ZÁPIS
z  členské schůze Bytového družstva Veletržní 17
se sídlem Praha 7, Veletržní 196/17
Členská schůze č. 01/2008

Členská schůze Bytového družstva Veletržní 17 se konala dne 2. července 2008 od 19:00 do 21:45 hod. v prostorách bývalé prádelny domu.

Dle prezenční listiny byli na členské schůzi Bytového družstva Veletržní 17

Přítomni: Naděžda Balcarová, Smiljana Nováčková, Miloš Vondruška a Anna Vondrušková, Gabriela Klimešová, Dalibor Franz, Ivan Horák, Jiří Křesťan - tj. 7 hlasů

Plné moci: Jana Remková zplnomocněná na základě Plné moci panem Vladimírem Remkem (otec)
Michaela Strnadová zplnomocněná na základě Plné moci panem Iljou Sternem (otec)
Miloš Dvořák zplnomocněný na základě Plné moci slečnou Terezou Dvořákovou (dcera) – dostavil se později
Matěj Bolen zplnomocněný na základě Plné moci paní Rubášovou (tchýně) – tj. 4 hlasy

Nepřítomni: Mgr. Jana Hüttelová, Radka Eiseltová, Daniela Almargni, Věra Kübli, Marie Štarhová, Petra Vaníčková – tj. 6 hlasů

Členská schůze byla na základě Stanov Bytového družstva a počtu zúčastněných členů usnášení schopná.

Program členské schůze dle pozvánky ze dne 23. června 2008 byl následující:

1. prezence členů družstva
2. volba člena představenstva
3. výroční zpráva za rok 2007
4. seznámení s plánem oprav na rok 2008
5. vyúčtování služeb za rok 2007, vyrovnání přeplatků a nedoplatků za rok 2007.
6. projednání sousedských sporů s panem Chlumem
7. řešení situace správy domu a vztahu se správcovskou společností
8. doúčtování cen odpadu za období 2003 - 2007
9. diskuze o změně stanov, změna stanov v rozsahu nedělitelného fondu
10. závěr


Schůze byla zahájena v 19:00 hodin předsedou představenstva družstva Mgr. Daliborem Franzem.

Mgr. Franz konstatoval, že všichni členové družstva byli na dnešní schůzi řádně pozváni pozvánkou v souladu se Stanovami družstva a sdělil, že program schůze bude probíhat podle programu uvedeného na pozvánce.

1) Volba zapisovatele:
Na návrh Mgr. Dalibora Franze zapisovatelem byla zvolena Ing. Gabriela Klimešová,
pro hlasovalo 9 hlasů, proti 0, zdrželo se 0 – Ing. Klimešová byla zvolena zapisovatelem
Ověřovatelem byla zvolena sl. Jana Remkovápro 9 hlasů, proti 0, zdrželo se 0
Druhým ověřovatelem byla zvolena pí. Naděžda Balcarovápro 9 hlasů, proti 0, zdrželo se 0

2) Volba pověřeného člena družstva:
Mgr. Franz seznámil přítomné s faktem, že Ing. Vondruškovi vypršela doba mandátu pověřeného člena družstva. Ing. Klimešová navrhla opět Ing. Vondrušku. Jiné návrhy na pověřeného člena družstva nezazněly. Po chvíli se přistoupilo k hlasování:
Pro p. Vondrušku 9 hlasů, proti 0,zdrželo se 0 – pan Ing. Vondruška zvolen jednomyslně.

Dostavil se p. Dvořák.

3) Výroční zpráva
Všichni přítomní byli seznámeni s textem výroční zprávy, kterou obdrželi týden před schůzí 1/2008. Z této vyplynulo několik závažných faktů.
Tyto skutečnosti vysvětlil předseda představenstva Mgr. Franz následovně: Až dosud byla správcovskou firmou J.N.Nova, která kromě vedení účetnictví a vypracování daňového přiznání, měla na starost i platbu faktur (do vykradení účtu družstva, po odblokování účtu družstva byl zrušen systém sběrných boxů a zavedeno Internetové bankovnictví, které nyní ovládá výhradně představenstvo), hlídání stavu pohledávek družstva a v neposlední řadě připravit rozvahu, která slouží jako podklad pro výroční zprávu. Co se tedy kalkulace ročních splátek a pohledávek městu k 31.12.2007 týče, tak jsou uvedeny chybně, protože byla použita chybně spočítaná rozvaha firmou J.N.Nova. Zmíněná firma nedostála povinnosti ani v informování představenstva, co se pohledávek BD týče a minimálně od roku 2004 neupozorňovala pověřené orgány družstva na skutečnost, že je některý z nájemců nebytových prostor v prodlení s platbou. Ještě v roce 2007, při vypracování zprávy za rok 2006 tvrdila Mgr. Franzovi i Ing. Vondruškovi na jejich výslovný dotaz, zdali nejsou žádné pohledávky, že je vše v pořádku. Na nesrovnalosti se přišlo v listopadu roku 2007 v souvislosti s kontrolou, zdali bylo řádně navýšeno nájemné u pana Lukeše. Navíc, jak pí Balcarová informovala přítomné, J.N.Nova neplatila řádně ani některé faktury, např. od Pražské teplárenské, a.s. (PT), čímž se BD dostalo do prodlení a hrozila odstávka přívodu tepla.
    Řešení dlužných částek – Mgr. Franz informoval přítomné, že p. Lukeš souhlasí s notářským zápisem o uznání dluhu a že navrhuje dohodu o postupném splácení dlužné částky, kterou v současné době není schopen jednorázově splatit.
    Immobilien International s.r.o. přislíbila splatit částku ve dvou splátkách. První splátka 205.230,-Kč již byla uhrazena. Další splátka je 200.000,-Kč a bude uhrazena do 1/9/2008. Zbytek dlužné částky bude uhrazen do konce roku.
    Hlasování o přijetí výroční zprávy – Mgr. Franz navrhl přítomným, že ve výroční zprávě přepracuje pasáž o podílech jednotlivých členů včetně pohledávek, tuto přepracovanou zprávu v co nejkratším čase dá družstevníkům do schránek a pokud se do měsíce od předělání zprávy nikdo z družstevníků neozve Mgr. Franzovi s připomínkou, tak bude nová výroční zpráva automaticky přijata. – pro tento postup bylo 11 hlasů, proti 0, zdrželo se 0 – výroční zpráva podmínečně přijata.

4) Plány oprav na rok 2008

5) Vyúčtování služeb za rok 2007, vyrovnání přeplatků a nedoplatků za rok 2007
Mgr. Franz informoval přítomné, že díky liknavosti J.N.Nova doposud není k dispozici vyúčtování služeb, přestože představenstvo o toto J.N.Nova vysloveně žádalo. Ing. Vondruška důrazně odmítl, že toto zpoždění je způsobeno pozdním dodáním podkladů, neboť odečty byly včas zpracovány, zveřejněny na nástěnku pro kontrolu a po týdnu předány J.N.Nova. Několik dní před schůzí (konkrétně 27/6/2008) sice J.N.Nova jakési dílčí podklady poskytla, ale tyto byly neúplné a neobsahovaly rozúčtování tepla. Proto se představenstvo rozhodlo tyto dílčí výsledky nepublikovat a počkat na finální stav. Vzhledem k tomu, že rok 2007 byl prvním rokem, ve kterém bude v rozúčtování zohledněn stav vodoměrů a indikátorů tepla, padlo několik dotazů jak na samotný způsob rozúčtování, tak i na celkové úspory energií.
Slova se ujal Ing. Vondruška a seznámil přítomné s těmito skutečnostmi:


6) Projednání sousedských sporů s panem Chlumem
Část pozemku s přístřeškem na popelnice je naším družstvem neoprávněně využívána. Pan Chlum opět žádá zřízení doživotního věcného břemena na dvoře Bytového družstva Veletržní 17 s právem průjezdu přes náš pozemek na svůj sousedící pozemek. Tento návrh již členové družstva jednou odmítli a Mgr. Franz nevidí důvod tento bod znovu otevírat.

7) Řešení situace správy domu a vztahu se správcovskou společností
Kvůli výše jmenovaným nedostatkům při práci J.N.Nova se všichni členové představenstva shodli na tom, že vzhledem k nekvalitním službám zmíněné firmy, bude pro družstvo lepší odstoupit od smlouvy s firmou J.N.Nova. Ing. Vondruška navrhl nový způsob chodu družstva. Zodpovědnost za platbu faktur, za hlídání revizí, vypisování výběrových řízení a ostatní věci spojené s chodem domu bude přeneseno na představenstvo BD. Ing. Vondruška podotknul, že díky zmíněným pochybením J.N.Nova tuto činnost již představenstvo stejně vykonává. Účetnictví družstva pak bude předáno panu Aleši Beranovi, který nám byl doporučen BD U Elektrárny 10. Pan Aleš Beran by do budoucna zpracovával účetnictví a daňové přiznání. Dále by bylo vhodné, aby pan Beran provedl kompletní audit účetnictví Bytového družstva, protože představenstvo má podezření, že v účetnictví budou nalezeny další nesrovnalosti.
    Mgr. Franz nechal hlasovat o návrhu předat účetní záležitosti p. Beranovi a dát výpověď firmě J.N.Nova – pro 11 hlasů, proti 0, zdrželo se 0 – jednomyslně přijato.
    Hlasování o tom, zda pan Beran provede účetní audit Bytového družstva – pro 11 hlasů, proti 0, zdrželo se 0 – jednomyslně přijato.

8) Doúčtování cen odpadu za období 2003-2007
Vzhledem k nekvalitní práci firmy J.N.Nova došlo k pochybení a nezaplacení za uložení odpadu. Od roku 2003 platí vyhláška, kdy je družstvo povinno platit svozné Technickým službám a „úložné“ odpadu městské části Praha 7. Tento fakt bývalá správcovská firma nezaznamenala a nadále platila pouze částku účtovanou Technickými službami, poplatek městu neodváděla. Tím vznikl dluh družstva vůči městu, který musí být zaplacen. Vzhledem ke komplikovanosti zpětného rozúčtování těchto nákladů navrhl Mgr. Franz zaplatit pohledávku města jednorázově z účtu BD. O tomto řešení se hlasovalo pro 11 hlasů, proti 0, zdrželo se 0 – jednomyslně přijato.
V dalším období bude částka za „úložné“ zohledněna v celkovém vyúčtování a zálohách.

9) Diskuze o změně stanov, změna stanov
Mgr. Franz sdělil přítomným, že by rád změnil stanovy družstva. Podle jeho názoru nejsou sepsány dobře. Na toto téma Ing. Vondruška poznamenal, že o změně stanov se mluví již delší dobu a připomněl, že stanovy vznikly při založení družstva pod časovým presem. Připomněl, že stanovy již kritizovalo více lidí, např. zástupce pana Ing. Remka pan Ing. Báča.
Mgr. Franz se nabídl, že vypracuje nové stanovy, které předloží družstevníkům k připomínkám, aby bylo dost času doladit všechny detaily. Do té doby je ale potřeba řešit dva nejpalčivější problémy:


Další návrhy a podněty
Ing. Klimešová navrhuje, aby Mgr. Franz stanovil pevné úřední hodiny předsedy představenstva družstva. Mgr. Franz souhlasí s tím, že každou první středu v měsíci bude k dispozici v bytě č. 24, a to od 19:00 - 21:00 hod. Družstevníci v této době mohou přednést své návrhy, rady i stížnosti.

Ing. Vondruška navrhuje, aby byla stanovena částka na účelně vynaložené náklady družstva. Navrhována je částka 3.600,- Kč/měsíc.
Hlasování: pro 11 hlasů, proti 0, zdrželo se 0 – jednomyslně přijato


Schůze byla ukončena v 21:45 hod.


V Praze dne 25. září 2008

Ing. Gabriela Klimešová Naděžda Balcarová Jana Remková
zapsala ověřila ověřila


Zpět na hlavní stránku

Copyright (c) 25. září 2008 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster