Měření tepla v domě

Na členské schůzi 04/2006 se členové BD dohodli, že náklady na tepelnou energii budou rozúčtovávány dle skutečné spotřeby. Toto rozhodnutí bylo dalším logickým krokem po montáži termohlavic a zaregulování otopné soustavy o dva roky dříve. Po namontování termohlavic regulace jednotlivých otopných těles již plně závisí na konkrétním uživateli bytu. Před vyregulováním otopné soustavy bylo nutné, pro dosažení dostatečné teploty ve všech bytech, vytápění podřídit nejstudenějším bytům. Regulace teploty místností byla při přetápění prováděna trvalým, nebo relativně dlouhodobým pootevřením okna. Tato praxe byla akceptovatelná v dobách, kdy GJ tepla stál jednotně 21 Kč, bohužel v dnešní době, kdy náklady na teplo strmě rostou, je již neudržitelná. Sníženou teplotu v ložnici, nebo méně používaných místnostech je nyní možno dosáhnout kromě dříve praktikovaného trvalého pootevření okna také regulací průtoku otopné vody a tím měnit výkon otopného tělesa. Tento banálně jednoduchý princip ale zatím selhává, neboť družstevníci nemají přímou motivaci šetřít teplem. Tu získají až konkrétní vazbou každé místnosti bytu jak na její teplotě, tak na množství tepla, které musí být k dosažení této teploty dodáno.
Pro rozúčtování nákladů na vytápění se používají buď indikátor vytápění, který přiléhá k otopnému tělesu, nebo indikátory VIPA umístěné na vratné přípojce z otopného tělesa, nebo tzv. denostupňová metoda.

Indikátory topných nákladů
V  době výběrového řízení byly na trhu indikátory topných nákladů buď odpařovací, elektronické s jedním trvale pracujícím čidlem, nebo se dvěma čidly, z nichž jedno trvale snímá teplotu vzduchu ve vytápěné místnosti a druhé teplotu v referenčním bodě povrchu otopného tělesa.
Odpařovací indikátory jsou v roce 2006 již přežité. Jednak jsou velmi nepřesné, dále se kapalina odpařuje stále tzv. letní odečet" (odpařování za studena) a jejich provoz je drahý neboť odečet provádí odborná firma, a odparová kapalina se musí každý rok doplňovat a indikátor musí být znovu zaplombován. Kromě zmíněných neduhů se velice často projevuje i značná nepřesnost při jejich odečtu.
Jednočidlové indikátory mohou s jistým zjednodušením porovnávat pouze poměrnou dobu využití otopných těles. I na základě tohoto ukazatele je možno rozúčtovat náklady na vytápění. Je ovšem nutno mít na zřeteli, že se přitom vychází z předem stanovené vnitřní teploty ve všech vytápěných místnostech, např. 21 °C. Jestliže se podle zkušeností pohybují v ústředně vytápěných budovách vnitřní teploty v rozmezí 16 až 25 °C, zavádí se za výše uvedeného předpokladu do výpočtů systematická chyba plus minus 30 %.
Správný údaj o množství tepla předávaného do místnosti tak mohou poskytovat pouze elektronické indikátory se dvěma čidly, z nichž jedno trvale snímá teplotu vzduchu ve vytápěné místnosti a druhé buď teplotu v referenčním bodě povrchu otopného tělesa, nebo teplotu venkovní. Další výhodou dvoučidlových indikátorů je malá možnost ovlivnění přesnosti měření uživatelem bytu. Při pokusu o tepelné ovlivnění se indikátor přepne do jednosnímačového režimu. Po ukončení ovlivňování indikátor začne měřit opět ve standardním režimu. Proto byly ve výběrovém řízení poptány výhradně tyto indikátory. Nejlépe z výběrového řízení vyšly elektronické indikátory Metra E-ITN 20, které nabídla firma Ronica (cena za indikátoru je 410,- Kč). Tyto indikátory se odečítají dálkově přes infračervené rozhraní (mezi indikátorem a odečtovou jednotkou musí být přímá viditelnost), takže je vyloučena chyba při odečtu a je možný i samoodečet. Každý uživatel si může kdykoliv zkontrolovat aktuální hodnotu v probíhajícím zúčtovacím období i archivní hodnotu za minulé zúčtovací období na LCD displeji. Ten je pro lepší dostupnost umístěn na horní straně moderně designovaného přístroje. Při každoročním odečtu dat přes infraport z indikátoru jsou také z paměti přístroje přeneseny  nejen spotřební hodnoty ale i teploty radiátoru za posledních 12 měsíců. Abych se přiznal mým favoritem byly indikátory firmy Siemens WHE30Z, které se odečítaly dálkově pomocí radiového signálu a firma Siemens dále nabízela i vodoměry, které se také dají odečíst rádiově aniž je potřeba vstoupit do bytu. Toto řešení bylo ale několikanásobně dražší.

Indikátor Metra E-ITN20
+ dobrá odolnost vůči ovlivnění uživatelem bytu
+ jednoduchá laická kontrolovatelnost uživatelem bytu
+ jednoduchý každoroční odečet přes infraport, může být proveden i uživatelem bytu
+ vysoká odolnost vůči ovlivnění uživatelem bytu (při pokusu o ovlivnění indikátor uživatele bytu znevýhodní)

Indikátory VIPA
Tyto indikátory jsou českou specialitou vyrábí je pouze firma VIPA. Montují se na zpětnou trubku (vratnou přípojku) otopných těles bez přerušení provozu ústředního vytápění. Tyto indikátory fungují tak, že mají speciálně upravené čidlo pracující na principu změny optické hustoty v závislosti na teplotě vratné vody ústředního topení a době provozu. Změna optické hustoty se projevuje změnou zabarvení čidla - postupným zesvětlováním. Výhodou těchto indikátorů je nízká cena (nejlevnější indikátor, který mi byl nabídnut, cena indikátoru je 205,- Kč) a ochranu proti nežádoucímu ovlivňování. Nevýhodou jsou odečty hodnot, tedy na rozdíl od vybraných indikátorů E-ITN20 nemají přehledný display na kterém je možné průběžně kontrolovat kolik jednotek bylo spotřebováno, ale i roční odečet musí  provádět odborník, který vymění vnitřek indikátoru a indikátor znovu zaplombuje (podobně jako u odpařovacího indikátoru). Tento krok je pochopitelně výrazně dražší než pouhé odečtení hodnoty z displaye a samoodečet je zcela vyloučen. Vzhledem k tomu, že v našem domě jsou stoupačky a ležaté rozvody umístěné ve zdech, nebylo zcela jasné zdali by bylo možné tento typ indikátorů všude instalovat.

Poměrové indikátory VIPA CT
+ vysoká odolnost vůči ovlivnění uživatelem bytu
+ nízká pořizovací cena indikátoru
- špatná laická kontrolovatelnost uživatelem bytu
- poměrně komplikovaný a drahý každoroční odečet hodnot

Denostupňová metoda
Další možností jak rozúčtovávat náklady za teplo je tzv. denostupňová metoda. Tato metoda se nesnaží změřit, kolik tepla jednotlivý byt odebral ale náklady se rozdělují podle dosahované tepelné pohody, bez ohledu na skutečnou spotřebu tepla pro vytápění. Toto je definice denostupňové metody. Věřím, že po přečtení této věty každý zpozorněl, protože naším cílem je motivovat lidi k úsporám tepla dodaném (a každý rok o 20 - 40% zdražovaném) Pražskou teplárenskou a ne zjišťovat jakou kdo má doma pohodu. Tepelná energie se vede od zdroje tepla tepelnými sítěmi až na patu domu, kde je měřena fakturačním měřidlem Pražské teplárenské. Za tímto měřidlem energie "mizí" a stává se službou (tepelnou pohodou), která ovšem není definována fyzikálními jednotkami. Technicky denostupňová metoda spočívá v tom, že se pomocí teploměrů zapojených do centralizovaného měřicího systému celého domu, trvale měří vnitřní teploty bytů a současně se měří venkovní teplota. Bytové teploměry jsou umístěny na stěně naproti oknu asi 30 cm od stropu. Trvale během topné sezóny se automaticky vyhodnocuje rozdíl vnitřní a venkovní teploty každého bytu a výsledkem jsou zaregistrované denostupně, přímo odvozené od užívané tepelné pohody bytu. Jejich velikost po skončené topné sezóně slouží k rozúčtování a rozdělení nákladů naměřených patním měřičem tepla.
Tato metoda je naprosto nevyhovující. Už cena instalace teploměrů je neadekvátně vysoká, náklady na instalaci teploměrů do místností by byly 8x vyšší  než montáž indikátorů E-ITN20 (cenovou nabídku zpracovala firma Lomex). Tato metoda by ale nikoho nenutila šetřit, protože pokud někdo bude mít stále otevřené okno a mít stále radiátor na maximální výkon (jak měl ve zvyku doposud), odebere velké množství tepla, které ve finále nezaplatí, protože v bytě bude naměřena stejná tepelná pohoda, jako u uživatele bytu, který si okna nechal utěsnit, popř. je opatřil termosky. Dále tato metoda není schopna rozlišit přídavné tepelné zisky, jako jsou elektricky vytápěné podlahy (které si někteří družstevníci instalovali při rekonstrukci stoupaček), dále zisky z  vaření, přítomnosti většího počtu osob (člověk vyzáří 100W-200W), ze slunečního svitu atd. Lidé, kteří mají přídavné tepelné zisky za teplo zaplatí 2x, jednou PRE a podruhé při konečném vyúčtování Pražské teplárenské. V neposlední řadě teploměr není nijak ochráněn vůči ovlivnění uživatelem bytu, tedy když někdo teploměr omotá mokrým hadrem (známý trik z dob odpařovacích indikátorů) náměr je zkreslen (a lidová tvořivost v této oblasti je neutuchající).

Denostupňová metoda
+ tato metoda aplikovatelná v novém nízkoenergetickém činžovním domě s identickými byty, s dobře izolovanými okny, s nájemníky, kteří mají stejné větrací návyky
- velmi drahá instalace
- nízká motivace nájemníků k úspoře spotřeby tepla (nadměrné větrání tato metoda neumí změřit)
- nájemníci s přídavnými tepelnými zisky jsou nuceni platit toto teplo 2x
- fyzikální nesmysl, teplo je rozúčtováváno na základě teploty (pohody)
- nájemníci se musí 100% dohodnout na způsobu rozúčtování (ve dvou výše uvedených metodách se při nedohodě postupuje dle vyhlášky MMR č. 372/2001 Sb.)Firma NAMI s.r.o nabídla metodu, která je založena na měření doby otevření radiátoru. I tato metoda mi také přišla nevyhovující, neboť u nás v domě je aplikována equitermní regulace (tedy teplota vody v otopném systému se odvíjí od teploty venkovního vzduchu), proto doba otevření radiátoru nekoresponduje s teplem dodaným do radiátoru.

Závěr:

Ve výběrovém řízení byly vybrány dvoučidlové elektronické indikátory topných nákladů Metra E-ITN 20. Instalaci provede a každý rok se o rozúčtování otopných nákladů postará firma Ronica. S indikátory bude zakoupena jedna infračervená odečtová jednotka IRU 10.00, která bude k dispozici u představenstva BD pro samoodečet.


ach jo
Zpět na hlavní stránku
ohen

Copyright (c) 16. listopadu 2006 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky:
Rozhodnutí uživatelu odpojit se od spolecného rozvodu tepla a teplé vody v domě
Teplo se nelegálně předražuje o desítky procent
Využití termostatických ventilů a termostatických hlavic pro regulaci vytápení
Programovatelné termostatické hlavice
Ekvitermní regulace - princip a využití v systémech regulace vytápení
Tepelná pohoda a nepohoda
Energetický seminář
Energetické ští­tky budov