ZÁPIS
z  členské schůze Bytového družstva Veletržní 17
se sídlem Praha 7, Veletržní 196/17
Členská schůze č. 05/2006

Členská schůze Bytového družstva Veletržní 17 se konala dne 27. července 2006 od 18.30 do 19:30 v prostorách prádelny domu.

Dle prezenční listiny byli na členské schůzi Bytového družstva Veletržní 17

Přítomni: Naděžda Balcarová, Mgr. Jana Hüttelová , Lucie Syrová, Marie Štarhová,  Božena Křesťanová, Ing. Miloš Vondruška, Mgr. Jana Remková, Mgr. Dalibor Franz, tj. 8 členů Bytového družstva

Plné moci: Mgr. Jana Hüttelová zplnomocněná Ing. Gabrielou Klimešovou (1 hlas),
Michaela Sternová (dcera) zplnomocněná na základě Plné moci panem Iljou Sternem (1 hlas) tj. celkem 2 hlasy

Nepřítomni: Tereza Dvořáková, manželé Nováčkovi, Věra Kübli, Blanka Stuchlíková, Daniela Almargni, Petra Pavlů, Ivan Horák tj 7 členů Bytového družstva

Členská schůze byla na základě Stanov Bytového družstva a počtu zúčastněných členů usnášení schopná.

Program členské schůze dle pozvánky ze dne 19. července 2006 byl následující:
1.    prezence členů družstva
2.    odstoupení Marie Štarhové a jmenování 2. pověřeného člena Bytového družstva
3.    diskuse
4.    závěr

    Jednání členské schůze družstva zahájil Mgr. Dalibor Franz, konstatoval, že je přítomno 10 členů Bytového družstva, 7 členů je omluvených a schůze je usnášení schopná. Dále konstatoval, že všichni členové družstva byli na dnešní schůzi řádně pozváni pozvánkou v souladu se Stanovami družstva a sdělil, že program schůze bude probíhat podle programu uvedeného na pozvánce.

    Byla zvolena zapisovatelka pro tuto členskou schůzi a to paní Mgr. Jana Hüttelová. ( pro hlasovalo 9 z 10 přítomných členů družstva, 1 člen se zdržel hlasování). Dále byla zvolena ověřovatelka zápisu, paní Marie Štarhová a předsedající členské schůze Mgr. Dalibor Franz.
    Prvním bodem jednání bylo seznámení přítomných se skutečností, že paní Michaela Sternová není členem družstva a nemůže vykonávat funkci 2. pověřeného člena družstva. Na tuto funkci po odstoupení Marie Štarhové byla navržena paní Naděžda Balcarová.  Bylo hlasováno následovně:
    Mgr. Dalibor Franz přítomné informoval o vyřešení situace s NSI, s.r.o.. K 31.červenci 2006 byl ukončen nájemní vztah a byla podepsána nová nájemní smlouva se společností IMMOBILIEN INTERNATIONAL s.r.o.. Tato firma byla vytvořena panem Antonínem Mannsteinem, jednatelem společnosti NSI, s.r.o. Do nové nájemní smlouvy byly vloženy ustanovení, které napomůžou k rychlejšímu řešení případné platební neschopnosti nájemce a zároveň nutnosti splatit dluh NSI na nájmu.  Nájemné zůstává v původní výši, je děleno na dvě části a to na samotný nájem ve výši 20.000,- Kč/měsíčně a Příspěvek na opravy a údržbu ve výši 15.000,- Kč.

Vzhledem k tomu, že program členské schůze byl vyčerpán, ukončil pan Mgr. Franz  jednání členské schůze Bytového družstva v 19:30 hod.

V Praze, dne 14. srpna 2006

Mgr. Jana Hüttelová
Majka Štarhová Mgr. Dalibor Franz
zapsal ověřila předsedající členské schůzi Bytového družstva

Mgr. Dalibor Franz
Předseda Bytového družstva

Zpět na hlavní stránku

Copyright (c) 14. srpna 2006 by Mgr. Dalibor Franz.. Design by Webmaster