ZÁPIS
z  členské schůze Bytového družstva Veletržní 17
se sídlem Praha 7, Veletržní 196/17
Členská schůze č. 04/2006

Členská schůze Bytového družstva Veletržní 17 se konala dne 28. června 2006 v 19:00 hodin do 21:00 v prostorách prádelny domu.

Dle prezenční listiny byli na členské schůzi Bytového družstva Veletržní 17
Přítomni: Naděžda Balcarová, Mgr. Jana Hüttelová roz. Bendová, Lucie Syrová,  Smiljana Nováčková s manželem Františkem Nováčkem,  Marie Štarhová,  Božena Křesťanová, Miloš Vondruška, Petra Pavlů, Daniela Almargni, Ing. Gabriela Klimešová, Mgr. Dalibor Franz, Ivan Horák tj. 12 členů Bytového družstva

Plné moci (3): Michaela Sternová (dcera) zplnomocněná na základě Plné moci pana Ilji Sterna (1 hlas)
Janou Remková (dcera) zplnomocněná na základě Plné moci panem Vladimírem Remkem (1 hlas)
Miloš Dvořák (otec) zplnomocněný na základě Plné moci Terezou Dvořákovou (1 hlas) tj. celkem 3 hlasy

Nepřítomni: Věra Kübli, Blanka Stuchlíková 2 členové Bytového družstva

Členská schůze byla na základě Stanov Bytového družstva a počtu zúčastněných členů usnášení schopná.

Program členské schůze dle pozvánky ze dne 20. června 2006 byl následující:
1.    prezence členů družstva
2.    odstoupení Mgr. Jany Bendové a jmenování předsedy Bytového družstva
3.    odstoupení Marie Štarhové a jmenování 2. pověřeného člena Bytového družstva
4.    výroční zpráva za rok 2005
5.    seznámení s plánem oprav na rok 2006:
6.    vyúčtování služeb za rok 2005, vyrovnání přeplatků a nedoplatků za rok 2005, nové Evidenční listy
7.    diskuse
8.    závěr    Jednání členské schůze družstva zahájila Mgr. Jana Hüttelová roz. Bendová, konstatovala, že je přítomno 15 členů Bytového družstva, 2 členové jsou omluveni a schůze je usnášení schopná. Dále konstatovala, že všichni členové družstva byli na dnešní schůzi řádně pozváni pozvánkou v souladu se Stanovami družstva a sdělila, že program schůze bude probíhat podle programu uvedeného na pozvánce.

    Byl zvolen zapisovatel pro tuto členskou schůzi a to pan Mgr. Dalibor Franz. ( pro hlasovalo 14 z 15 přítomných členů družstva, 1 člen se zdržel hlasování). Dále byla zvolena ověřovatelka zápisu, paní Michaela Sternová a předsedající členské schůze Jana Hüttelová.
    Prvním bodem jednání bylo seznámení přítomných se skutečností, že paní Mgr. Jana Hüttelová, předsedkyně družstva odstoupila z funkce předsedy družstva.

    Následně bylo navrženo, aby do funkce předsedy Bytového družstva byl jmenován Mgr. Dalibor Franz. Bylo hlasováno následovně:

    Dále odstoupila z funkce 2. pověřeného člena družstva paní Marie Štarhová. Paní Nováčková navrhla na tuto funkci paní slečnu Gabrielu Klimešovou, která tento návrh odmítla. Paní Marie Štarhová navrhuje na funkci 2.pověřeného člena družstva slečnu Michaelu Sternovou.Bylo hlasováno následovně:


    Jana Hüttelová navrhuje založit fond sloužící na úhradu nutných nákladů spojených s činností statutárních orgánů družstva, navrhnuta je částka 3.000,- Kč měsíčně.
    Paní Petra Pavlů navrhuje změnu částky na 2.000,- Kč měsíčně.
    O této částce je hlasováno následovně:

    Členové družstva byli v souladu s Výroční zprávou informování o dluzích na  nájemném a službách a o přeplatcích na nájemném a službách.

    Členové družstva byli informování o zvýšení záloh na placení tepelné energie, a to o 25% oproti roku 2004. Na základě navýšení byly členům družstva rozdány nové evidenční listy.

    Členové družstva byli informováni o probíhajících výběrových řízeních na výměnu stoupaček a výměnu vstupních dveří.

    Nejnižší nabídka na zhotovení díla, vstupních dveří, byla předložena panem Dlabáčkem, cena díla 65.000,- Kč. Dle Marie Štarhové není tato nabídka dostatečně zpracována a bude hledat další řešení. Paní Pavlů přislíbila dodat kontakt a předběžnou ceny od firmy Vekra.

    Dále byly předloženy nabídky na opravu stoupaček. Firma z Benešova byla vyhodnocena jako nevyhovující. Paní Štarhová bude pokračovat s jednání s vybranou firmou  a to společností Bytoservis. Paní Pavlů dodá kontakt na další společnost.

    Členové družstva byli pověřeným členem, panem Ing. Milošem Vondruškou informováni o záměru instalovat tepelné měřiče a kamerový systém v domě.

    V diskuzi s panem Františkem  Nováčkem byla předestřena nutnost snížit pohledávky za členy a nájemné na nebytových prostorech. Družstevníci byli informováni o výpovědi společnosti NSI, s.r.o., která dluží za nájemné.

    Proběhla diskuze o možnostech prodeje nebytového prostoru-ateliéru  v 6. patře domu v ul. Veletžní, č.p. 17, Praha 7.

    Poté co byli družstevníci podrobně obeznámeni s Výroční zprávo za rok 2005, bylo o této hlasováno.
    

Vzhledem k tomu, že program členské schůze byl vyčerpán, ukončila paní Mgr. Hüttelová jednání členské schůze Bytového družstva v 21:00 hod.

V Praze, dne 10. července 2006

Mgr. Dalibor Franz Michaela Sternová Mgr. Jana Hüttelová
zapsal ověřila Odstupující předseda,
předsedající členské schůzi Bytového družstva

Mgr. Dalibor Franz
Předseda Bytového družstva
Zpět na hlavní stránku

Copyright (c) 10. července 2006 by Mgr. Dalibor Franz. Design by Webmaster