
5.    Domovní řád – projednání a následné schválení
6.    vyúčtování služeb za rok 2003, vyrovnání přeplatků případně nedoplatků za rok 2003 (souvisí s přeplatkem při úhradě 25% částky za koupi domu)
7.    výroční zpráva za rok 2003, předložení účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení a užití zisku a o způsobu úhrady ztrát
8.    přehled nedoplatků a přeplatků za období 4/2004
9.    diskuse

Ad 1)    Jednání členské schůze zahájila Mgr. Jana Bendová, konstatovala, že je přítomno 15 členů Bytového družstva, 1 člen je omluven a schůze je usnášení schopná. Dále konstatovala, že všichni členové družstva byli na dnešní schůzi řádně pozváni pozvánkou v souladu se Stanovami družstva a sdělila, že program schůze bude probíhat podle programu uvedeného na pozvánce.
Byl zvolen zapisovatel pro tuto členskou schůzi a to paní Irena Šťastná. Dále byli zvoleni ověřovatelé zápisu a to paní Daniela Almargni a Michaela Sternová a předsedající členské schůze Jana Bendová.

Ad 2)    Mgr. Jana Bendová představila potencionálního člena družstva BD Veletržní 17, slečnu Gabrielu Klimešovou, která podala Závaznou Přihlášku za člena družstva. Informovala přítomné, že zájemkyně je seznámena s podmínkami přijetí a že je akceptuje. Jakmile částka za byt č. 23 bude uhrazena, dojde k poměrnému zmenšení podílu stávajících družstevníků a snížení jejich plateb.
Bylo hlasováno o přijetí nového člena družstva a všichni přítomní se vyslovili pro přijetí (15 hlasů). Tedy po splnění všech výše uvedených podmínek bude slečna Gabriela Klimešová plnohodnotným členem družstva.
 
Ad 3)    Paní Marie Štarhová seznámila přítomné s vyhodnocením nabídek na vyregulování otopné soustavy. Z čtyř nabídek byla vybrána firma S. G. Elektronik. Při této příležitosti proběhla diskuse o smysluplnosti namontování měřičů tepla. Byly předloženy nabídky firem na jednotlivé typy měřičů tepla (odpařovací, elektronické, …) a družstevníci byli seznámeni s dalšími náklady spojenými s provozem jednotlivých typů (režie, odečty atd.). Po zvážení všech argumentů se přítomní usnesli, že vynaložené náklady na instalaci a provoz těchto měřičů nejsou rentabilní.
Paní Marie Štarhová vyzvala pana Nováčka aby předložil ohlášku o provedení opravy dvora, ke které se zavázal 15.12.2003. Pan Nováček sdělil přítomným, že všechny náležitosti vyřídil, ale bohužel si nepořídil kopie ani doklady o ověření žádosti. Paní Marie Štarhová informovala přítomné, že nemovitost ve Veletržní 17/196 se nachází na území památkové zóny a tudíž při rekonstrukci dvoru by družstvo bylo povinno uvést dvůr do stavu jaký byl v roce 1934. Možnost urychlení opravy je nahlášení havárie guly. Na opravu dvora byla vybrána firma LIVER, s.r.o., která opravu provede za cenu 120 tisíc. Oprava dvoru touto firmou byla schválena všemi přítomnými (15 hlasů).
Dále paní Marie Štarhová seznámila přítomné, že je možno vymalovat chodbu za částku 25 tisíc. Tato akce byla zamítnuta (4 hlasy pro 11 proti).

Ad 4)    Dalším bodem programu bylo projednání výše finanční částky s kterou může předseda a pověření členové družstva nakládat tak, aby nemusela být svolávána členská schůze. Po diskusi byla navržena částka 100 tis. Kč, která byla jednohlasně schválena všemi přítomnými (15 hlasů).

Ad 5)    Domovní řád předložený panem Milošem Vondruškou byl po diskusi a menších úpravách schválen všemi přítomnými (15 hlasů).

Ad 6)    Jana Bendová seznámila přítomné s vyúčtováním plateb za rok 2003. Každému družstevníkovi přeložila podrobné vyúčtování.

Ad 7)    Jana Bendová předložila přítomným Výroční zprávu za rok 2003 včetně účetní závěrky a navrhla rozdělení a užití zisku za rok 2003. Tato Výroční zpráva za rok 2003 včetně rozdělení zisku byla přijata a odhlasována všemi přítomnými. (15 hlasů) Dále bylo rozhodnuto, že případné připomínky k Výroční zprávě budou předloženy do konce června 2004.

Ad 8)    Jana Bendová oznámila, že žádný z družstevníků nemá nedoplatek vůči družstvu.

Ad 9)    Pan František Nováček oznámil že dává k srpnu výpověď na nebytový prostor jím pronajmutý. O tento prostor projevil zájem pan Ing. Vladimír Remek.

V Praze dne, 18.06.2003

Irena Šťastná Daniela Almargni Michaela Sternová
zapsal ověřila ověřila
Jana
Mgr. Jana Bendová
Předseda Bytového družstva

Zpět na hlavní stránku

Copyright (c) 18. června 2004 by Irena Šťastná. Design by Webmaster