ZÁPIS
z členské schůze Bytového družstva Veletržní 17,
se sídlem Praha 7, Veletržní 196/17
Členská schůze č. 03/2005

Členská schůze BD Veletržní 17 se sídlem ve Veletržní 196/17 se konala dne 7.6.2005 v 19:00 hodin v prostorách bývalé prádelny domu.

Dle prezenční listiny byli na schůzi družstva BD Veletržní 17 přítomni:
Přítomni: Naděžda Balcarová, Jana Bendová Mgr., Lucie Syrová, Smiljana Nováčková a František Nováček, Jana Remková Mgr., Marie Štarhová, Božena Křesťanová, Miloš Vondruška Ing., Daniela Almargni, Irena Šťastná, Ivan Horák,. (11 hlasů)
Plné moci: Michaela Sternová zplnomocněná na základě plné moci otce pana Ilji Sterna, p. Miloš Dvořák zplnomocněný na základě plné moci dcery Terezy Dvořákové (2 hlasy)
Nepřítomni: Věra Kübli, Blanka Stuchlíková, Petra Vaníčková a Gabriela Klimešová (4 členi nepřítomni)

Program členské schůze:
1. prezence členů družstva
2. výroční zpráva za rok 2004
3. seznámení s plánem oprav na rok 2005:
  • Oprava jedné strany stoupaček a odpadů – výběrové řízení
  • Lokální oprava střechy a terasy – zatékání
  • Lokální oprava balkonů
  • Lakování oken v bytech a společných prostorách domu – plán na rok 2005 a 2006
  • Deratizace a dezinsekce sklepů a bytů
  • Oprava garáže (Sternovi)
  • Demolice části přístřešku pro popelnice
4. vyúčtování služeb za rok 2004, vyrovnání přeplatků a nedoplatků za rok 2004, nové Evidenční listy
5. diskuse
6. závěr

Ad 1) Jednání členské schůze zahájila Mgr. Jana Bendová, konstatovala, že je přítomno 13 členů Bytového družstva, 4 členi jsou omluveni a schůze je usnášení schopná. Dále konstatovala, že všichni členové družstva byli na dnešní schůzi řádně pozváni pozvánkou v souladu se Stanovami družstva a sdělila, že program schůze bude probíhat podle programu uvedeného na pozvánce. Dále konstatovala že všichni členové s předstihem obdrželi výroční zprávu a mohli se s ní seznámit

Byl zvolen zapisovatel pro tuto členskou schůzi a to paní Irena Šťastná. Dále byli zvoleni ověřovatelé zápisu a to paní Daniela Almargni a Naděžda Balcarová a předsedající členské schůze Jana Bendová.

Ad 2) Na schůzi byli pozváni paní Vlasta Niederlová a pan Jiří Jiroušek, majitelé a jednatelé správní firmy J. N. Nova. Paní Niederlová seznámila přítomné s účetnictvím družstva, daňovým přiznáním a účetní závěrkou za rok 2004. Poté co byly zodpovězeny všechny dotazy přítomných družstevníků k problematice daní a účetnictví, dostala slovo Mgr. Jana Bendová, která odpovídala na dotazy vznesené k Výroční zprávě.

Paní Irena Šťastná vznesla připomínku, že jsou mezi námi družstevníci, kteří zneužívají rozúčtování služeb v poměru k počtu nahlášených osob. Byla vyzvána, aby se vyjádřila konkrétně a řekla, že se jedná o pana Dvořáka, který byl na tento fakt již několikrát upozorněn.

Po zodpovězení všech dotazů bylo přistoupeno k hlasování o přijetí Výroční zprávy za rok 2004. Všichni přítomní se vyslovili pro přijetí (13 hlasů), nikdo se nevyslovil proti, nikdo se nezdržel hlasování

Ad 3) Schůze BD Veletržní 17 pokračovala prodiskutováním plánu oprav na rok 2005.
Výměna stoupaček byla jednomyslně schválena. V roce 2005 budou měněny stoupačky v západní části domu. Jedná se o tři stoupačky. Výměna stoupaček zahrnuje stoupačku teplé vody, stoupačku studené vody a odpadní stoupačku. Nové stoupačky budou vedeny zdí stejně jako stoupačky stávající. Paní Marie Štarhová předložila nabídky čtyř firem. Do užšího kola postoupili dvě firmy (NOVA bene, s.r.o. a INSTAMA, s.r.o.). Z těchto firem vzejde vítěz výběrového řízení, poté co pan Nováček provede kontrolu a srovnání nabídek. Družstvo zajistí výměnu vertikálních rozvodů, montáž uzávěrů vody pro jednotlivé byty a zajistí přípravu schránek pro montáž vodoměrů. Výměna, popř. rekonstrukce horizontálních rozvodů je v režii každého družstevníka. Pokud družstevník plánuje rozsáhlejší rekonstrukce, zajistí si sám ohlášku popř. stavební povolení. Poté co budou ukončeny práce na výměně stoupaček, bude po firmě realizující výměnu požadována kompletní dokumentace skutečného stavu veškeré instalace.

Družstevníci byli seznámeni s problémy na střeše domu. Naléhavým problémem je porušená izolace ve východní části střechy. Oprava tohoto problému bude stát cca.5 tisíc Kč. Nabízí se však varianta, že spolu s opravou poruchy izolace, se provedou preventivní práce (oprava a nátěr klempířských prvků, navaření modifikovaných pásů kolem střechy atd.). Rozsáhlejší varianta byla naceněna na cca. 40 tisíc Kč. Přítomní jednohlasně schválili rozsáhlejší rozsah prací na střeše, který se družstvu vyplatí do budoucna.

Dalším bodem byla lokální oprava balkónů (a teras). Bylo připomenuto, že balkóny jsou součástí bytu, ale družstvo musí technický stav balkónů hlídat, aby nedošlo k poškozování fasády a sousedících bytů. Proto budou provedeny nezbytně nutné opravy.

Mgr. Jana Bendová seznámila přítomné s vyjádřením Národního památkového ústavu k problematice oken. Památkový ústav sdělil, že v území dotčeném památkovými zájmy se považují okenní rámy z plastu za zcela nevhodné a doporučil repasi, případně jen lokální výměnu dožilých prvků. V návaznosti na toto sdělení památkového ústavu, budou stávající okna dle nutnosti lakována, popřípadě proběhne repase nebo výměna dožilých částí oken. Proběhla diskuse, jakým dílem se budou družstevníci na opravě oken podílet. Družstevníci se dále dohodli a jednoznačně odhlasovali, že veškeré náklady s údržbou oken budou hrazeny z družstevních prostředků.

Mgr. Jana Bendová poděkovala družstevníkům za účast na úklidové brigádě. Jmenovitě se jednalo o paní Janu Remkovou, paní Danielu Almargni, paní Irenu Šťastnou, slečnu Michaelu Sternovou a Radka Strnada, Radima Janíka, Miloše Vondrušku a Janu Bendovou. Během této brigády byly odstraněny předměty z chodeb domu a okolí sklepů, vyklizeny neoznačené sklepy a v mezích možností odstraněny sgrafita a samolepky ze dveří domu. Dále Mgr. Jana Bendová poprosila přítomné, aby ve společných prostorách domu zachovávali pořádek. V nejbližší době bude provedena požární revize a dezinsekce a deratizace sklepů a bytů.
Paní Marie Štarhová seznámila přítomné s nabídkami na opravu garáže, kterou mají v pronájmu Sternovi. Tato oprava se týká zatékání do zdiva vlivem vadných klempířských prvků jak na garáži tak na sousedícím objektu. Vzhledem k nutnosti opravy všichni přítomní tuto opravu schválili.

Mgr. Jana Bendová seznámila přítomné s žádostí slečny Sternové o ubourání části obvodové zdi přístřešku na popelnice z důvodu snazšího zajíždění do pronajmuté garáže. Dále seznámila přítomné s žádostí majitele sousedící nemovitosti (Janovského 30/528) o posunutí tohoto přístřešku a s žádostí o povolení jezdit autem přes dvůr domu Veletržní 17 na dvůr, který přísluší k nemovitosti Janovského 30/528 za účelem parkování. Tyto akce byly zamítnuty.

Ad 4) Mgr. Jana Bendová rozdala všem přítomným aktuální vyúčtování služeb za rok 2004, tabulku upravených záloh na služby, včetně nových Evidenčních listů s účinností od 1.7. 2005. Družstevníci byli obeznámeni s nutností navýšit zálohy na služby vzhledem ke zdražování některých medií (voda, teplo) a dále pojištění a úklidu. Byla řešena otázka vyplácení přeplatků a úhrada nedoplatků za služby v roce 2004. Přeplatky budou hrazeny bankovním převodem na účty jednotlivých družstevníků a to v průběhu měsíce června. Nedoplatky družstevníci uhradí převodem na účet Bytového družstva prostřednictvím variabilních symbolů, které byly družstevníkům předány.

Ad 5) Proběhla diskuse na téma rekonstruované STA. V současné době jsou k dispozici všechny veřejnoprávní kanály (ČT1, ČT2, ČT24) i komerční televize (Nova, Prima, TV Praha). Z STA lze přijímat také všechny tři muldexy DVB-T a je připraveno začlenění kamery před vchod domu. Padl dotaz, zda Městská část uhradila 20.000,- Kč za zřízení teplovodního připojení pro dům Veletržní 15. Družstevníci se dozvěděli, že Městská část Prahy 7 i Pražská teplárenská se od celé záležitosti distancovali. Ing. Miloši Vondruškovi se podařilo díky vstřícnosti předsedy Bytového družstva Veletržní 15 uzavřít dohodu o úhradě s firmou KAZIKO a.s.. Tato firma bude realizovat finální teplovodní připojení domu Veletržní 15 a bude zároveň pověřena likvidací stávajícího rozvodu vedeného naším sklepem.

Ad 6) Závěr schůze byl ve 22 hodin.

V Praze dne, 9. června 2005

Irena Šťastná Daniela Almargni Naděžda Balcarová
zapsal ověřila ověřila

Mgr. Jana Bendová
Předseda Bytového družstva

Zpět na hlavní stránku

Copyright (c) 9. června 2005 by Irena Šťastná. Design by Webmaster